Loading...
Kế toán thiên ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Công ty kế toán Thiên Ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Học làm kế toán tổng hợp
Học làm kế toán thuế
Học làm kế toán trên phần mềm
Học làm kế toán trên Excel
Bài Tập Định Khoản và Đáp Án
Kế Toán Thiên Ưng
Bài tập định khoản kế toán nợ phải trả
 

Bài tập kế toán về – KẾ TOÁN NỢ PHẢI TRẢ

Bài 5.1: Công ty M nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, tổ chức kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên. Trong tháng 3, phòng kế toán có tài liệu liên quan đến tình hình thanh toán với người bán và người nhận thầu như sau:

I.  Số dư đầu tháng 3: TK 331: 31.000.000đ, trong đó: công ty xây dựng số 1 – số dư Nợ: 50.000.000đ, cửa hàng Đồng Tâm – số dư Có: 80.000.000đ, ông A – số dư Có: 1.000.000đ.
II.  Số phát sinh trong tháng:
1. Ngày 02/03 nhập kho 5.000kg vật liệu X chưa thanh toán tiền cho công ty Đông Hải, đơn giá chưa thuế GTGT ghi trên hóa đơn (GTGT) 10.000đ/kg, thuế GTGT 5%.
2.  Ngày 05/03 mua một máy vi tính theo hóa đơn (GTGT) 16.500.000đ (gồm thuế GTGT
10%) chưa trả tiền của cửa hàng vi tính 106, dùng cho câu lạc bộ do quỹ phúc lợi đài thọ.
3.  Ngày 08/03 nghiệm thu công trình nhà kho do công ty xây dựng số 1 nhận thầu (phần xây lắp) theo hóa đơn (GTGT) 165.000.000đ (gồm thuế GTGT 15.000.000đ).
4.  Ngày 10/03 chuyển TGNH thanh toán số tiền còn nợ công ty xây dựng số 1.
5.  Ngày 12/03 chi tiền mặt thanh toán cho cửa hàng vi tính 106 sau khi trừ chiết khấu thanh toán được hưởng là 1% giá chưa thuế.
6.  Ngày 20/03 nhập kho hàng hóa E mua chịu của công ty X theo hóa đơn (GTGT) 10.500.000đ (gồm thuế GTGT 5%).
7.  Ngày 24/03 ứng trước bằng tiền mặt theo hợp đồng giao thầu sửa chữa lớn xe vận tải cho Garage Ngọc Hùng 2.000.000đ.
8.  Ngày 26/03 chi phí gia công khuôn mẫu phải trả cho cơ sở cơ khí Phú Thọ theo hóa
đơn bán hàng thông thường 10.000.000đ. Công ty nhận toàn bộ khuôn mẫu đã thuê ngoài gia công với giá thực tế 15.000.000đ, giao thẳng cho phân xưởng sử dụng, ước tính phân bổ 18 tháng từ tháng sau.
9.  Ngày 28/03 công ty xử lý số tiền nợ không ai đòi, khoản tiền phải trả cho ông A là 1.000.000đ được tính vào thu nhập khác.
10.  Cuối tháng nhận được hóa đơn (GTGT) của XN Thiên Long số tiền 5.500.000đ (gồm thuế GTGT 500.000đ). Công ty đã chấp nhận thanh toán nhưng vật tư vẫn chưa về nhập kho.

Yêu cầu:
•   Trình bày bút toán ghi sổ các nghiệp vụ trên.
•   Mở sổ chi tiết theo dõi thanh toán với từng nhà cung cấp.

Bài giải

1. Ngày 02/03         
Nợ TK 152:    50.000.000    = 5.000 x 10.000
Nợ TK 133:    2.500.000    
Có TK 331 (Đông Hải):    52.500.000    
2. Ngày 05/03         
Nợ TK 211:    16.500.000    
Có TK 331 (VT 106):    16.500.000
    
Nợ TK 4312:    16.500.000    
Có TK 4313:    16.500.000    
3. Ngày 08/03         
Nợ TK 2412:    150.000.000    
Nợ TK 133:    15.000.000    
Có TK 311 (xây dựng số 1): 165.000.000    
4. Ngày 10/03         
Nợ TK 311 (xây dựng số 1):    115.000.000    = 165.000.000 – 50.000.000
Có TK 112:    115.000.000    
5. Ngày 12/03         
Nợ TK 331 (VT 106):    16.500.000    
Có TK 515:    150.000    = 15.000.000 x 1%
Có TK 111:    16.350.000    
6. Ngày 20/03         
Nợ TK 156:    10.000.000    
Nợ TK 133:    500.000    
Có TK 331 (X):    10.500.000   
7. Ngày 24/03    
Nợ TK 331 (Ngọc Hùng):    2.000.000
Có TK 111:    2.000.000
8. Ngày 26/03    
Nợ TK 154:    10.000.000
Có TK 331:    10.000.000
 
