Loading...
Kế toán thiên ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Công ty kế toán Thiên Ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Học làm kế toán tổng hợp
Học làm kế toán thuế
Học làm kế toán trên phần mềm
Học làm kế toán trên Excel
Thuế Giá Trị Gia Tăng
Kế Toán Thiên Ưng
Cách xác định kê khai thuế GTGT theo tháng hay theo quý mới nhất

Thuế giá trị gia tăng có 2 kỳ kê khai là theo tháng hoặc theo quý. Doanh nghiệp có trách nhiệm tự xác định thuộc đối tượng khai thuế theo tháng hay khai thuế theo quý để thực hiện khai thuế theo quy định.

I. Tổng quan về cách xác định kỳ kê khai thuế GTGT:
1. Văn bản quy định về kỳ kê khai thuế GTGT:
- Điều 15 Thông tư 151/2014/TT-BTC (Sửa đổi, bổ sung điểm b, Khoản 2 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC). Ban hành 10/10/2014, có hiệu lực từ ngày 15/11/2014
2. Cách xác định kỳ kê khai thuế GTGT:
- Theo tháng: Dành cho doanh nghiệp có tổng doanh thu của năm trước liền kề trên 50 tỷ.
- Theo quý dành cho:
+ Doanh nghiệp có tổng doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống. 
+ Doanh nghiệp mới thành lập.
- Trường hợp doanh nghiệp đủ điều kiện và thuộc đối tượng khai thuế GTGT theo quý muốn chuyển sang khai thuế theo tháng thì gửi thông báo (theo Mẫu số 07/GTGT ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC) cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là cùng với thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT của tháng đầu tiên của năm bắt đầu khai thuế GTGT theo tháng. 
- Việc thực hiện khai thuế theo quý hay theo tháng được ổn định trọn năm dương lịch và ổn định theo chu kỳ 3 năm.
3. Lưu ý: Trước ngày 15/11/2014 việc xác định doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo tháng hay theo quý được thực hiện theo Khoản 2 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC như sau:
- Theo quý: Dành cho doanh nghiệp đã và đang hoạt động có tổng doanh thu năm trước liền từ từ 20 tỷ trở xuống. Theo tháng: Dành cho doanh nghiệp mới thành lập hoặc doanh nghiệp có tổng doanh thu năm trước liền kê trên 20 tỷ.

