Loading...
Kế toán thiên ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Công ty kế toán Thiên Ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Học làm kế toán tổng hợp
Học làm kế toán thuế
Học làm kế toán trên phần mềm
Học làm kế toán trên Excel
Thuế Giá Trị Gia Tăng
Kế Toán Thiên Ưng
Cách kê khai bổ sung thuế GTGT trên phần mềm HTKK

Hướng dẫn cách kê khai điều chỉnh bổ sung tăng giảm thuế giá trị gia tăng trên phần mềm HTKK khi làm sai tờ khai thuế GTGT đã nộp.

I. Căn cứ hướng dẫn: 
1. Hướng dẫn kê khai điều chỉnh bổ sung: 
Theo hướng dẫn tại Khoản 5 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC:

- Sau khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định, người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế.
- Hồ sơ khai thuế bổ sung được nộp cho cơ quan thuế vào bất cứ ngày làm việc nào, không phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của lần tiếp theo, nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.
- Trường hợp cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền đã ban hành kết luận, quyết định xử lý về thuế liên quan đến tăng, giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ thì người nộp thuế thực hiện khai điều chỉnh vào hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế nhận được kết luận, quyết định xử lý về thuế theo kết luận, quyết định xử lý về thuế của cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền (người nộp thuế không phải lập hồ sơ khai bổ sung).
2. Xử phạt vi phạm:
- Đối với tờ khai thuế:
+ Trường hợp 1: Doanh nghiệp tự phát hiện ra tờ khai thuế GTGT bị sai => Sau đó làm Đ/C – BS nộp lại tờ khai đúng trước khi CQT công bố QĐ kiểm tra tại DN thì không bị phạt.
+ Trường hợp 2: Làm sai tờ khai nhưng không thực hiện kê khai điều chỉnh bổ sung -> Sau đó cơ quan thuế phát hiện ra sai sót khi thanh kiểm tra thì sẽ bị phạt như sau:
+/ Hành vi: Làm sai tờ khai: Phạt từ 800.000 đến 2.000.000
+/ Nếu việc Khai sai => dẫn đến thiếu tiền thuế phải nộp thì ngoài bị phạt nộp chậm còn bị phạt 20% số tiền thuế khai thiếu.
+/ Nếu cơ quan thuế xác định đây là hành vi trốn thuế thì sẽ bị phạt từ 1 đến 3 lần số thuế trốn
(Theo Thông tư 166/2013/TT-BTC quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế)
- Đối với tiền thuế:
+ Trường hợp khai bổ sung hồ sơ khai thuế làm tăng tiền thuế phải nộp thì bị phạt chậm nộp tiền thuế.
+ Trường hợp khai bổ sung hồ sơ khai thuế làm giảm tiền thuế phải nộp thì được bù trừ vào số thuế phải nộp của kỳ sau hoặc được hoàn thuế.