Nợ TK 242:    15.000.000
Có TK 154:    15.000.000
9. Ngày 28/03    
Nợ TK 331 (A):    1.000.000
Có TK 711:    1.000.000
10. Cuối tháng    
Nợ TK 151:    5.000.000
Nợ TK 133:    500.000
Có TK 331 (Thiên Long):    5.500.000

Bài 5.2: Tại công ty A, có tình hình thanh toán cho công nhân viên (CNV) và các khoản theo lương thuộc tháng 12 như sau:

Số dư ngày 30/11 của TK 334: 215.000.000đ.
Trong tháng 12, số liệu của phòng kế toán như sau:
1.   Ngày 05/12 chuyển khoản trả lương kỳ II tháng 11 cho CNV (hệ thống thẻ ATM)
215.000.000đ
2.   Ngày 20/12 chuyển khoản trả lương kỳ I tháng 12 cho CNV là 198.000.000đ, trong đó chi BHXH cho người lao động tại DN ốm đau tháng này là 1.500.000đ.
3.   Ngày 25/12 tổng hợp tiền lương phải trả cho công nhân viên (bao gồm tiền ăn giữa ca) trong tháng 12 là 393.700.000đ gồm:


4.  Trích các khoản BHXH, BHYT, KPCĐ theo lương (giả sử theo lương thực tế) tính vào chi phí cho mỗi đối tượng có tính lương.
5.  Tổng hợp bảng thanh toán tiền thưởng 6 tháng cuối năm do quỹ khen thưởng đài thọ, số tiền 50.000.000đ.
6.  Ngày 30/12 đã yêu cầu ngân hàng chuyển tiền (đã nhận giấy báo nợ) nộp KPCĐ 2% quỹ TL, nộp BHXH cho cơ quan BHXH 20% quỹ TL, nộp BHYT 3% quỹ TL để mua thẻ BHYT cho CNV.
7.  Cuối tháng, phản ánh khoản khấu trừ lương người lao động:
•   Tiền tạm ứng: 500.000đ
•   Bồi thường vật chất: 720.000đ
•   BHXH 5% quỹ TL và BHYT 1% quỹ TL
8.  Giả sử cuối tháng, công ty đã chuyển khoản toàn bộ số tiền các khoán khoản còn lại phải trả (kỳ II) cho CNV.

Yêu cầu: Trình bày bút toán ghi sổ và mở (chữ T) TK 334 – Phải trả cho người lao động.

Bài giải


1. Ngày 05/12         
Nợ TK 334:    215.000.000    
Có TK 112: 215.000.000    
2. Ngày 20/12         
Nợ TK 334:    196.500.000    
Nợ TK 338:    1.500.000    
Có TK 112: 198.000.000    
3. Ngày 25/12         
Nợ TK 622:    344.000.000    = 198.000.000 + 98.000.000 + 48.000.000
Nợ TK 627:    15.500.000    = 8.000.000 + 5.000.000 + 2.500.000
Nợ TK 641:    6.000.000    
Nợ TK 642:    28.000.000    
Có TK 334: 393.500.000 
   
Nợ TK 622:    200.000    
Có TK 335:    200.000    
Khi tính tiền lương nghỉ phép được tính vào số thực tế phải trả:
Nợ TK 335:    200.000    
Có TK 334:    200.000    
4.         
Nợ TK 622:    65.360.000    = 344.000.000 x 19%
Nợ TK 627:    2.945.000    = 15.500.000 x 19%
Nợ TK 641:    1.140.000    = 6.000.000 x 19%
Nợ TK 642:    5.320.000    = 28.000.000 x 19%
Nợ TK 334:    23.610.000    = 393.500.000 x 6%
Có TK 338:    98.375.000    
5.         
Nợ TK 431:    50.000.000    
Có TK 334:    50.000.000    
6.         
Nợ TK 3382:    7.870.000    = 393.500.000 x 2%
Nợ TK 3383:    78.700.000    = 393.500.000 x 20%
Nợ TK 3384:    11.805.000    = 393.500.000 x 3%
Có TK 112:    98.375.000    
7.         
Nợ TK 334:    24.830.000    
Có TK 141:    500.000    
Có TK 1388:    720.000    
Có TK 3383: 19.675.000    = 393.500.000 x 5%
Có TK 3384:    3.935.000    = 393.500.000 x 1%

8.    
Nợ TK 334:    198.560.000
Có TK 112: 198.560.000

Bài 5.3: Công ty M sản xuất một số mặt hàng thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế, tổ chức kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên.