II. Chi tiết về cách xác định kỳ kê khai thuế GTGT theo tháng hay theo quý:

1. Đối tượng kê khai thuế GTGT theo quý:
1.1. Đối với doanh nghiệp đã và đang hoạt động:
- Khai thuế theo quý áp dụng đối với người nộp thuế giá trị gia tăng có tổng doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống. 
- Cách xác định doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ năm trước liền kề làm điều kiện xác định đối tượng khai thuế giá trị gia tăng theo quý như sau:
+ Doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ được xác định là Tổng doanh thu trên các Tờ khai thuế giá trị gia tăng của các kỳ tính thuế trong năm dương lịch (bao gồm cả doanh thu chịu thuế giá trị gia tăng và doanh thu không chịu thuế giá trị gia tăng). 
+ Trường hợp người nộp thuế thực hiện khai thuế tại trụ sở chính cho đơn vị trực thuộc thì doanh thu bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ bao gồm cả doanh thu của đơn vị trực thuộc
1.2. Đối với doanh nghiệp mới thành lập:
Trường hợp người nộp thuế mới bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh việc khai thuế giá trị gia tăng được thực hiện theo quý. Sau khi sản xuất kinh doanh đủ 12 tháng thì từ năm dương lịch tiếp theo sẽ căn cứ theo mức doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ của năm dương lịch trước liền kề (đủ 12 tháng) để thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo tháng hay theo quý. 
Ví dụ:
- Công ty đào tạo kế toán Thiên Ưng bắt đầu hoạt sản xuất kinh doanh từ tháng 01/2018 thì năm 2018 Công ty đào tạo kế toán Thiên Ưng thực hiện khai thuế GTGT theo quý. Hết năm 2018, Công ty đào tạo kế toán Thiên Ưng căn cứ vào doanh thu của năm 2018 (đủ 12 tháng của năm dương lịch) để xác định năm 2019 thực hiện khai thuế tháng hay khai quý. 
- Doanh nghiệp B bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh từ tháng 8/2017 thì năm 2017, 2018 doanh nghiệp B thực hiện khai thuế GTGT theo quý. Doanh nghiệp căn cứ vào doanh thu của năm 2018 để xác định năm 2019 thực hiện khai thuế theo tháng hay theo quý. 
1.3. Thời kỳ khai thuế theo quý 
- Việc thực hiện khai thuế theo quý hay theo tháng được ổn định trọn năm dương lịch và ổn định theo chu kỳ 3 năm. Riêng chu kỳ ổn định đầu tiên được xác định tính kể từ ngày 01/10/2014 đến hết ngày 31/12/2016. 
Ví dụ 1: Công ty đào tạo kế toán Thiên Ưng năm 2013 có tổng doanh thu là 18 tỷ đồng nên thuộc diện khai thuế GTGT theo quý từ ngày 01/10/2014. Doanh thu của năm 2014; 2015, 2016 do Công ty đào tạo kế toán Thiên Ưng kê khai (kể cả trường hợp khai bổ sung) hoặc do kiểm tra, thanh tra kết luận là 55 tỷ đồng thì Công ty đào tạo kế toán Thiên Ưng vẫn tiếp tục thực hiện khai thuế GTGT theo quý đến hết năm 2016. Từ năm 2017 sẽ xác định lại chu kỳ khai thuế mới dựa trên doanh thu của năm 2016. 
Xác định được doanh thu của năm 2016 là 35 tỷ => Năm 2017, 2018, 2019 sẽ thuộc diện kê khai thuế GTGT theo quý dù cho:
+ Doanh thu của năm 2017 là 55 tỷ thì năm 2017 vẫn kê khai theo quý
+ Doanh thu của năm 2018 là 49 tỷ thì năm 2018 vẫn kê khai theo quý
+ Doanh thu của năm 2019 là 53 tỷ thì năm 2019 vẫn kê khai theo quý
Nhắc nhớ: Cứ xác định doanh thu của năm trước liền kề là từ 50 tỷ đồng trở xuống thì 3 năm sau đó sẽ kê khai theo quý dù cho doanh thu của 3 năm sau đó có trên 50 tỷ thì vẫn kê khai theo quý.
- Lưu ý: Trong chu kỳ khai thuế ổn định theo quý, nếu người nộp thuế tự phát hiện hoặc qua thanh tra, kiểm tra, cơ quan thuế kết luận doanh thu của năm trước liền kề của chu kỳ khai thuế ổn định này trên 50 tỷ đồng, người nộp thuế không đủ điều kiện để khai thuế giá trị gia tăng theo quý của chu kỳ ổn định đó thì từ năm tiếp theo liền kề của năm phát hiện cho đến hết chu kỳ ổn định, người nộp thuế phải thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo tháng. 
Ví dụ 2: Doanh nghiệp E năm 2013 có tổng doanh thu trên tờ khai thuế GTGT là 47 tỷ đồng nên thuộc diện khai thuế GTGT theo quý từ ngày 01/10/2014. Năm 2015, cơ quan thuế thanh tra kết luận doanh thu tính thuế GTGT của năm 2013 tăng thêm 5 tỷ đồng so với số liệu kê khai là 52 tỷ đồng, thì năm 2016 doanh nghiệp E thực hiện khai thuế GTGT theo tháng. Từ năm 2017 sẽ xác định lại chu kỳ khai thuế mới dựa trên doanh thu của năm 2016. 
Ví dụ 3: Doanh nghiệp G năm 2013 có tổng doanh thu trên tờ khai thuế GTGT là 47 tỷ đồng nên thuộc diện khai thuế GTGT theo quý từ ngày 01/10/2014. Năm 2015, Doanh nghiệp G tự khai bổ sung doanh thu tính thuế GTGT của năm 2013 tăng thêm 5 tỷ so với số liệu kê khai là 52 tỷ, thì năm 2016 doanh nghiệp G thực hiện khai thuế GTGT theo tháng. Từ năm 2017 sẽ xác định lại chu kỳ khai thuế mới dựa trên doanh thu của năm 2016. 
 
