Loading...
Kế toán thiên ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Công ty kế toán Thiên Ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Học làm kế toán tổng hợp
Học làm kế toán thuế
Học làm kế toán trên phần mềm
Học làm kế toán trên Excel
Bài Tập Định Khoản và Đáp Án
Kế Toán Thiên Ưng
Bài tập định khoản kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh

Bài tập định khoản kế toán có lời giải về:  KẾ TOÁN DOANH THU, THU NHẬP KHÁC, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH

Bài 7.1: Công ty bán lẻ hàng hóa tiêu dùng, thuộc đối tượng tính thuế GTGT 10% theo phương pháp khấu trừ, kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, tính giá hàng xuất kho theo phương pháp bình quân gia quyền cuối kỳ. Trong kỳ có các tài liêu:

Hàng tồn đầu kỳ:
•   Tồn tại kho: 1.000 đơn vị    (trị giá 10.000.000đ)
•   Tồn tại quầy: 500 đơn vị (trị giá 5.000.000đ, giá bán lẻ chưa thuế 15.000đ/đơn vị)
1.   Nhập kho hàng hóa mua từ nhà sản xuất 9.000 đơn vị chưa trả tiền. Giá mua chưa thuế GTGT 120.000.000đ.
2.   Xuất kho hàng giao quầy bán lẻ 7.000 đơn vị.
3.   Tổng hợp hóa đơn bán lẻ trong kỳ 6.000 đơn vị, đã bán thu tiền mặt. Giá bán lẻ chưa thuế 20.000đ/đơn vị. Tổng hợp phiếu nộp tiền bán hàng trong kỳ:
132.000.000đ.
4.   Cuối kỳ kiểm hàng tại quầy, số hàng tồn kho là 1.480 đơn vị. Hàng thiếu, nhân viên bán hàng phải bồi thường theo giá bán có thuế.
5.    Bảng tập hợp chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp (đv tính: đồng)
 

Yêu cầu: Ghi nhận các bút toán phản ánh tình hình mua hàng, bán hàng và xác định lợi nhuận trước thuế.

Bài giải

Giá xuất kho bình quân cuối kỳ:
                
10.000.000 + 5.000.000 + 120.000.000
12.857 = --------------------------------------------------
                             1.000 + 500 + 9.000
1.         
Nợ TK 156:    120.000.000    
Nợ TK 133:    12.000.000    
Có TK 331:    132.000.000    
2.         
Nợ TK 156 (Q):    89.999.000    = 7.000 x 12.857
Có TK 156 (K): 89.999.000    
3.         
Nợ TK 632:    77.142.000    = 6.000 x 12.857
Có TK 156 (Q): 77.142.000  
 
Nợ TK 111:    132.000.000    
Có TK 511:    120.000.000    
Có TK 333:    12.000.000    
4.         
Nợ TK 632:    257.140    = (1500 – 1480) x 12.857
Có TK 156 (Q): 257.140    
 
Nợ TK 1388:    440.000    = 20 x 22.000
Có TK 632:    257.140    
Có TK 711:    182.860    
5.         
Nợ TK 641:    10.000.000    
Nợ TK 642:    5.000.000    
Có TK 334:    15.000.000  
 
Nợ TK 641:    1.900.000    
Nợ TK 642:    950.000    
Có TK 338:    2.850.000  
 
Nợ TK 641:    2.520.000    
Có TK 331:    2.520.000    

Nợ TK 641:    5.000.000    
Nợ TK 642:    1.500.000    
Có TK 214:    6.500.000    

Nợ TK 641:    4.380.000    
Nợ TK 642:    6.250.000    
Có TK 331:    10.630.000    

Nợ TK 641:    3.500.000    
Nợ TK 642:    7.500.000    
Có TK 111:    11.000.000    
 
Kết chuyển:         
Nợ TK 511:    120.000.000    
Có TK 911:    120.000.000  
 
Nợ TK 911:    125.642.000    
Có TK 632:    77.142.000    
Có TK 641:    27.300.000    
Có TK 642:    21.200.000  
 
Nợ TK 711:    182.860    
Có TK 911:    182.860    
Kết chuyển lỗ:         
Nợ TK 421:    5.459.140    
Có TK 911:    5.459.140    

Bài 7.2: Tại một Công ty M tính thuế GTGT khấu trừ, thuế suất GTGT 10%, trong tháng 12 có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh như sau.