Trong tháng 1, phòng kế toán có tài liệu liên quan đến các khoản thuế và các khoản phải nộp ngân sách như sau:
I. Số dư đầu tháng 3: TK 333: 2.000.000đ trong đó chi tiết TK 33311: 2.000.000đ.
II. Phát sinh trong tháng:
1.Công ty đã chi tiền mặt nộp thuế môn bài năm nay theo thông báo: 3.000.000đ.
2.Nhận được thông báo nộp thuế tài nguyên trong kỳ: 2.000.000đ.
3.Đến kỳ thanh toán lương, công ty tiến hành khấu trừ lương của công nhân viên phần thuế TNCN để nộp cho nhà nước: 5.000.000đ.
4.Mua một xe con sử dụng phải đóng lệ phí trước bạ: 6.000.000đ.
5.Nhận thông báo tạm nộp thuế TNDN quý I năm nay: 10.000.000đ.
6.Tổng hợp tình hình tiêu thụ sản phẩm trong tháng: giá bán sản phẩm chưa thuế 100.000.000đ, thuế GTGT 10%, trong đó chưa thu tiền khách hàng 50% giá thanh toán, thu bằng TGNH 30% và bằng tiền mặt 20%.
7.Nhận lại một số sản phẩm đã tiêu thụ tháng 2, nhập kho theo giá vốn 800.000đ, giá bán hàng trả lại 1.100.000đ (gồm thuế GTGT 100.000đ) trừ vào số tiền khách hàng còn nợ.
8.(Giả sử) cuối tháng lập tờ khai thuế GTGT, số tiền thuế GTGT đầu vào được khấu trừ tháng này là 12.000.000đ.
9.Chuyển TGNH nộp thuế GTGT 2.000.000đ, thuế TTĐB 22.500.000đ, thuế TNDN tạm nộp, nộp hộ thuế TNCN cho CNV, đã nhận được giấy báo Nợ của NH.

Yêu cầu: Trình bày bút toán ghi sổ.

Bài giải

1.    
Nợ TK 642:    3.000.000
Có TK 3338:    3.000.000
 
Nợ TK 3338:    3.000.000
Có TK 111:    3.000.000
2.    
Nợ TK 627:    2.000.000
Có TK 3336:    2.000.000
3.         
Nợ TK 334:    5.000.000    
Có TK 3335:    5.000.000    
4.         
Nợ TK 211:    6.000.000    
Có TK 3339:    6.000.000    
Khi đóng lệ phí trước bạ:    
Nợ TK 3339:    6.000.000    
Có TK 111:    6.000.000    
5.         
Nợ TK 8211:    10.000.000    
Có TK 3334:    10.000.000    
6.         
Nợ TK 131:    55.000.000    
Nợ TK 112:    33.000.000    
Nợ TK 111:    22.000.000    
Có TK 33311: 10.000.000    
Có TK 511:    100.000.000    
7.         
Nợ TK 155:    800.000    
Có TK 632:    800.000
    
Nợ TK 531:    1.000.000    
Nợ TK 33311:    100.000    
Có TK 131:    1.100.000    
8.         
Nợ TK 33311:    12.000.000    
Có TK 133:    12.000.000   
9.    
Nợ TK 33311:    2.000.000
Nợ TK 3332:    22.500.000
Nợ TK 3334:    10.000.000
Nợ TK 3335:    5.000.000
Có TK 112:    39.500.000

Bài 5.4: Công ty M (đang hoạt động) thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ:

I. Số dư đầu quý 4/N:
•   TK 311: 40.000.000đ (khế ước vay 9 tháng của công ty K, đến hạn 31/12/N, lãi đơn
1,2%/tháng trả định kỳ sau cuối mỗi quý)
•   TK 315: 50.000.000đ
•   TK 341: 800.000.000đ (vay của ngân hàng X tài trợ công trình đang trong thời gian thi công, trả lãi hằng tháng 1%/tháng)
II. Số phát sinh trong quý 4/N:
1.  Ngày 15/10/N công ty đã chuyển TGNH 50.000.000đ trả số nợ đến hạn.
2.  Ngày 31/10/N chuyển khoản trả lãi tiền vay dài hạn của ngân hàng X tháng 10/N.
3.  Ngày 20/11/N vay ngắn hạn VPBank chuyển trả cho người bán 20.000.000đ và chuyển vào TK cá nhân của CNV để trả lương 50.000.000đ.
4.  Ngày 30/11/N chuyển khoản trả lãi tiền vay dài hạn của ngân hàng X tháng 11/N.
5.  Ngày 01/12/N ký hợp đồng vay với công ty H số tiền là 200.000.000đ, thời hạn 2 năm, trả nợ gốc và lãi định kỳ 4 lần vào ngày 01/06/N+1, 01/12/N+1, 01/06/N+2, 01/12/N+2. Số tiền trả mỗi lần là 56.000.000đ (phân bổ lãi theo phương pháp đường thẳng). Công ty đã làm thủ tục trả nợ cho nhà cung cấp hệ thống thiết bị đã đưa vào sử dụng (tháng trước) ở cửa hàng bán sản phẩm.
6.   Ngày 31/12/N chuyển khoản trả lãi quý 4 và nợ gốc cho công ty K, trả lãi tháng 12 cho ngân hàng X.
7.   Cuối tháng 12/N, tính lãi phải trả công ty H trong năm N, đồng thời xác định nợ dài hạn
đến hạn trả trong năm N+1 để kết chuyển.

