Loading...
Kế toán thiên ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Công ty kế toán Thiên Ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Học làm kế toán tổng hợp
Học làm kế toán thuế
Học làm kế toán trên phần mềm
Học làm kế toán trên Excel
Tự Học Kế Toán Excel
Kế Toán Thiên Ưng
Hướng dẫn làm sổ sách kế toán trên Excel

Để có thể lên được sổ sách kế toán trên Excel thì các bạn cần phải biết sử dụng các công thức, các hàm ứng dụng trong Excel ví dụ như Vlookup, Sumif, Subtotal...và công cụ quan trong nhất là các mẫu sổ sách kế toán trên Excel. 

Công ty kế toán Thiên Ưng đã thiết lập ra một File mẫu sổ sách kế toán trên Excel với đầy đủ các mẫu sổ sách cần thiết và được thiết lập theo hình thức sổ Nhật ký chung.
Các bạn có thể tại về tại đây: Mẫu sổ sách kế toán trên Excel.

( có cả theo 2 chế độ kế toán).

Và để có thể hạch toán – làm sổ sách kế toán trên Excel bạn cần làm những việc sau:

I. CÁC CÔNG VIỆC ĐẦU NĂM TÀI CHÍNHhướng dẫn cách làm sổ sách kế toán trên excel
A. Chuyển  số dư cuối kỳ năm trước sang làm số dư đầu kỳ năm nay:
- Vào số dư đầu kỳ “ bảng cân đối phát sinh tháng “
- Vào số dư dầu kỳ các Sổ chi tiết tài khoản 142, 242, 211, 131, Bảng tổng hợp Nhập Xuất Tồn, và các Sổ khác ( nếu có )
- Chuyển lãi ( lỗ ) năm nay về năm trước ( Căn cứ vào số dư đầu kỳ TK 4212 trên Bảng CĐTK để chuyển ). Việc thực hiện này được định khoản trên Nhật ký chung và chỉ thực hiện 1 lần trong năm, vào thời điểm đầu năm
Ví dụ:  - Kết chuyển Lãi Lỗ năm trước sang năm nay( căn cứ vào số dư TK 421 – TK 4212 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối) trên Bảng Cân đối phát sinh Tài khoản của năm trước): đưa ra 2 TH
TH1: Nếu TK 4212 có số dư bên Nợ: ta xác định rằng Doanh nghiệp này tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh năm trước là Lỗ.
Chúng ta thực hiện bút toán kết chuyển
                                Nợ TK 4211 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm trước
                                                Có TK 4212 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay
TH2 Nếu TK 4212 có số dư bên Có: ta xác định rằng Doanh nghiệp này tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh năm trước là Lãi
Chúng ta thực hiện bút toán kết chuyển
                                Nợ TK 4212 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm nay
                                                Có TK 4211 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước
B - Hạch toán chi phí thuế Môn bài phải nộp trong năm nay
Đưa ra bút toán: Nợ TK 6422       - CP Quản lý Doanh nghiệp
                             Có TK 3338 – Các loại thuế khác
Khi nộp thuế Môn bài: Kế toán hạch toán theo 2 TH:
TH1: Nếu nộp bằng Tiền mặt Việt Nam Đồng – TK 1111
                Nợ TK 3338
                   Có TK 1111
TH2: Nếu nộp thuế bằng chuyển khoản - Tiền Việt Nam Đồng gửi Ngân hàng – TK 1121
                Nợ TK 3338
                     Có TK 1121
 
II. CÁC CÔNG VIỆC TRONG THÁNG:
A. Vào các nghiệp vụ phát sinh trong kỳ trên Nhật Ký Chung.
Tất cả các nghiệp vụ kinh tế phát sinh kế toán đều hạch toán trên sổ Nhật ký chung sau đó mới đến các sổ chi tiết liên quan. Ví dụ khi đi mua hàng: sau khi chúng ta hạch toán trên sổ Nhật ký chung chúng ta sẽ vào Bảng kê phiếu Nhập kho (nếu hàng đã về) và vào bảng phân bỏ chi phí thu mua (nếu có phát sinh)

Chi tiết cách lên sổ NKC xem tại đây: Cách lập sổ nhật ký chung trên Excel

CHÚ Ý:  TRONG QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC PHẢI CÓ SỰ ĐỒNG NHẤT VỀ TÀI KHOẢN VÀ  ĐỒNG NHẤT VỀ MÃ HÀNG HOÁ, CỤ THỂ:
1/ Trường hợp liên quan đến TK 331, TK 131
a/ Nếu phát sinh thêm Khách hàng hoặc nhà cung cấp mới – Thì phải khai báo chi tiết đối tượng KH hoặc NCC mới bên bảng Danh mục tài khoản và đặt mã Tài khoản ( Mã khách hàng) cho KH/NCC đó, đồng thời định khoản chi tiết bên NKC theo mã TK mới khai báo.
VD: Phải thu của Công ty kế toán Thiên Ưng ( là khách hàng mới ).