II. Cách kê khai điều chỉnh, bổ sung các sai sót trên tờ khai Thuế GTGT

1. Tổng quan:
Trình tự kê khai điều chỉnh, bổ sung như sau:
Bước 1: Xác định thời điểm phát hiện ra có sai sót trên tờ khai (Trong hay ngoài thời hạn nộp tờ khai)
Bước 2: Tìm đến lỗi sai trên tờ khai thuế GTGT và thực hiện sửa trực tiếp chỉ tiêu bị sai thành số liệu đúng (Thực hiện theo nguyên tắc: Sai đâu - Sửa đấy)
2. Hướng dẫn kê khai điều chỉnh, bổ sung trong từng trường hợp cụ thể:
2.1. Phát hiện và điều chỉnh sai sót trong thời hạn nộp tờ khai:
Ví dụ: Kỳ kê khai thuế GTGT của Q3/2018: có hạn tờ khai cuối cùng là: 30/10/2018
=> Từ ngày 1/10 đến hết ngày 30/10 được gọi là trong thời hạn nộp tờ khai của Q3/2018
- Ngày 15/10/2018: đã nộp tờ khai thuế GTGT của Q3/2018 lần đầu cho CQT
- Đến ngày 20/10/2018: phát hiện ra có sai sót 
Cụ thể: Kê khai thừa 1 hóa đơn đầu ra đã xóa bỏ có doanh thu 10 triệu và tiền thuế GTGT 10% là 1 triệu (đây là Hóa đơn viết sai đã gạch chéo rồi xuất lại hóa đơn mới thay thế nên không phải kê khai lên tờ khai thuế GTGT)
=> Thời điểm phát hiện ra sai sót: Thuộc trong thời hạn nộp tờ khai của Q3/2018.
* Trình tự thực hiện điều chỉnh: vào phần mềm KTKK
- B1: Chọn kỳ kê khai sai: Q3/2018
- B2: Chọn trạng thái tờ khai: Lần đầu (vì trong thời hạn)
- B3: Điều chỉnh: Tìm đến lỗi sai và sửa trực tiếp thành đúng
Chúng ta ta xác định: 
+ Đây là sai sót liên quan đến đầu ra => Khoanh vùng ở ở các chỉ tiêu từ 26 đến 33 trên tờ khai 01/GTGT
+ Hóa đơn đầu ra này có thuế suất 10% => 2 chỉ tiêu liên quan là 32 và 33 (hàng hóa dịch vụ bán ra chịu thuế suất 10%)
+ Chúng ta kê thừa hóa đơn => Cần điều chỉnh giảm doanh thu và tiền thuế xuống
Chỉ tiêu 32 sẽ điều chỉnh = giá trị ở chỉ tiêu 32 đã kê khai - số tiền doanh thu đã kê khai thừa (10 triệu)
Chỉ tiêu 33 sẽ điều chỉnh = giá trị ở chỉ tiêu 33 đã kê khai - số tiền thuế đã kê khai thừa (1 triệu)
=> Sau khi các bạn điều chỉnh như trên thì tờ khai đã trở về số đúng (không có giá trị của hóa đơn xóa bỏ)
- B4: Ấn “Ghi”
- B5: Kết xuất tờ khai XML và nộp lại qua mạng như lần đầu. (Không phải lập Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh mẫu số 01/KHBS)
Kế Toán Thiên Ưng thêm lời chia sẻ:
- Trường hợp Doanh nghiệp nộp nhiều Hồ sơ khai thuế  trong thời hạn quy định có đánh dấu “Lần đầu” thì Hồ sơ khai thuế nộp cuối cùng trước khi hết hạn gọi là Hồ sơ khai thuế chính thức. Tức là: CQT sẽ nhận tờ khai của lần gửi cuối cùng trong thời hạn là bản chính thức.
- Trường hợp liên quan đến số tiền thuế GTGT đã nộp: 
+ Trường hợp 1: Kê khai điều chỉnh làm giảm số thuế GTGT phải nộp (chỉ tiêu 40)
Ví dụ: 
- Ngày 15/10/2018: đã nộp tiền thuế GTGT của Q3/2018 theo tờ khai thuế là: 3 triệu
- Đến ngày 20/10/2018: phát hiện ra có sai sót và làm điều chỉnh giảm số thuế phải nộp xuống còn 2 triệu
=> Thì số tiền thuế chênh lệch: 3 triệu - 2 triệu = 1 triệu => Được gọi là số thuế GTGT nộp thừa => Các bạn để bù trừ vào kỳ sau
+ Trường hợp 2: Kê khai điều chỉnh làm tăng số thuế GTGT phải nộp 
Ví dụ: 
- Ngày 15/10/2018: đã nộp tiền thuế GTGT của Q3/2018 theo tờ khai thuế là: 3 triệu
- Đến ngày 20/10/2018: phát hiện ra có sai sót và làm điều chỉnh tăng số thuế phải nộp lên thành 5 triệu
=> Thì số tiền thuế chênh lệch: 5 triệu - 3 triệu = 2 triệu => là khoản tiền thuế sẽ phải nộp thêm, hạn nộp là ngày 30/10/2018 (Nếu nộp thêm trong thời hạn nộp tờ khai thì sẽ không bị phạt tiền chậm nộp)
- Trường hợp liên quan đến số thuế GTGT được khấu trừ chuyển kỳ sau (chỉ tiêu 43)
Thì các bạn nhớ là: Số liệu để chuyển lên chỉ tiêu 22 của kỳ sau là số tiền ở chỉ tiêu số 43 của lần gửi cuối cùng trong thời hạn
Ví dụ: 
- Ngày 15/10/2018: kê khai lần đầu ra số liệu tại chỉ tiêu 43 của Q3/2018 là 3 triệu
- Đến ngày 20/10/2018: phát hiện ra có sai sót và làm điều chỉnh giảm số thuế GTGT được khấu trừ chuyển kỳ sau (chỉ tiêu 43) còn 2 triệu
=> Khi thực hiện làm tờ khai thuế GTGT của Qúy 4/2018 thì chỉ tiêu 22 sẽ bằng 2 triệu

