Loading...
Kế toán thiên ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Công ty kế toán Thiên Ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Học làm kế toán tổng hợp
Học làm kế toán thuế
Học làm kế toán trên phần mềm
Học làm kế toán trên Excel
Sổ Sách - Báo Cáo
Kế toán thiên ưng
Danh mục và Mẫu sổ sách kế toán theo thông tư 200 - Trọn bộ
Trọn bộ Danh mục và Mẫu sổ sách kế toán theo thông tư 200/2014/TT-BTC áp dụng cho mọi loại hình doanh nghiệp, có hướng dẫn chi tiết cách lập cho từng sổ cụ thể để lên BCTC
Mẫu Thuyết minh Báo cáo tài chính theo Thông tư 200 - Mẫu số B09 - DN
Mẫu Thuyết minh Báo cáo tài chính (Thuyết minh BCTC) - Mẫu số B09 - DN theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
Mẫu Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo Thông tư 200 - Mẫu số B03 – DN
Mẫu Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp và Gián tiếp - Mẫu số B03 – DN theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
Mẫu và Cách lập Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo Thông tư 200 - Mẫu số B02-DN
Hướng dẫn cách lập Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh - Mẫu số B02-DN theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
Mẫu Bảng cân đối kế toán theo Thông tư 200 - Mẫu số B01-DN
Mẫu Bảng cân đối kế toán - Mẫu số B01-DN theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
Mẫu và Cách ghi Thẻ tính giá thành sản phẩm, dịch vụ theo Thông tư 200 - Mẫu số S37-DN
Hướng dẫn cách lập Thẻ tính giá thành sản phẩm, dịch vụ - Mẫu số S37-DN theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
Mẫu và Cách ghi Sổ nhật ký chung theo Thông tư 200 - Mẫu số S03a-DN
Hướng dẫn cách lập Sổ nhật ký chung - Mẫu số S03a-DN theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
Mẫu và Cách ghi Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa theo Thông tư 200 - Mẫu số S10-DN
Hướng dẫn cách lập Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa - Mẫu số S10-DN theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
Mẫu và Cách ghi Bảng cân đối số phát sinh theo Thông tư 200 - Mẫu số S06-DN
Hướng dẫn cách lập Bảng cân đối số phát sinh tài khoản - Mẫu số S06-DN theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
Mẫu và Cách ghi Sổ tiền gửi ngân hàng theo Thông tư 200 - Mẫu số: S08- DN
Hướng dẫn cách lập Sổ tiền gửi ngân hàng - Mẫu số: S08- DN theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
Mẫu và Cách ghi Sổ quỹ tiền mặt theo Thông tư 200 - Mẫu số S07-DN
Hướng dẫn cách lập Sổ quỹ tiền mặt - Mẫu số S07-DN theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
Mẫu và Cách ghi Sổ chi tiết các tài khoản theo Thông tư 200 - Mẫu số S38-DN
Hướng dẫn cách lập Sổ chi tiết các tài khoản - Mẫu Mẫu số S38-DN theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
Mẫu và Cách ghi Sổ cái tài khoản theo Thông tư 200 - Mẫu S03b-DN
Hướng dẫn cách lập Sổ cái tài khoản - Mẫu S03b-DN theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
Hướng dẫn cách lập Bảng cân đối kế toán theo TT 200/2014/TT-BTC
Hướng dẫn chi tiết cách lập Bảng cân đối kế toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC (Mẫu B01-DN)
Hướng dẫn cách lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo TT 200 - Mẫu số B03-DN
Hướng dẫn chi tiết cách lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo Thông tư 200/2014/TT-BTC - Mẫu số B03 – DN
Cách lập Bản thuyết minh Báo cáo tài chính theo Thông tư 200 - Mẫu số B09-DN
Hướng dẫn chi tiết Cách lập Thuyết minh báo cáo tài chính (Lập thuyết minh BCTC) - Mẫu số B09-DN theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
Quy định về sổ sách kế toán
Quy định về sổ sách kế toán theo Luật kế toán 2015 có hiệu lực từ ngày 01/01/2017
Cách ghi sổ kế toán theo Hình thức kế toán trên máy vi tính - TT 200
Hướng dẫn cách ghi sổ kế toán theo Hình thức kế toán trên máy vi tính được hướng dẫn tại Thông tư 200/2014/TT-BTC
Cách ghi sổ theo hình thức kế toán Nhật ký - Chứng từ - Thông tư 200
Hướng dẫn cách ghi sổ theo hình thức kế toán Nhật ký - Chứng từ theo TT 200/2014/TT-BTC - là hình thức mà tất cả các nghiệp vụ kinh tế phát sinh đều được phân loại và ghi vào sổ Nhật ký- chứng từ theo bên Có TK liên quan đối ứng với bên Nợ của các TK khác.
Cách ghi sổ theo hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ - Thông tư 200
Hướng dẫn cách ghi sổ theo hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ là hình thức theo đó Tất cả các nghiệp vụ kinh tế phát sinh đã được ghi nhận trên chứng từ kế toán đều phải phân loại, đưa vào sổ đăng ký chứng từ ghi sổ
