Loading...
Kế toán thiên ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Công ty kế toán Thiên Ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Học làm kế toán tổng hợp
Học làm kế toán thuế
Học làm kế toán trên phần mềm
Học làm kế toán trên Excel
Thuế Thu Nhập Cá Nhân
Kế Toán Thiên Ưng
Thủ tục đề nghị hoàn thuế thu nhập cá nhân 2016

Việc hoàn thuế thu nhập cá nhân chỉ áp dụng đối với những cá nhân đã có mã số thuế tại thời điểm đề nghị hoàn thuế. Đây là điều kiện đầu tiên mà Bộ tài chính đề cập đến tại Điều 53. Hoàn thuế thu nhập cá nhân của thong tư 156/2013/TT-BTC.thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân 2014

Các trường hợp được hoàn thuế TNCN
- Số tiền thuế đã nộp lớn hơn số thuế phải nộp;
- Cá nhân đã nộp thuế nhưng có thu nhập tính thuế chưa đến mức phải nộp thuế;
- Các trường hợp khác theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Đối với cá nhân đã ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện quyết toán thay thì việc hoàn thuế của cá nhân được thực hiện thông qua tổ chức, cá nhân trả thu nhập.
Cá nhân trực tiếp quyết toán với cơ quan thuế nếu có số thuế nộp thừa thì được hoàn thuế, hoặc bù trừ với số thuế phải nộp của kỳ tiếp theo.

1. Hoàn thuế đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện quyết toán thay cho các cá nhân có ủy quyền quyết toán thuế.

Trường hợp tổ chức, cá nhân trả thu nhập sau khi bù trừ số thuế nộp thừa, nộp thiếu của các cá nhân mà có số thuế nộp thừa, nếu đề nghị cơ quan thuế hoàn trả thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập nộp hồ sơ hoàn thuế cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý. Hồ sơ hoàn thuế bao gồm:
- Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước theo mẫu số 01/ĐNHT ban hành kèm theo Thông tư 156.
- Bản chụp chứng từ, biên lai nộp thuế thu nhập cá nhân và người đại diện hợp pháp của tổ chức, cá nhân trả thu nhập ký cam kết chịu trách nhiệm tại bản chụp đó.

2. Đối với cá nhân có thu nhập từ kinh doanh; cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế nếu có số thuế nộp thừa

thì cá nhân không phải nộp hồ sơ hoàn thuế mà chỉ cần ghi số thuế đề nghị hoàn vào chỉ tiêu [45] - “Số thuế hoàn trả vào tài khoản NNT” hoặc chỉ tiêu [47] - “Tổng số thuế bù trừ cho các phát sinh của kỳ sau” tại tờ khai quyết toán thuế theo mẫu số 09/KK-TNCN khi quyết toán thuế. ( Chú ý: với phần mềm HTKK mới nhất hiện nay HTKK3.2.3 thì nằm ở chỉ tiêu 40 – Tổng số thuế đề nghị hoàn)
3. Đối với cá nhân chuyển nhượng chứng khoán có nhu cầu quyết toán thuế nếu có số thuế nộp thừa
thì cá nhân không phải nộp hồ sơ hoàn thuế mà chỉ cần ghi số thuế đề nghị hoàn vào chỉ tiêu số [31] - “Số thuế hoàn trả vào tài khoản NNT” hoặc chỉ tiêu số [33] - “Số thuế bù trừ vào kỳ sau” tại tờ khai quyết toán thuế theo mẫu số 13/KK-TNCN khi quyết toán thuế.
Dưới đây kế toán Thiên Ưng xin được cung cấp mẫu số 01/ĐNHT ban hành kèm theo Thông tư 156 để doanh nghiệp làm thủ tục hoàn thuế cho cá nhân trong công ty:
 
 
Mẫu số: 01/ĐNHT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày
6/11/2013 của Bộ Tài chính)
TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
…………………………….                           Độc lập - Tự do – Hạnh phúc                                                   
Số:...                                                    ..., ngày ... tháng ... năm ...
GIẤY ĐỀ NGHỊ
 HOÀN TRẢ KHOẢN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
[01] Trường hợp hoàn thuế trước, kiểm tra sau: 
Trường hợp kiểm tra trước, hoàn thuế sau: 
Kính gửi: .......(tên cơ quan thu, cơ quan có thẩm quyền hoàn trả)........
I- Thông tin về tổ chức, cá nhân đề nghị hoàn trả:
[02] Tên người nộp thuế:..............................................................................................................................................