2.2. Phát hiện và điều chỉnh sai sót ngoài thời hạn nộp tờ khai:
Ví dụ: tờ khai thuế GTGT của Q4/2018: có thời hạn nộp là ngày 30/01/2019
=> Từ ngày 31/1/2019 được gọi là ngoài thời hạn nộp tờ khai.
Trình tự thực hiện điều chỉnh - bổ sung:
- B1: Chọn kỳ KK sai (tháng/quý bị sai)
- B2: Chọn trạng thái tờ khai: Bổ sung
- B3: Tìm đến lỗi sai để sửa thành đúng (tìm đến chỉ tiêu liên quan và điều chỉnh: khai thừa thì trừ khi, khai thiếu thì cộng vào)
- B4: Sau khi Đ/C số liệu về đúng ấn “Tổng hợp KHBS” hoặc “ghi”
- B5: X/Đ kết quả điều chỉnh trên tờ khai giải trình bổ sung “KHBS”
Kê khai bổ sung thuế GTGT
Mục III - Bên sheet "KHBS" chính là nơi để kiểm tra kết quả của việc kê khai bổ sung
Số tiền nằm ở cột cuối cùng chính là số tiền thuế chênh lệch:
+ Nếu số tiền nằm trong ngoặc đơn: thì đây là giá trị âm . Như trong hình chỉ tiêu 43 có số tiền trong ngoặc là âm 1.000.000 có nghĩa là giảm 1 triệu (tiền thuế khấu trừ chuyển kỳ sau)
+ Nếu số tiền không nằm trong ngoặc đơn: thì đây là giá trị dương. Như trong hình chỉ tiêu 40 có số tiền không có ngoặc đơn là dương 500.000 có nghĩa là tăng 500.000 (tiền thuế phải nộp)
Kết quả được xác định như sau:
* Nếu 43 dương: Tức là tăng số tiền thuế GTGT còn được KT
=> Cho số tiền P/S dương tại chỉ tiêu 43 của tờ “KHBS” vào chỉ tiêu 38 (điều chỉnh tăng) trên tờ khai thuế GTGT 01/GTGT của kỳ hiện tại 
* Nếu 43 âm: Tức là giảm số thuế GTGT còn được KT
=> Cho số tiền P/S âm tại chỉ tiêu 43 của tờ “KHBS” vào chỉ tiêu 37 (điều chỉnh giảm) trên tờ khai thuế GTGT 01/GTGT của kỳ hiện tại 
* Nếu 40 dương: Tức là tăng số tiền thuế GTGT còn phải nộp
=> Phải mang số tiền P/S dương tại chỉ tiêu 40 đi nộp (Cùng với số tiền phạt chậm nộp)
* Nếu 40 âm: Tức là giảm số thuế GTGT còn phải nộp 
=> KT tự theo dõi số tiền PS âm tại chỉ tiêu 40 và bù trừ vào các kỳ sau khi P/S tiền thuế phải nộp
- B6: Ghi lý do điều chỉnh tại phần 2 (lý do khác) của mục C trên tờ "KHBS"
- B7: Kết xuất XML và gửi tờ khai BS qua mạng
Hồ sơ khai điều chỉnh bổ sung gồm có:
- Tờ khai thuế (01/GTGT) của kỳ tính thuế bị sai sót đã được bổ sung, điều chỉnh;
- Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh mẫu số 01/KHBS
- Tài liệu kèm theo giải thích số liệu trong bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh (Nếu có)
* Lưu ý:
- Kỳ hiện tại là kỳ (tháng/quý) làm tờ khai bổ sung
Ví dụ: Ngày 10/09/2018 phát hiện ra tờ khai của quý 1/2018 bị sai
Thì sau khi thực hiện kê khai bổ sung cho tờ khai của quý 1/2018 => Kế toán thực hiện điều chỉnh bổ sung thuế GTGT vào ngày 11/09/2018 Thì kết quả sẽ được đưa vào kỳ hiện tại là Qúy 3/2018 (kỳ làm tờ khai bổ sung)
- Không phải thực hiện điều chỉnh liên tiếp các kỳ.
Ví dụ: Q4/2018 phát hiện ra tờ khai thuế GTGT của quý 1/2018 bị sai:
- Trên tờ khai chính thức của Q4/2017: chỉ tiêu 43 (số thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau) là 2.300.000
- Nhưng tại Qúy 1/2018, kế toán gõ sai chỉ tiêu 22 (số thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang) là 3.200.000 (Không bằng 43 của Q4/2017)
=> Khi phát hiện ra sai sót của Q1/2018 thì kế toán chỉ cần điều chỉnh tờ khai của Q1/2018 và chuyển kết quả vào kỳ hiện tại (Q4/2018) mà không phải thực hiện điều chỉnh cho Qúy 2 và quý 3 (dù quý 1 sai sẽ làm số liệu của quý 2 bị lấy theo)