Giả định đầu tháng 12 các tài khoản có số dư hợp lý:
1.   Ngày 5/12, công ty xuất kho hàng hóa gửi đi cho Công ty X theo hình thức chuyển hàng trị giá hàng hóa thực tế xuất kho 500.000.000đ, giá bán chưa thuế
600.000.000đ, bên mua chưa nhận được hàng.
2.   Ngày 7/12, công ty xuất hàng bán ngay tại kho, trị giá hàng hóa thực tế xuất kho 500.000.000đ, giá bán chưa thuế 600.000.000đ, bên mua nhận hàng trả ngay bằng tiền mặt.
3.   Ngày 8/12, công ty đồng ý trừ chiết khấu thương mại tháng trước cho người mua Z là 250.000đ, công ty trừ vào nợ tiền hàng.
4.   Ngày 10/12, công ty đồng ý cho người mua trả lại lô hàng đã bán ở tháng trước theo giá bán chưa thuế 260.000.000đ và thuế giá trị gia tăng 26.000.000đ, giá mua 200.000.000đ lô hàng này người mua đã trả tiền. Hàng trả lại còn gởi bên mua.
5.   Ngày 11/12, công ty nhận được giấy báo của Công ty X đã nhận được lô hàng gửi đi ngày 5/12, kèm theo biên bản thiếu một số hàng theo giá bán chưa thuế
20.000.000đ, giá mua 18.000.000đ, chưa rõ nguyên nhân. Công ty X đồng ý mua theo số thực tế, tiền chưa thanh toán .
6.    Ngày 16/12, công ty xuất kho hàng hóa gửi đi cho Công ty Y theo hình thức chuyển hàng , trị giá hàng hóa thực tế xuất kho 700.000.000đ, giá bán chưa thuế
900.000.000đ, bên mua chưa nhận được hàng.
7.    Ngày 17/12, công ty mua hàng HTX và đã bán thẳng cho Công ty N trị giá mua chưa thuế 200.000.000đ, trị giá bán chưa thuế 370.000.000đ, tiền mua và bán chưa thanh toán.
8.    Ngày 19/12, công ty nhận được giấy báo của Công ty Y đã nhận được lô hàng gửi đi ngày 16/12, kèm theo biên bản thừa một số hàng theo giá bán chưa thuế 100.000đ, giá mua 80.000đ, chưa rõ nguyên nhân. Công ty Y đồng ý mua hàng theo hóa đơn, tiền chưa thanh toán. Hàng thừa công ty Y giữ hộ cho bên bán.
9.    Ngày 22/12, công ty xuất kho bánh ngọt, nước ngọt phục vụ cho tổng kết năm của hoạt động công đoàn công ty, giá bán chưa thuế là 200.000đ, giá vốn là 160.000đ.
10.   Ngày 24/12, xuất kho hàng hóa làm từ thiện có giá mua 4.000.000đ, giá bán chưa thuế 5.000.000đ do quỹ phúc lợi tài trợ.
11.   Ngày 25/12, công ty xuất kho hàng để thưởng cho nhân viên quảng cáo bán hàng, giá bán chưa thuế là 100.000đ, giá vốn là 80.000đ.

Yêu cầu:
1.  Ghi nhận các bút toán phát sinh trên
2.  Tính và lập bút toán kết chuyển Doanh thu bán hàng thuần vào cuối kỳ.
3.  Tính và lập bút toán kết chuyền Giá vốn hàng bán vào cuối kỳ.