  • Bước 1: Sang DMTK khai chi tiết khách hàng – Công ty kế toán Thiên Ưng với mã Khách hàng là: 1311 hoặc 131TƯ ( Khai báo phía dưới Tk 131 ) ( Việc khai báo mã TK như thế nào là tuỳ vào yêu cầu quản trị của bạn )
  • Việc đặt mã là để chi tiết cho Nhà cung cấp, sao cho dễ nhớ và tuyệt đối không được trùng lặp.
  • Bước 2: Hạch toán bên NKC theo mã TK ( Mã KH ) đã khai báo cho Công ty kế toán Thiên Ưng là 131TƯ
b/ Nếu không phát sinh Khách hàng mới thì khi gặp các nghiệp vụ liên quan đến TK 131  và TK 331, ta quay lại Danh mục TK để lấy Mã Khách hàng đã có và định khoản trên NKC.

2/ Trường hợp phát sinh mới Công cụ dụng cụ hoặc TSCĐ ( tức liên quan đến TK 142, 242, 214 )
- Sau khi định khoản trên NKC phải sang bảng phân bổ 142, 242, 214 để khai báo thêm công cụ dụng cụ hoặc tài sản này vào bảng và tính ra số cần phân bổ trong kỳ hoặc số cần trích khấu hao trong kỳ.

3/ Trường hợp mua hoặc bán hàng hoá:
a/ Trường hợp mua hàng hoá:
Bước 1: Bên Nhật ký chung không phải khai chi tiết từng mặt hàng mua vào, chỉ hạch toán chung vào TK 156 tổng số tiền ở dòng “ Cồng tiền hàng “ trên hoá đơn mua vào
Bước 2: Đồng thời về Phiếu nhập kho, khia báo chi tiết từng mặt hàng mua theo hoá đơn vào phiếu nhập kho:
+ Nếu mặt hàng mua vào đã có tên trong Danh mục hàng háo thì quay vê DM hàng hoá để lấy Mã hàng, tên hàng cho hàng hoá đó và thực hiện kê nhập
+ Nếu mặt hàng mùa vào là hàng mới thì phải đặt Mã hàng cho từng mặt hàng trên DMHH sau đó thực hiện kê nhập trên PNK theo mã hàng đã khai báo
Bước 3: Nếu phát sinh chi phí ( vận chuyển, bốc dỡ, lưu kho…) cho việc mua hàng thì Đơn giá nhập kho là đơn giá đã bao gồm chi phí. Khi đó phải phân bổ chi phí mau hàng cho từng mặt hàng như sau: ( Có thể lập bảng ính riêng cho việc phân bổ ch phí).
phân bổ chi phí trên excel
làm sổ sách kế toán trên excel
b/ Trường hợp bán hàng hoá:
- Bước 1: Bên Nhật ký chung không ph
ải khai chi tiết từng mặt hàng bán ra, chỉ hạch toán chung vào TK 5111 tổng số tiền ở dòng” CỘng tiền hàng “ trên hoá đơn bán ra.
- Bước 2: Đồng thời về Phiếu Xuất kho, khai báo chi tiết từng mặt hàng bán ra theo Hoá đơn vào Phiếu XK.
+ Để lấy được Mã hàng xuất kho, ta quay về Danh mục hàng hoá để lấy.
+ Không hạch toán bút toán Giá vốn hàng bán: Vì CÔng ty áp dụng phương pháp tính gái xuất kho là phương pháp “ Bình quân cuối kỳ “ , nên cuối tháng mới thực hiện bút toán này để tập hợp giá vốn hàng bán trong kỳ.