III. Ví dụ minh họa về cách điều chỉnh điều bổ sung thuế GTGT

Để các bạn có thể hiểu rõ hơn về cách thực hiện điều chỉnh bổ sung tờ khai thuế GTGT
Dưới đây, Công ty đào tạo kế toán Thiên Ưng sẽ lấy ví dụ cụ thể và có hình ảnh minh họa một vài trường hợp mà các doanh nghiệp hay gặp phải:
1. Các trường hợp liên quan đến đầu vào
1.1. Trường hợp kê khai sót hóa đơn đầu vào:
Theo Khoản 8 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC thì: Trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện số thuế GTGT đầu vào khi kê khai, khấu trừ bị sai sót thì được kê khai, khấu trừ bổ sung trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.
Vậy là: Thời Điểm phát hiện hóa đơn bỏ sót kỳ nào thì kê khai, khấu trừ bổ sung tại kỳ tính thuế phát hiện hóa đơn bỏ sót nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định, kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.
Ví dụ: Công ty kế toán Thiên Ưng thuộc đối tượng kê khai thuế GTGT theo quý:
Tháng 11/2018 người nộp thuế phát hiện hóa đơn mua vào phát sinh Qúy 1/2018 chưa kê khai thì thực hiện kê khai vào “Mục I - Hàng hóa, dịch vụ mua vào trong kỳ” trên tờ khai 01/GTGT của kỳ tính thuế quý 4 năm 2018.
1.2. Kê khai điều chỉnh giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ:
- Khi thực hiện điều chỉnh giảm thì các bạn chỉ cần lấy số đã kê khai sai rồi trừ đi số cần điều chỉnh giảm là xong
- Khi thực hiện trên phần mềm HTKK: Các bạn vẫn làm đầy đủ 7 bước như mục 2.2 bên trên
Ví dụ:
Tại kỳ kê khai sai Tại kỳ thực hiện điều chỉnh bổ sung
Ngày 15/4/2018 thực hiện kê khai thuế GTGT cho quý 1 năm 2018
Kế toán điền các thông tin trên tờ khai 01/GTGT lần đầu như sau:
Chỉ tiêu 22 = 0
Chỉ tiêu 23 = 45.000.000
Chỉ tiêu 24 = 4.500.000
Chỉ tiêu 25 = 4.500.000
Chỉ tiêu 26 đến 33 đều bằng 0 (không phát sinh đầu ra)
Chỉ tiêu 40 = 0
Chỉ tiêu 43 = 4.500.000
Ngày 10/11/2018, Kế Toán phát hiện đã kê khai 2 lần 1 hóa đơn đầu vào có giá trị trước thuế là 10 triệu và tiền thuế là 1 triệu
Ngày 11/11/2018, Kế toán thực hiện kê khai điều chỉnh bổ sung như sau:
- B1: Chọn kỳ KK sai: Qúy 1 năm 2018
- B2: Chọn trạng thái tờ khai: Bổ sung
- B3: Tìm đến lỗi sai trên tờ khai 01/GTGT để sửa thành đúng:
Khi sai sót liên quan đến đầu vào thì các lỗi sai sẽ nằm tại các chỉ tiêu 23,24 và 25
23 điều chỉnh = 23 sai - 10 tiệu = 45.000.000 - 10.000.000 = 35.000.000 (gõ vào phần mềm)
24 điều chỉnh = 24 sai - 1 tiệu = 4.500.000 - 1.000.000 = 3.500.000 (gõ vào phần mềm)
25 điều chỉnh = 24 sai - 1 tiệu = 4.500.000 - 1.000.000 = 3.500.000 (gõ vào phần mềm) 
- B4: ấn “Tổng hợp KHBS” hoặc “ghi”
- B5: X/Đ kết quả điều chỉnh trên tờ khai giải trình bổ sung “KHBS”
Số liệu phát sinh tại chỉ tiêu 43 = (1.000.000)
=> Khi làm tờ khai thuế GTGT của quý 4/2018: cho số tiền 1.000.000 vào chỉ tiêu số 37 trên tờ khai 01/GTGT của quý 4/2018
- B6: Ghi lý do điều chỉnh tại phần 2 (lý do khác) của mục C trên tờ "KHBS" là: do kê khai thừa (kê khai 2 lần) hóa đơn đầu vào số.... ký hiệu .... ngày....
- B7: Kết xuất XML và gửi tờ khai BS qua mạng
Hồ sơ khai điều chỉnh bổ sung gồm có:
- Tờ khai thuế (01/GTGT) của kỳ tính thuế bị sai sót đã được bổ sung, điều chỉnh;
- Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh mẫu số 01/KHBS
1.2. Kê khai điều chỉnh tăng số thuế GTGT còn được khấu trừ:
- Khi thực hiện điều chỉnh tăng thì các bạn chỉ cần lấy số đã kê khai sai rồi công với số cần điều chỉnh tăng là xong
Ví dụ:

Tại kỳ kê khai sai Tại kỳ thực hiện điều chỉnh bổ sung
Ngày 15/7/2018 thực hiện kê khai thuế GTGT cho quý 2 năm 2018
Kế toán điền các thông tin trên tờ khai 01/GTGT lần đầu như sau:
Chỉ tiêu 22 = 0
Chỉ tiêu 23 = 98.000.000
Chỉ tiêu 24 = 8.900.000
Chỉ tiêu 25 = 8.900.000
Chỉ tiêu 26 đến 33 đều bằng 0 (không phát sinh đầu ra)
Chỉ tiêu 40 = 0
Chỉ tiêu 43 = 8.900.000
Ngày 10/10/2018, Kế Toán phát hiện đã gõ sai số tiền thuế tại chỉ tiêu 24 và 25 
Số tiền thuế đúng là: 24 = 25 = 9.800.000
Ngày 10/10/2018, Kế toán thực hiện kê khai điều chỉnh bổ sung như sau:
- B1: Chọn kỳ KK sai: Qúy 2 năm 2018
- B2: Chọn trạng thái tờ khai: Bổ sung
- B3: Tìm đến lỗi sai trên tờ khai 01/GTGT để sửa thành đúng:
24 điều chỉnh = 9.800.000 (gõ vào phần mềm) 
25 điều chỉnh = 9.800.000 (gõ vào phần mềm) 
- B4: ấn “Tổng hợp KHBS” hoặc “ghi”
- B5: X/Đ kết quả điều chỉnh trên tờ khai giải trình bổ sung “KHBS”
Số liệu phát sinh tại chỉ tiêu 43 = 900.000 (ra dương)
Tại thời điểm ngày 10/10/2018, kế toán chưa làm và nộp tờ khai thuế của Q3/2018
Nên ngày 20/10/2018, Kế toán làm tờ khai thuế GTGT cho Q3/2018 sẽ cho số tiền 900.000 này vào chỉ tiêu 38 (điều chỉnh tăng) trên tờ khai 01/GTGT của Q3/2018
- B6: Ghi lý do điều chỉnh tại phần 2 (lý do khác) của mục C trên tờ "KHBS" là: do kê khai thiếu số thiếu GTGT đầu vào
- B7: Kết xuất XML và gửi tờ khai BS qua mạng

2. Các trường hợp liên quan đến đầu ra:
2.1. Trường hợp bỏ sót hóa đơn đầu ra:
Đối với người bán: hóa đơn đầu ra xuất bán phát sinh kỳ nào thì thực hiện khai bổ sung, Điều chỉnh kỳ tính thuế phát sinh hóa đơn đó theo quy định.
Ví dụ: Tháng 10/2018 Doanh nghiệp phát hiện hóa đơn GTGT đầu ra phát sinh ngày 25/4/2018 chưa kê khai vào tờ khai thuế GTGT của quý 2/2018 thì doanh nghiệp phải làm hồ sơ khai bổ sung, Điều chỉnh tờ khai thuế GTGT của quý 2/2018 (Phải điều chỉnh tăng đầu ra)
2.2. Kê khai điều chỉnh giảm số thuế GTGT đầu ra phải nộp

Ví dụ:
Tại kỳ kê khai sai Tại kỳ thực hiện điều chỉnh bổ sung
Tại quý 1/2018, công ty Kế Toán Thiên Ưng có thông tin như sau:
- Không phát sinh hóa đơn chứng từ mua hàng hóa dịch vụ
- Đầu ra chỉ phát sinh 1 nghiệp vụ duy nhất là tiền lãi vay có giá trị 5.000.000
(công ty Kế Toán Thiên Ưng không phải là tổ chức tín dụng khi có tiền nhàn dỗi cho vay thì phải lập hóa đơn đối với dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, dòng thuế suất, số thuế GTGT không ghi và gạch bỏ)
- Nhưng khi kê khai thuế GTGT: Trên tờ khai 01/GTGT chính thức, kế toán đã kê khai vào mục "Hàng hóa dịch vụ bán ra chịu thuế suất 10%" nên các chỉ tiêu trên tờ khai như sau:
22=23=24=25 = 0
26=29=30=31 = 0
32 = 5.000.000
33 = 500.000
40 =500.000
- Ngày 19/4/2018: Kế toán đã nộp cả tờ khai và tiền thuế GTGT
 
Ngày 10/11/2018, Kế Toán phát hiện đã kê khai sai mức thuế suất của đầu ra
Ngày 11/11/2018, Kế toán thực hiện kê khai điều chỉnh bổ sung như sau:
- B1: Chọn kỳ KK sai: Qúy 1 năm 2018
- B2: Chọn trạng thái tờ khai: Bổ sung
- B3: Tìm đến lỗi sai trên tờ khai 01/GTGT để sửa thành đúng:
Chỉ tiêu 26 (hàng hóa dịch vụ bán ra không chịu thuế) kế toán gõ: 5.000.000
32 điều chỉnh = 0 (gõ vào phần mềm)
23 điều chỉnh = 0 (gõ vào phần mềm)
- B4: ấn “Tổng hợp KHBS” hoặc “ghi”
- B5: X/Đ kết quả điều chỉnh trên tờ khai giải trình bổ sung “KHBS”
Số liệu phát sinh tại chỉ tiêu 40 = (500.000) => Đây là số thuế GTGT đã nộp thừa sẽ được bù trừ vào kỳ sau
=> Giả định Khi làm tờ khai thuế GTGT của quý 3/2018: Có số thuế phải nộp phát sinh tại chỉ tiêu 40 = 1 triệu thì kế toán tự trừ đi 500.000 đã nộp thừa -> Chỉ cần nộp thêm 1 triệu - 500.000 = 500.000 nữa thôi.
- B6: Ghi lý do điều chỉnh tại phần 2 (lý do khác) của mục C trên tờ "KHBS" là: do kê khai sai chỉ tiêu đầu ra (mức thuế suất trên hóa đơn số ... ký hiệu ... ngày ... khác với mức thuế suất trên tờ khai)
- B7: Kết xuất XML và gửi tờ khai BS qua mạng
 