Bài giải

1.
Nợ TK 157: 500.000.000
Có TK 156: 500.000.000
2.    
Nợ TK 632:    500.000.000
Có TK 156:    500.000.000
 
Nợ TK 111:    660.000.000
Có TK 511:    600.000.000
Có TK 3331:    60.000.000
3.    
Nợ TK 331:    250.000
Có TK 521:    250.000
4.    
Nợ TK 531:    260.000.000
Nợ TK 333:    26.000.000
Có TK 111:    286.000.000
 
Nợ TK 1388:    200.000.000
Có TK 632:    200.000.000
5.    
Nợ TK 632:    482.000.000         =   500.000.000 - 18.000.000
Có TK 157:    482.000.000
 
Nợ TK 1381:    18.000.000
Có TK 157:    18.000.000
 
Nợ TK 132:    638.000.000
Có TK 511:    580.000.000   =  600.000.000 - 20.000.000
Có TK 333:    58.000.000
6.    
Nợ TK 157:    700.000.000
Có TK 156:    700.000.000
7.    
Nợ TK 131:    407.000.000
Có TK 511:    370.000.000
Có TK 333:    37.000.000

 
Nợ TK 632:    200.000.000
Nợ TK 133:    20.000.000
Có TK 331:    220.000.000
8.    
Nợ TK 632:    700.000.000
Có TK 157:    700.000.000

Nợ TK 1388:    80.000.000    
Có TK 3381:    80.000.000 
   
Nợ TK 132:    990.000.000    
Có TK 511:    900.000.000    
Có TK 333:    90.000.000    
9.         
Nợ TK 632:    160.000    
Có TK 156:    160.000    
 
Nợ TK 642:    220.000    
Có TK 512:    200.000    
Có TK 3331:    20.000    
10.         
Nợ TK 632:    4.000.000    
Có TK 156:    4.000.000
    
Nợ TK 4312:    5.500.000    
Có TK 512:    5.000.000    
Có TK 3331:    500.000    
11.         
Nợ TK 632:    80.000    
Có TK 156:    80.000  
 
Nợ TK 4311:    110.000    
Có TK 512:    100.000    
Có TK 3331:    10.000    
Kết chuyển doanh thu bán hàng thuần vào cuối kỳ:
Nợ TK 511:    510.000.000
Có TK 531:    260.000.000
Có TK 521:    250.000.000

 
Nợ TK 511:    1.940.000.000
Nợ TK 512:    5.300.000 = 5.000.000 + 100.000 + 200.000
Có TK 911: 1.945.300.000
Kết chuyển giá vốn hàng bán vào cuối kỳ:
Nợ TK 911:    1.886.240.000
Có TK 632:1.886.240.000

Bài 7.3: Trong tháng 12, công ty M tập hợp chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp như sau:

1.   Lương phải trả cho nhân viên bán hàng và bốc xếp, đóng gói là 10.000.000đ, nhân viên quản lý 8.000.000đ, trích BHXH, BHYT, KPCĐ đúng chế độ.
2.   Xuất kho một số công cụ dùng phục vụ bán hàng 2.000.000đ, phân bổ trong 4 tháng.
3.   Xuất kho vật liệu phụ cho bán hàng 200.000đ, cho quản lý 300.000đ, vật liệu sử dụng hết trong tháng.
4.   Rút TGNH trả tiền thuế môn bài cho công ty 1.200.000đ, kế toán phân bổ 12 tháng.
5.   Chi tiền mặt trả phí vận chuyển bán hàng 3.000.000đ.
6.   Chi tiền mặt nộp thuế cầu đường cho các phương tiện vân chuyển công ty 400.000đ
7.   Chi tiền mặt trả tiền cho chuyên viên kế toán tổ chức và tập huấn cho nhân viên phòng kế toán công ty 1.300.000đ.
8.   Phải trả tiền chi phí quảng cáo hàng hóa 60.000.000đ và thuế giá trị gia tăng khấu trừ 6.000.000đ, phân bổ 6 tháng.
9.   Nhận hóa đơn tiếp khách của công ty giá chưa thuế 900.000đ, thuế GTGT 150.000đ, chưa trả tiền.
10.  Khấu hao TSCĐ cho bộ phận bán hàng 1.400.000đ, bộ phận quản lý 1.600.000đ.
11.  Phải trả tiền điện, nước, điện thoại theo hóa đơn tháng này là 2.000.000đ và thuế giá trị gia tăng khấu trừ tính 10%.
-   Dùng cho kho hàng hóa: 1.200.000đ
-   Dùng cho bán hàng:    800.000đ
12.   Lập dự phòng chi phí bảo hành sản phẩm 1.000.000đ.
13.   Lập dự phòng quỹ trợ cấp mất việc làm 700.000đ.