[03] Mã số thuế:                            
[04] CMND/Hộ chiếu số: ..............Ngày cấp:........./......./...........Nơi cấp: ..................... Quốc tịch : .....................
[05] Địa chỉ :.....................................................................................................................................................................
[06] Quận/huyện: ............................................................... [07] Tỉnh/thành phố: ...........................................................
[08] Điện thoại: ......................................  [09] Fax: ............................................. [10] Email: .......................................
[11] Tên đại lý thuế (nếu có):......................................................................................................................................

[12] Mã số thuế:                            
[13] Địa chỉ :.....................................................................................................................................................................
[14] Quận/huyện: ............................................................... [15] Tỉnh/thành phố: ...........................................................
[16] Điện thoại: ......................................  [17] Fax: ............................................. [18] Email: .......................................
[19] Hợp đồng đại lý thuế số:...................................................ngày ................................................................................
II- Nội dung đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước (NSNN):
1. Thông tin về khoản thu đề nghị hoàn trả:                                                                   Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

SSố TT  
Loại thuế
 
Kỳ tính thuế
Số tiền thuế nộp thừa (tính đến thời điểm đề nghị hoàn) Số thuế GTGT chưa khấu trừ hết đã đề nghị hoàn trên tờ khai thuế GTGT  
Số tiền đề nghị hoàn
 
Lý do đề nghị hoàn trả
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
             
             
             
Tổng cộng        
2. Hình thức đề nghị hoàn trả:
2.1. Bù trừ cho khoản phải nộp NSNN :  
                                                                                                                                                         Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

 
STT
Khoản phải nộp NSNN (loại thuế, khoản phạt) Cơ quan
thu
Thời gian phát sinh khoản phải nộp (Kỳ tính thuế) Quyết định thu/
Tờ khai hải quan
Nộp vào tài khoản  
Số
tiền
Cơ quan thuế Cơ quan Hải quan Cơ quan khác Số Ngày Thu NSNN Tạm thu
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
                     
                     
                     
Cộng theo loại thuế, cơ quan thu, kỳ tính thuế          
                     
  TỔNG CỘNG  
                         
Tổng số tiền nộp NSNN ghi bằng chữ:.......................................................................................................................
2.2. Hoàn trả trực tiếp :
Số tiền hoàn trả: Bằng số: .................................................  Bằng chữ:.......................................................................
..........................................................................................................................................................................................
Hình thức hoàn trả:
           Chuyển khoản: Tài khoản số:........................Tại Ngân hàng (KBNN).......
           Tiền mặt: Nơi nhận tiền hoàn thuế: Kho bạc Nhà nước .................................................
III- Tài liệu gửi kèm: (ghi rõ tên tài liệu, bản chính, bản sao)
1 .......................................................................................................................................................................................
2 .......................................................................................................................................................................................
            Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

 
NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ 
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
Họ và tên:....................................... Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)
Chứng chỉ hành nghề số:...............................  
   
Ghi chú:
- Kỳ thuế: Trường hợp đề nghị hoàn thuế cho nhiều tháng, năm thì ghi rõ từ tháng ... năm ... đến tháng ... năm... có liên quan.
- “Lý do đề nghị hoàn trả”: Ghi rõ đề nghị hoàn theo quy định tại Điểm, Khoản, Điều của văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.
- “Quyết định thu/Tờ khai hải quan”: Ghi Quyết định hành chính của cơ quan có thẩm quyền hoặc tờ khai hải quan có nợ thuế chưa nộp NSNN.
- “Nộp vào tài khoản”: Đánh dấu “V” vào cột tài khoản có liên quan.
- KBNN: Kho bạc Nhà nước.
- NSNN: Ngân sách Nhà nước.
- GTGT: Giá trị gia tăng.