3. Trường hợp có nhiều lỗi sai trên một tờ khai thuế:
Với nguyên tắc sai đâu sửa đấy thì các bạn cứ tìm đến tất cả các lỗi sai để sửa lại thành đúng là được.
Ví dụ: 
Ngày 17/07/2018, Công ty Kế Toán Thiên Ưng có làm và nộp tờ khai lần đầu chính thức cho cơ quan thuế như sau:
Tờ khai thuế GTGT Lần đầu

Ngày 17/10/2018, Công ty Kế Toán Thiên Ưng phát hiện ra tờ khai thuế GTGT của quý 2/2018 có các thông tin sai như sau:
- Kê khai thừa 1 hóa đơn đầu vào số 0002561 Ký Hiệu KH/18P ngày 15/5/2018
+ Giá trị trước thuế: 5.000.000
+ Tiền thuế: 500.000
- Kê khai sót hóa đơn đầu ra số 0000245 ký hiệu TU/18P ngày 22/06/2018
+ Doanh thu: 10.000.000
+ Tiền thuế: 1.000.000
=> Ngày 17/10/2018, Công ty Kế Toán Thiên Ưng thực hiện làm tờ khai điều chỉnh giảm đầu vào và tăng đầu ra như sau:
Tờ khai bổ sung thuế GTGT lần 1
Kết quả tờ khai bên "KHBS" như sau:
Bản giải trình khai điều chỉnh bổ sung thuế GTGT