Yêu cầu:
1.   Ghi nhận các bút toán phát sinh trên.
2.   Tính và lập bút toán kết chuyển toàn bộ chi phí hoạt động vào cuối kỳ.
3.   Căn cứ số liệu của BT 7.2 và BT 7.3 trình bày trên sơ đồ tài khoản chữ T để xác định kết qủa kinh doanh (cho biết công ty đang trong giai đoạn miễn thuế TNDN).

Bài giải

1.         
Nợ TK 641:    10.000.000    
Nợ TK 642:    8.000.000    
Có TK 334: 18.000.000    
 
Nợ TK 641:    1.900.000    = 10.000.000 x 19%
Nợ TK 642:    1.520.000    = 8.000.000 x 19%
Nợ TK 334:    1.080.000    = 18.000.000 x 6%
Có TK 338:    4.500.000    
2.         
Nợ TK 142:    2.000.000    
Có TK 153:    2.000.000 
   
Nợ TK 641:    500.000    
Có TK 142:    500.000    
3.         
Nợ TK 641:    200.000    
Nợ TK 642:    300.000    
Có TK 152:    500.000    
4.
Nợ TK 142: 1.200.000 Có TK 3338: 1.200.000
Nợ TK 642:    100.000
Có TK 142:    100.000
5.
Nợ TK 642: 3.000.000
Có TK 111: 3.000.000
6.
Nợ TK 642: 400.000 Có TK 3339: 400.000
Nợ TK 3339:    400.000
Có TK 111:    400.000
7.    
Nợ TK 642:    1.300.000
Có TK 111:    1.300.000
8.    
Nợ TK 142:    60.000.000
Nợ TK 133:    6.000.000
Có TK 331: 66.000.000
 
Nợ TK 641:    10.000.000
Có TK 142: 10.000.000
9.    
Nợ TK 642:    900.000
Nợ TK 133:    150.000
Có TK 331:    1.050.000
10.         
Nợ TK 641:    1.400.000    
Nợ TK 642:    1.600.000    
Có TK 214:    3.000.000    
11.         
Nợ TK 641:    800.000    
Nợ TK 642:    1.200.000    
Nợ TK 133:    200.000    
Có TK 331:    2.200.000    
12.         
Nợ TK 641:    1.000.000    
Có TK 532:    1.000.000    
13.         
Nợ TK 642:    700.000    
Có TK 351:    700.000    
Kết chuyển toàn bộ chi phí họat động vào cuối kỳ:
Nợ TK 911:    44.820.000
Có TK 641: 25.800.000
Có TK 642: 19.020.000

Bài 7.4: Tại một doanh nghiệp trong tháng có tinh hình sau:

1.  Nhận giấy báo chia lãi từ hoạt động liên doanh 5.000.000đ. Chi phí theo dõi họat động liên doanh 500.000đ bằng tiền mặt.
2.  Rút TGNH nộp phạt do vi phạm hợp đồng kinh tế 2.000.000đ.
3.  Thu được nợ khó đòi đã xử lý 2 năm trước 10.000.000đ bằng tiền mặt.
4.  Thanh lý TSCĐHH, nguyên giá 15.000.000đ, hao mòn 13.800.000đ, chi phí thanh lý 300.000đ, phế liệu bán thu bằng tiền mặt 800.000đ.
5.  Bán chứng khoán đầu tư ngắn hạn, có giá gốc 12.000.000đ, giá bán thu bằng tiền mặt 11.000.000đ.
6.  Xử lý nợ phải trả 4 năm trước không ai đòi 10.000.000đ vào thu nhập khác.
7.  Nhận thông báo được chia cổ tức đầu tư chứng khoán 5.000.000đ.
8.  Doanh nghiệp nhận thông báo giảm thuế GTGT 6.000.000đ.
9.  Phải thu lãi tiền cho vay 7.000.000đ theo hợp đồng cho vay.