Yêu cầu:
•   Ghi nhận các bút toán liên quan tình hình trên.
•   Phản ảnh vào TK 311, TK 315 và TK 341.

Bài giải

1. Ngày 15/10/N    
Nợ TK 315:    50.000.000
Có TK 112:    50.000.000
2. Ngày 31/10/N    
Nợ TK 635:    8.000.000   =  800.000.000 x 1%
Có TK 112:    8.000.000
3. Ngày 20/11/N    
Nợ TK 331:    20.000.000
Nợ TK 334:    50.000.000
Có TK 311:    70.000.000
4. Ngày 30/11/N    
Nợ TK 635:    8.000.000   = 800.000.000 x 1%
Có TK 112:    8.000.000
5. Ngày 01/12/N    
Nợ TK 331:    200.000.000
Có TK 341: 200.000.000
6. Ngày 31/12/N    
Nợ TK 635:    1.440.000     =  40.000.000 x 1.2% x 3
Nợ TK 311:    40.000.000
Có TK 112:    41.440.000
 
Nợ TK 635:    8.000.000    =  800.000.000 x 1%
Có TK 112:    8.000.000
7. Cuối tháng 12/N
Lãi phải trả công ty H trong năm N:
                                                        
56.000.000
Nợ TK 635:    8.000.000  = ----------------
                                                                     7
                                                             
                                                                            56.000.000
Có TK 335:    8.000.000   = ---------------------
                                                                                                    7
Nợ đến hạn phải trả:
Nợ TK 341:    100.000.000
Có TK 315: 100.000.000
 

Công ty kế toán Thiên Ưng 
Chuyên dạy học kế toán thực hành thực tế
 
Bình chọn bài viết
Xem kết quả: / 20 số bình chọn
Bình thường Tuyệt vời
Chia sẻ bạn bè
Giảm 25% học phí khóa học kế toán online
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Bài tập định khoản kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh
Bài tập định khoản kế toán doanh thu và chi phí kinh doanh
Bài tập kế toán vốn chủ sở hữu trong doanh nghiệp
Bài tập kế toán nguồn vốn chủ sở hữu
Bài tập định khoản kế toán tài sản cố định có lời giải
Hệ thống bài tập định khoản kế toán tài sản cố định có đáp án, lời giải cụ thể
Bài tập định khoản kế toán hàng tồn kho có đáp án
Tài liệu tổng hợp các bài tập định khoản kế toán liên quan đến hàng tồn kho
Bài tập nguyên lý kế toán có lời giải: KẾ TOÁN CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH
Tài liệu bài tập nguyên lý kế toán có lời giải về các khoản đầu tư tài chính
Bài tập tính thuế thu nhập cá nhân có lời giải
Mẫu bài tập tính thuế thu nhập cá nhân có lời giải
Hotline : Tư Vấn Khóa Học: 0987 026 515
.
Email: ketoanthienung@gmail.com
Giới thiệu về Thiên Ưng

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG

Hotline: 0987 026 515
Email: ketoanthienung@gmail.com

 
HÀ NỘI: Có 5 cơ sở
CS1:  Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội. 
CS2:  Định Công - Phương Liệt - Thanh Xuân - Hà Nội
CS3: Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội
CS4: Nguyễn Văn Linh - Sài Đồng - Long Biên
CS5: Trần Phú - Mộ Lao - Hà Đông - Hà Nội. 
 
HỒ CHÍ MINH: Có 2 cơ sở
CS6:  Đường CMT8, Phường 11, Quận 3, TP. HCM
CS7:  Phường Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, TP. HCM
 DMCA.com Protection Status
 
Giảm giá 25% học phí khóa học thực hành kế toán
Giảm giá 25% học phí khóa học thực hành kế toán
Công ty kế toán Thiên Ưng - tiêu chuẩn chất lượng iso
[X] Đóng lại

chương trình khuyến mại