Cách ghi sổ theo hình thức kế toán Nhật ký - Sổ Cái - Thông tư 200
Hướng dẫn cách ghi sổ theo hình thức kế toán Nhật ký - Sổ Cái là hình thức tất cả các nghiệp vụ kinh tế phát sinh đã được phản ánh trên các chứng từ kế toán đều được ghi vào sổ kế toán tổng hợp duy nhất là nhật ký - sổ cái theo trình tự thời gian
Cách ghi sổ theo hình thức kế toán Nhật ký chung - TT 200/2014/TT-BTC
Hướng dẫn cách ghi sổ theo hình thức kế toán Nhật ký chung là hình thức trong đó tất cả các nghiệp vụ kinh tế, tài chính kế toán phát sinh đều phải được ghi vào sổ Nhật ký chung. Dưới đây là hình thức ghi sổ NKC áp dụng TT 200/2014/TT-BTC
Mẫu và Cách ghi Sổ Nhật ký thu tiền theo Thông tư 200 - Mẫu số S03a1-DN
Hướng dẫn cách lập Sổ Nhật ký thu tiền - Mẫu số S03a1-DN theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
Mẫu và Cách ghi Sổ nhật ký chi tiền theo Thông tư 200 - Mẫu số S03a2-DN
Hướng dẫn cách lập Sổ nhật ký chi tiền - Mẫu số S03a2-DN theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
Mẫu và Cách ghi Sổ nhật ký mua hàng theo Thông tư 200 - Mẫu số S03a3-DN
Hướng dẫn cách lập Sổ nhật ký mua hàng - Mẫu số S03a3-DN theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
Mẫu và Cách ghi Sổ nhật ký bán hàng theo Thông tư 200 - Mẫu số S03a4-DN
Hướng dẫn cách lập Sổ nhật ký bán hàng - Mẫu số S03a4-DN theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
Mẫu và Cách ghi Bảng tổng hợp chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa theo TT 200 - Mẫu số S11-DN
Hướng dẫn cách lập Bảng tổng hợp chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa - Mẫu số S11-DN theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
Mẫu và Cách ghi Sổ chi tiết quỹ tiền mặt theo Thông tư 200 - Mẫu số S07a-DN
Hướng dẫn cách lập Sổ chi tiết quỹ tiền mặt - Mẫu số S07a-DN theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
Mẫu và Cách ghi thẻ kho, sổ kho theo Thông tư 200 - Mẫu số S12-DN
Hướng dẫn cách lập thẻ kho, sổ kho - Mẫu số S12-DN theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
Mẫu và Cách ghi Sổ tài sản cố định theo Thông tư 200 - Mẫu số S21-DN
Hướng dẫn cách lập Sổ tài sản cố định - Mẫu số S21-DN theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
Mẫu và Cách ghi Sổ Theo dõi tài sản cố định và công cụ, dụng cụ tại nơi sử dụng theo Thông tư 200 - Mẫu số S22-DN
Hướng dẫn cách lập Sổ Theo dõi tài sản cố định và công cụ, dụng cụ tại nơi sử dụng - Mẫu số S22-DN theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
Mẫu và Cách ghi Thẻ tài sản cố định theo Thông tư 200 - Mẫu số S23-DN
Hướng dẫn cách lập Thẻ tài sản cố định - Mẫu số S23-DN theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
Mẫu và Cách ghi Sổ theo dõi thuế giá trị gia tăng theo Thông tư 200 - Mẫu số S61-DN
Hướng dẫn cách lập Sổ theo dõi thuế giá trị gia tăng - Mẫu số S61-DN theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
Mẫu và Cách ghi Sổ chi tiết thuế giá trị gia tăng được hoàn lại theo Thông tư 200 - Mẫu số S62-DN
Hướng dẫn cách lập Sổ chi tiết thuế giá trị gia tăng được hoàn lại - Mẫu số S62-DN theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
Mẫu và Cách ghi Sổ chi tiết thuế giá trị gia tăng được miễn giảm theo Thông tư 200 - Mẫu số S63-DN
Hướng dẫn cách lập Sổ chi tiết thuế giá trị gia tăng được miễn giảm - Mẫu số S63-DN theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
Hướng dẫn lập Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
Hướng dẫn lập Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo quyết định 48 của bộ tài chính (Mẫu biểu B02-DNN)
Mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ
Mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ (mẫu B03 – DN) theo quyết định 15
Trang 1/1
Hotline : Tư Vấn Khóa Học: 0987 026 515
.
Email: ketoanthienung@gmail.com
Giới thiệu về Thiên Ưng

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG

Hotline: 0987 026 515
Email: ketoanthienung@gmail.com

 
HÀ NỘI: Có 5 cơ sở
CS1:  Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội. 
CS2:  Định Công - Phương Liệt - Thanh Xuân - Hà Nội
CS3: Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội
CS4: Nguyễn Văn Linh - Sài Đồng - Long Biên
CS5: Trần Phú - Mộ Lao - Hà Đông - Hà Nội. 
 
HỒ CHÍ MINH: Có 2 cơ sở
CS6:  Đường CMT8, Phường 11, Quận 3, TP. HCM
CS7:  Phường Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, TP. HCM
 DMCA.com Protection Status
 
Giảm giá 25% học phí khóa học thực hành kế toán
Giảm giá 25% học phí khóa học thực hành kế toán
Công ty kế toán Thiên Ưng - tiêu chuẩn chất lượng iso
[X] Đóng lại

chương trình khuyến mại