Xử lý kết quả khai điều chỉnh bổ sung:
- Tại chỉ tiêu 40: đang phát sinh số tiền dương là 500.000 => Đây là số tiền thuế phải nộp thêm
Khi 40 ra dương thì sẽ phát sinh tiền chậm nộp tại mục B:
- Số ngày chậm np: phần mềm tự tính theo nguyên tắc sau:
+ Được tính từ ngày: được tính từ ngày liền kề sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế (từ ngày 01/07/2018)
+ Đến ngày người nộp thuế nộp số tiền thuế vào ngân sách nhà nước (bao gồm cả ngày lễ, ngày nghỉ theo quy định của pháp luật) (Ngày 17/10/2018)
- Số tiền chậm nộp: = số tiền thuế nộp thuế (chậm nộp) X số ngày chậm nộp X 0,03%
= 500.000 x 79 x 0,03% = 11.850
- Tại chỉ tiêu 43: đang phát sinh âm 1.000.000 => giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ => Cho vào chỉ 37 (điều chỉnh giảm) của tờ khai thuế GTGT của Q3/2018 
4. Trường hợp điều chỉnh nhiều lần cho 1 kỳ kê khai thuế.
Khi kê khai bổ sung lần 1, số đối chiếu là số liệu trên tờ khai lần đầu. Khi kê khai bổ sung lần 2, số đối chiếu là số l iệu trên tờ khai bổ sung lần 1. Khi kê khai bổ sung lần 3, số đối chiếu là số liệu trên tờ khai bổ sung lần 2… 
Kế Khai lần đầu: Ngày 19/04/2018, Công ty kế toán Thiên Ưng kê khai thuế GTGT của quý 1 có các chỉ tiêu như sau:
Chỉ tiêu 22 = 0
Chỉ tiêu 23 = 10.000.000
Chỉ tiêu 24 = 1.000.000
Chỉ tiêu 25 = 1.000.000
Chỉ tiêu 26=29=30=31=32=33 =0
Chỉ tiêu 40 = 0 
Chỉ tiêu 43 = 1.000.000
Kê khai bổ sung lần 1:
Ngày 20/06/2018, Công ty kế toán Thiên Ưng phát hiện ra kê khai sót 1 hóa đơn đầu ra của quý 1 (doanh thu 5 triệu và thuế 10% là 500.000) nên thực hiện kê khai bổ sung
Tại tờ khai bổ sung lần 1 sẽ có các thông tin như sau:
Chỉ tiêu 22 = 0
Chỉ tiêu 23 = 10.000.000
Chỉ tiêu 24 = 1.000.000
Chỉ tiêu 25 = 1.000.000
Chỉ tiêu = 26=29=30=31 = 0
Chỉ tiêu 32= 5.000.000 (gõ vào phần mềm)
Chỉ tiêu 33= 500.000 (gõ vào phần mềm)
Chỉ tiêu 40 = 0 
Chỉ tiêu 43 = 500.000
Tại sheet "KHBS" giải trình khai bổ sung điều chỉnh
Có số liệu phát sinh âm tại chỉ tiêu 43 = (500.000)
=> Công ty Thiên Ưng đã cho số tiền này vào chỉ tiêu số 37 (điều chỉnh giảm) trên tờ khai thuế GTGT 01/GTGT của quý 2/2018
Kê khai bổ sung lần thứ 2:
Ngày 20/11/2018, Công ty kế toán Thiên Ưng phát hiện ra kê khai sai sót như sau:
+ Kê khai 1 hóa đơn tiền điện mang tên chủ nhà có giá trị 1 triệu và tiền thuế 10% là 100.000 (Lưu ý: Hóa đơn tiền điện tiền nước mang tên chủ nhà thì không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào mà tính tất vào chi phí khi tính thuế TNDN) => Vì đã kê khai hóa đơn này vào số thuế được khấu trừ tại tờ khai Q1/2018 nên phải điều chỉnh giảm.
+ Bỏ sót 1 hóa đơn đầu ra: doanh thu 3 triệu và tiền thuế 10% là 300.000 => Phải điều tăng vào chỉ tiêu 32 và 33
Nên ngày 20/11/2018, Công ty Thiên Ưng làm tờ khai điều chỉnh bổ sung như sau:
- B1: Chọn kỳ KK sai: Qúy 1 năm 2018
- B2: Chọn trạng thái tờ khai: Bổ sung (lần 2)
- B3: Tìm đến lỗi sai trên tờ khai 01/GTGT để sửa thành đúng:
Lúc này số liệu trên tờ khai 01/GTGT đang hiện thị theo số liệu đã bổ sung của lần 1
Thực hiện điều chỉnh các chỉ tiêu bị sai như sau:
Thông tin trên tờ khai đã bổ sung lần 1
của Q1/2018
Thông tin cần điều chỉnh trên tờ khai bổ sung lần 2 
của Q1/2018
Chỉ tiêu 22 = 0
Chỉ tiêu 23 = 10.000.000
Chỉ tiêu 24 = 1.000.000
Chỉ tiêu 25 = 1.000.000
Chỉ tiêu = 26=29=30=31 = 0
Chỉ tiêu 32= 5.000.000 
Chỉ tiêu 33= 500.000
Chỉ tiêu 40 = 0 
Chỉ tiêu 43 = 500.000
Chỉ tiêu 22 = 0
Chỉ tiêu 23 = 10.000.000  
Chỉ tiêu 24 = 1.000.000
Chỉ tiêu 25 =  900.000 (= 1.000.000 - 100.000)
Chỉ tiêu = 26=29=30=31 = 0
Chỉ tiêu 32= 8.000.000 (=5.000.000 + 3.000.000)
Chỉ tiêu 33= 800.000 (=500.000 + 300.000)
Chỉ tiêu 40 = 0 
Chỉ tiêu 43 = 100.000
 B4: ấn “Tổng hợp KHBS” hoặc “ghi”
- B5: X/Đ kết quả điều chỉnh trên tờ khai giải trình bổ sung “KHBS”
Có số liệu phát sinh âm tại chỉ tiêu 43 = (400.000)
=> Công ty Thiên Ưng sẽ cho số tiền này vào chỉ tiêu số 37 (điều chỉnh giảm) trên tờ khai thuế GTGT 01/GTGT của quý 4/2018
5. Trường hợp sai sót không ảnh hưởng hoặc làm thay đổi tiền thuế phải nộp, tiền thuế được khấu trừ:
Trường hợp doanh nghiệp khai bổ sung hồ sơ khai thuế không làm thay đổi tiền thuế phải nộp, tiền thuế được khấu trừ, tiền thuế đề nghị hoàn thì chỉ lập Tờ khai thuế của kỳ tính thuế có sai sót đã được bổ sung, điều chỉnh và gửi tài liệu giải thích kèm theo, không phải lập Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh mẫu số 01/KHBS.
Ví dụ như: các đưa sai số tiền vào các chỉ tiêu 23, 24, 26, 29, 30, 32 trên tờ khai thuế GTGT
Vì đây là các chỉ tiêu không liên quan đến số tiền thuế nên những sai sót này sẽ không làm thay đổi tiền thuế phải nộp, tiền thuế được khấu trừ, tiền thuế đề nghị hoàn thì các bạn chỉ cần thực hiện:
Bước 1: Chọn kỳ kê khai sai
Bước 2: Chọn trạng thái tờ khai là bổ sung
Bước 3: Điều chỉnh số liệu trên tờ khai bị sai về thành số liệu đúng
Bước 4: Kết xuất tờ khai và nộp cho CQT.