Các bạn có tải mẫu đề nghị hoàn thuế trên về tại đây: Mẫu số: 01/ĐNHT
Bình chọn bài viết
Xem kết quả: / 3 số bình chọn
Bình thường Tuyệt vời
Chia sẻ bạn bè
GIẢM 35% KHÓA HỌC THỰC HÀNH KẾ TOÁN
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Người phụ thuộc bao gồm những ai ? đối tượng nào?
Đối tượng được coi là người phụ thuộc theo luật thuế TNCN mới nhất để tính giảm trừ gia cảnh khi tính thuế thu...
Các khoản thu nhập chịu thuế TNCN từ tiền lương tiền công
Những khoản thu nhập từ tiền lương - tiền công phải chịu thuế TNCN theo thông tư 111/2013/TT-BCTC
Các khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân
Các khoản thu nhập được miễn thuế theo thông tư 111/2013/TT-BCT
Cách tính thuế thu nhập cá nhân lương NET
Lương NET là lương mà người lao động nhận được chưa bao gồm thuế. Nếu có phát sinh số thuế TNCN phải nộp thì s...
Mức giảm trừ gia cảnh mới nhất hiện nay
Mức Giảm trừ gia cảnh mới nhất hiện nay đang được quy định tại Điều 9 thông tư 111/2013/TT-BCTC hay tại Điều 1...
Cách xác định kê khai thuế TNCN theo tháng hay theo quý
Hướng dẫn cách xác định kê khai thuế thu nhập cá nhân theo tháng hay theo quý theo luật thuế mới nhất năm 2013
Hotline : Tư Vấn Khóa Học: Mr Thật 0989.233.284
02462.917.466 Hoangtrungthat@gmail.com
Email:
Giới thiệu về Thiên Ưng

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG

Mr. Thật: 0989.233.284 - 02462.536.826
Email: hotroketoan68@gmail.com 
HÀ NỘI:
CS1: Số nhà B11 (tòa nhà Richland) - số 9A, ngõ 181 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội. 
( tòa nhà Richland, cạnh tòa HITC ngõ 181 Xuân Thủy - đối diện Đại học Sư Phạm)

CS2: Phòng 207 tòa nhà A5, Khu đô thị Đại Kim - Định Công - Hoàng Mai - Hà Nội
( Nằm trên đường Nguyễn Cảnh Dị - Cách cầu Định Công 300m )

CS 3: Phòng 3A - Tầng 3 - Chung cư 39 - 19 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội
(Đối diện với chợ Ngã Tư Sở - Giao cắt giữa Nguyễn Trãi với Trường Chinh)
 
CS4Phòng 501 nhà B13, ngõ 461 Nguyễn Văn Linh - Sài Đồng - Long Biên
(Gần cầu Vượt Vĩnh Tuy, Gần Chi Cục Thuế quận Long biên, Quốc lộ 5)

CS6: Phòng 805 - Tòa nhà CT2 - Chung cư Skylight - Ngõ Hòa Bình 6 - 125D Minh Khai, Hai Bà Trưng,
Hà Nội
HỒ CHÍ MINH:
CS5: Phòng 904 - Chung cư Green Building, số 540/1 - Đường CMT8, Phường 11, Quận 3, TP. HCM
(Gần công viên Lê Thị Riêng - Công viên Thỏ Trắng)

CS7: Phòng 1604 Chung cư Mỹ Long, đường số 18 Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh (Gần sát vòng xoay Cầu Bình Lợi và ngã tư Bình Triệu)

Đỗ Văn Dũng DMCA.com Protection Status
 
GIẢM 35% KHÓA HỌC KẾ TOÁN THỰC TẾ
GIẢM 35% KHÓA HỌC KẾ TOÁN THỰC TẾ
Công ty kế toán Thiên Ưng - tiêu chuẩn chất lượng iso
[X] Đóng lại

chương trình khuyến mại