Yêu cầu:
1.   Ghi nhận các bút toán phát sinh trên.
2.   Kết chuyển tính kết quả kinh doanh cho từng hoạt động tài chính, HĐ khác.

Bài giải

1.    
Nợ TK 1388:    5.000.000
Có TK 515:    5.000.000
 
Nợ TK 635:    500.000
Có TK 111:    500.000
2.    
Nợ TK 811:    2.000.000
Có TK 112:    2.000.000
3.
Nợ TK 111: 10.000.000
Có TK 711: 10.000.000
Có TK 004: 10.000.000
4.    
Nợ TK 811:    1.200.000
Nợ TK 214:    13.800.000
Có TK 211: 15.000.000
 
Nợ TK 811:    300.000
Có TK 111:    300.000
 
Nợ TK 111:    800.000    
Có TK 711:    800.000    
5.         
Nợ TK 111:    11.000.000    
Nợ TK 635:    1.000.000    
Có TK 121: 12.000.000    
6.         
Nợ TK 331:    10.000.000    
Có TK 711: 10.000.000    
7.         
Nợ TK 1388:    5.000.000    
Có TK 515:    5.000.000    
8.         
Nợ TK 333:    6.000.000    
Có TK 711:    6.000.000    
9.         
Nợ TK 111:    7.000.000    
Có TK 515:    7.000.000    
Kết chuyển tính kết quả kinh doanh:
Nợ TK 911:    5.000.000
Có TK 635:    1.500.000
Có TK 811:    3.500.000

 
Nợ TK 711:    26.800.000
Nợ TK 515:    17.000.000
Có TK 911: 43.800.000
 
Nợ TK 911:    38.800.000
Có TK 421: 38.800.000

    
Bài 7.5. Tập hợp doanh thu và chi phí thực tế phát sinh trong kỳ tại 1 doanh nghiệp gồm:

1.   Doanh thu bán hàng gộp: 256.000.000đ. Chiết khấu thương mại là 500.000đ, giảm giá hàng bán 1.500.000đ, doanh thu hàng bán bị trả lại 9.000.000đ.
2.   Doanh thu họat động tài chính: 13.000.000đ.
3.  Thu nhập khác: 200.000đ
4.  Tổng giá vốn hàng bán phát sinh (bao gồm hàng bán bị trả lại): 158.000.000đ và giá vốn hàng bán bị trả lại là 8.000.000đ.
5.   Chi phí tài chính: 4.000.000đ.
6.   Chi phí bán hàng: 20.000.000đ.
7.   Chi phí quản lý doanh nghiệp: 12.000.000đ
8.   Chi phí khác: 2.300.000đ.
Cuối kỳ kế toán cần điều chỉnh thêm các bút toán sau:
a.  Phân bổ công cụ đang sử dụng ở bộ phận quản lý doanh nghiệp hàng kỳ là
800.000đ.
b.  Dự phòng chi phí bảo hành hàng hóa kỳ này là 500.000đ.
c.  Dự phòng quỹ trợ cấp mất việc làm 200.000đ.
d.  Tính và ghi nhận doanh thu tài chính khoản tiền lãi cho vay phải thu vào cuối kỳ
2.000.000đ.
e.   Kết chuyển từ doanh thu chưa thực hiện khoản lãi trả góp hàng tháng đã thu của khách hành là 3.000.000đ.

Yêu cầu:
1.  Trình bày trên sơ đồ tài khoản chữ T các TK có liên quan để thực hiện các công việc kế toán vào cuối kỳ tính kết quả kinh doanh (công ty tạm thời chưa tính thuế TNDN).
2.  Giả sử doanh nghiệp trong kỳ có 10.000.000đ chi phí không chứng từ hợp pháp bị loại trước khi tính thuế TNDN. Các khoản doanh thu, thu nhập và chi phí còn lại đều là đối tượng tính thuế TNDN hợp pháp, hợp lệ. Thuế suất thu nhập DN phải nộp 28%/ tổng thu nhập chịu thuế. Hãy thực hiện lại các công việc kế toán vào cuối kỳ tính kết quả kinh doanh (theo yêu cầu 1).