Kế Toán Thiên Ưng chúc các bạn kê khai bổ sung thành công.

Để có thể làm tờ khai đúng và không phải làm kê khai bổ sung thì Các bạn có thể tham khảo thêm:
Cách làm tờ khai thuế GTGT

Những phần các bạn chưa hiểu có thể để lại ý kiến bằng phần Comment (bằng Facebook) ở bên dưới Kế Toán Thiên Ưng sẽ giúp các bạn giải đáp.

Bình chọn bài viết
Xem kết quả: / 87 số bình chọn
Bình thường Tuyệt vời
Chia sẻ bạn bè
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Mẫu tờ khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp - Mẫu 04/GTGT
Mẫu tờ khai thuế GTGT theo phương pháp tính trực tiếp trên doanh thu - Mẫu 04/GTGT được ban hành theo thông t...
Cách kê khai giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước
Hướng dẫn cách kê khai giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước khi doanh nghiệp có phát sinh nghiệp vụ nhập khẩu ...
Mẫu bảng kê hoá đơn chứng từ hàng hoá dịch vụ bán ra - Mẫu 04-1/GTGT
Mẫu bảng kê hoá đơn chứng từ hàng hoá dịch vụ bán ra kèm theo tờ khai thuế GTGT áp dụng tính thuế theo phương ...
Mẫu bảng kê hoá đơn chứng từ hàng hoá dịch vụ bán ra - Mẫu số: 01-1/GTGT
Mẫu bảng kê hoá đơn chứng từ hàng hoá dịch vụ bán ra - Mẫu số: 01-1/GTGT, kèm theo tờ khai thuế GTGT mẫu 01/GT...
Mẫu bảng kê hoá đơn chứng từ của hàng hoá dịch vụ mua vào - Mẫu số 01-2/GTGT
Mẫu bảng kê hoá đơn chứng từ của hàng hoá dịch vụ mua vào - Mẫu số 01-2/GTGT, kèm theo tờ khai thuế GTGT mẫu s...
Mẫu tờ khai thuế giá trị gia tăng - Mẫu số 01/GTGT
Mẫu tờ khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ - Mẫu số 01/GTGT (ban hành theo thông tư 119/2014/...
Hotline : Tư Vấn Khóa Học: Mr Thật 0989.233.284
02462.917.466 Hoangtrungthat@gmail.com
Email:
Giới thiệu về Thiên Ưng

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG

Mr. Thật: 0989.233.284 - 02462.536.826
Email: hotroketoan68@gmail.com

 
HÀ NỘI: Có 5 cơ sở
CS1: Số nhà B11 (tòa nhà Richland) - số 9A, ngõ 181 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội. 
(Tòa nhà Richland, cạnh tòa HITC ngõ 181 Xuân Thủy - đối diện Đại học Sư Phạm)
CS2: Phòng H15 (tầng 15) Tòa A, Chung Cư 96 Định Công. Số 96 Đường Định Công, Phương Liệt, Thanh Xuân,
Tp. Hà Nội 
(Cách Cầu Định Công: 400m, Cách Đường giải Phóng: 200m).

CS3: Phòng 3A - Tầng 3 - Chung cư 39 - 19 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội
(Đối diện với chợ Ngã Tư Sở - Giao cắt giữa Nguyễn Trãi với Trường Chinh)
CS4Phòng 201 nhà B13, ngõ 461 Nguyễn Văn Linh - Sài Đồng - Long Biên
(Gần cầu Vượt Vĩnh Tuy, Gần Chi Cục Thuế quận Long biên, Quốc lộ 5)
CS5: Phòng 602 (tầng 6) Tòa nhà Ellipse Tower, số 110 Trần Phú - Mộ Lao - Hà Đông. HN
(Nằm ở mặt đường Trần Phú, Cạnh cây xăng công ty xe khách Hà Tây, đầu ngõ 112 Trần Phú)
         HỒ CHÍ MINH: Có 2 cơ sở
CS6: Phòng 0.03 (Tầng lửng) - Chung cư Green Building, số 540/1 - Đường CMT8, Phường 11, Quận 3, TP. HCM
(Gần công viên Lê Thị Riêng - Công viên Thỏ Trắng)
CS7: Tầng lửng, Tòa nhà World Star số 75/1 Đường Số 23, Phường Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, Hồ Chí Minh
(Gần vòng xoay Cầu Bình Lợi và ngã tư Bình Triệu)

Đỗ Văn Dũng DMCA.com Protection Status
 
KẾ TOÁN THIÊN ƯNG Thông Báo
KẾ TOÁN THIÊN ƯNG Thông Báo
Kế toán Thiên Ưng tuyển dụng
[X] Đóng lại

chương trình khuyến mại