Chú ý:
Khi vào bảng kê xuất kho thì chỉ vào số lượng, chưa có đơn giá xuất kho vì đơn giá cuối kỳ mới tính được bên Bảng Nhập Xuất TỒn kho
- Khi tính được Đơn giá bên bảng Nhập – Xuất – Tồn thì sử dụng hàm VLOOKUP tìm đơn giá xuất kho từ bảng Nhập – Xuất – T
n về PXK


A. Lập phiếu Nhập kho, Xuất kho:
- Vào phiếu Nhập kho ( theo hướng dẫn tại mục 3a ở trên )
- Vào phiếu Xuất kho ( theo hướng dẫn tại mục 3b ở trên )

IV: CÁC BÚT TOÁN CUỐI THÁNG

1. Hạch toán các bút toán về tiền lương cuối tháng 
2. Trích khấu hao tài sản cố định
3. Phân bổ chi phí trả trướng dài hạn, ngắn hạn ( nếu có)
4. Kết chuyển thuế GTGT
5. Tập hợp giá vốn hàng bán
6. Kết chuyển các khoản doanh thu 
7. Kết chuyển chi phí
8. Kết chuyển lãi ( lỗ) trong kỳ

Chi tiết xem tại đây: Hạch toán các bút toán kết chuyển cuối kỳ.

VI. HƯỚNG DẪN LẬP CÁC BẢNG BIỂU CUỐI KỲ:
Cuối tháng kế toán cần làm các bảng sau:
- Lập bảng Tổng hợp phải thu khách hàng- TK 131
Lập Bảng tổng hợp Phải trả khách hàng – 331
-  Lập sổ quỹ tiền mặt và sổ tiền gửi ngân hàng.
- Lập bảng Cân đối phát sinh.

Chi tiết cách lập các bảng biểu này các bạn xem tại đây: Cách lập các bảng biểu trên Excel.

VII. Cuối năm các bạn làm báo cáo tài chính nữa nhé.
Chi tiết: Hướng dẫn cách lập báo cáo tài chính


Có chỗ nào các bạn chưa hiểu thì cứ để lại ý kiến bằng Commet facebook ở phía dưới nhé - Kế Toán Thiên Ưng sẽ giúp bạn giải đáp.
Cố lên nào - Vì một tương lai nghề kế toán đầy kỹ năng
Bình chọn bài viết
Xem kết quả: / 189 số bình chọn
Bình thường Tuyệt vời
Chia sẻ bạn bè
Giảm giá 25% học phí khóa học thực hành kế toán
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Cách lập bảng tổng hợp phải thu - phải trả khác hàng (131 và 331) trên Excel
Hướng dẫn chi tiết cách sử dụng các công thức để lập được bảng tổng hợp phải thu phải trả khách hàng vào cuối ...
Hướng dẫn cách ghi sổ Nhật Ký Chung trên Excel
Hướng dẫn chi tiết cách vào sổ sách kế toán theo hình thức Nhật ký chung trên Excel.
Quy trình hạch toán nghiệp vụ Mua hàng trên Excel
Cách hạch toán nghiệp vụ mua hàng, quy trình luân chuyển chứng từ và những điều kế toán cần chú ý kiểm tra khi...
Cách hạch toán các bút toán kết chuyển cuối kỳ
Hướng dẫn kế toán cách hạch toán các bút toán kết chuyển cuối kỳ khi làm sổ sách kế toán.
Quy trình hạch toán nghiệp vụ bán hàng trên Excel
Hướng dẫn cách hạch toán các bút toán trong nghiệp vụ bán hàng trên sổ sách kế toán.
Những điều kế toán cần biết khi làm sổ sách kế toán trên Excel
Những nguyên tắc cơ bản và cần thực hiện khi làm sổ sách kế toán trên Excel
Hotline : Tư Vấn Khóa Học: 0987 026 515
.
Email: ketoanthienung@gmail.com
Giới thiệu về Thiên Ưng

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG

Hotline: 0987 026 515
Email: ketoanthienung@gmail.com

 
HÀ NỘI: Có 5 cơ sở
CS1:  Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội. 
CS2:  Định Công - Phương Liệt - Thanh Xuân - Hà Nội
CS3: Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội
CS4: Nguyễn Văn Linh - Sài Đồng - Long Biên
CS5: Trần Phú - Mộ Lao - Hà Đông - Hà Nội. 
 
HỒ CHÍ MINH: Có 2 cơ sở
CS6:  Đường CMT8, Phường 11, Quận 3, TP. HCM
CS7:  Phường Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, TP. HCM
 DMCA.com Protection Status
 
Giảm giá 25% học phí khóa học thực hành kế toán
Giảm giá 25% học phí khóa học thực hành kế toán
Công ty kế toán Thiên Ưng - tiêu chuẩn chất lượng iso
[X] Đóng lại

chương trình khuyến mại