Bài giải :

1.         
Nợ TK 511:    256.000.000    
Có TK 521:    500.000   
Có TK 532:    1.500.000    
Có TK 531:    9.000.000    
Có TK 911: 245.000.000    
2.         
Nợ TK 515:    18.000.000    = 13.000.000 + 2.000.000 + 3.000.000
Có TK 911:    18.000.000    

3.         
Nợ TK 711:    200.000    
Có TK 911:    200.000    
4.
Nợ TK 911: 150.000.000
Có TK 632: 150.000.000
5.         
Nợ TK 911:    4.000.000    
Có TK 635:    4.000.000    
6.         
Nợ TK 911:    20.500.000    
Có TK 641:    20.500.000    = 20.000.000 + 500.000
7.         
Nợ TK 911:    13.000.000    
Có TK 642:    13.000.000    = 12.000.000 + 800.000 + 200.000
8.         
Nợ TK 911:    2.300.000    
Có TK 811:    2.300.000    
Bút toán điều chỉnh (lẽ ra cái này điều chỉnh trước rồi mới ghi nhận vào 911):
a.    
Nợ TK 642:    800.000
Có TK 142:    800.000
b.    
Nợ TK 641:    500.000
Có TK 352:    500.000
c.    
Nợ TK 642:    200.000
Có TK 351:    200.000
d.    
Nợ TK 1381:    2.000.000
Có TK 515:    2.000.000
e.    
Nợ TK 338:    3.000.000
Có TK 515:    3.000.000


 

Công ty kế toán Thiên Ưng 

Chuyên dạy học kế toán thực hành thực tế


Bình chọn bài viết
Xem kết quả: / 65 số bình chọn
Bình thường Tuyệt vời
Chia sẻ bạn bè
Giảm 25% học phí khóa học kế toán online
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Bài tập kế toán vốn chủ sở hữu trong doanh nghiệp
Bài tập kế toán nguồn vốn chủ sở hữu
Bài tập định khoản kế toán nợ phải trả
Đây là phần bài tập kế toán liên quan đến các khoản nợ phải trả và có lời giải
Bài tập định khoản kế toán tài sản cố định có lời giải
Hệ thống bài tập định khoản kế toán tài sản cố định có đáp án, lời giải cụ thể
Bài tập định khoản kế toán hàng tồn kho có đáp án
Tài liệu tổng hợp các bài tập định khoản kế toán liên quan đến hàng tồn kho
Bài tập nguyên lý kế toán có lời giải: KẾ TOÁN CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH
Tài liệu bài tập nguyên lý kế toán có lời giải về các khoản đầu tư tài chính
Bài tập tính thuế thu nhập cá nhân có lời giải
Mẫu bài tập tính thuế thu nhập cá nhân có lời giải
Hotline : Tư Vấn Khóa Học: 0987 026 515
.
Email: ketoanthienung@gmail.com
Giới thiệu về Thiên Ưng

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG

Hotline: 0987 026 515
Email: ketoanthienung@gmail.com

 
HÀ NỘI: Có 5 cơ sở
CS1:  Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội. 
CS2:  Định Công - Phương Liệt - Thanh Xuân - Hà Nội
CS3: Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội
CS4: Nguyễn Văn Linh - Sài Đồng - Long Biên
CS5: Trần Phú - Mộ Lao - Hà Đông - Hà Nội. 
 
HỒ CHÍ MINH: Có 2 cơ sở
CS6:  Đường CMT8, Phường 11, Quận 3, TP. HCM
CS7:  Phường Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, TP. HCM
 DMCA.com Protection Status
 
Giảm giá 25% học phí khóa học thực hành kế toán
Giảm giá 25% học phí khóa học thực hành kế toán
Công ty kế toán Thiên Ưng - tiêu chuẩn chất lượng iso
[X] Đóng lại

chương trình khuyến mại