Phân biệt ví dụ 1 và ví dụ 2 và 3:
- Ví dụ 1 là: Doanh thu của 3 năm thực hiện (trong chu kỳ) thay đổi (tăng hay giảm hoặc trên hay dưới 50 tỷ thì vẫn thực hiện theo doanh thu của năm trước liền kề)
- Còn ví dụ 2 và ví dụ 3 là doanh thu của năm trước liền kề thay đổi do doanh nghiệp tự phát hiện hoặc qua thanh tra, kiểm tra, cơ quan thuế kết luận (thì phải điều chỉnh từ năm tiếp theo liền kề của năm phát hiện cho đến hết chu kỳ ổn định)
 
- Đối với các doanh nghiệp đã áp dụng khai thuế thuế theo quý trước thời điểm Thông tư 151/2014/TT-BTC có hiệu lực thi hành thì chu kỳ ổn định đầu tiên được tính đến hết ngày 31/12/2016. 
 
2. Đối tượng khai thuế GTGT theo tháng:
- Khai thuế theo tháng áp dụng đối với người nộp thuế giá trị gia tăng có tổng doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề trên 50 tỷ đồng.
- Cách xác định doanh thu tương tự như theo quý
- Ví dụ: Doanh nghiệp D năm 2013 có tổng doanh thu là 57 tỷ đồng nên thực hiện khai thuế GTGT theo tháng. Doanh thu năm 2014 do doanh nghiệp kê khai (kể cả trường hợp khai bổ sung) hoặc do kiểm tra, thanh tra kết luận là 48 tỷ đồng thì doanh nghiệp D vẫn thực hiện khai thuế GTGT theo tháng đến hết năm 2016. Từ năm 2017 sẽ xác định lại chu kỳ khai thuế mới dựa trên doanh thu của năm 2016. 

 

- Trong chu kỳ khai thuế ổn định theo tháng, nếu người nộp thuế tự phát hiện hoặc qua thanh tra, kiểm tra, cơ quan thuế kết luận doanh thu của năm trước liền kề của chu kỳ khai thuế ổn định này từ 50 tỷ đồng trở xuống, người nộp thuế đủ điều kiện để khai thuế giá trị gia tăng theo quý của chu kỳ ổn định đó thì người nộp thuế được lựa chọn hình thức khai thuế theo tháng hoặc quý từ năm tiếp theo liền kề của năm phát hiện cho đến hết chu kỳ ổn định. 

Cách xác định kỳ kê khai thuế GTGT
Kế Toán Thiên Ưng mời các bạn tham khảo thêm bài viết: Cách làm tờ khai thuế GTGT
Bình chọn bài viết
Xem kết quả: / 72 số bình chọn
Bình thường Tuyệt vời
Chia sẻ bạn bè
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Mẫu tờ khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp - Mẫu 04/GTGT
Mẫu tờ khai thuế GTGT theo phương pháp tính trực tiếp trên doanh thu - Mẫu 04/GTGT được ban hành theo thông t...
Cách kê khai giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước
Hướng dẫn cách kê khai giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước khi doanh nghiệp có phát sinh nghiệp vụ nhập khẩu ...
Mẫu bảng kê hoá đơn chứng từ hàng hoá dịch vụ bán ra - Mẫu 04-1/GTGT
Mẫu bảng kê hoá đơn chứng từ hàng hoá dịch vụ bán ra kèm theo tờ khai thuế GTGT áp dụng tính thuế theo phương ...
Mẫu bảng kê hoá đơn chứng từ hàng hoá dịch vụ bán ra - Mẫu số: 01-1/GTGT
Mẫu bảng kê hoá đơn chứng từ hàng hoá dịch vụ bán ra - Mẫu số: 01-1/GTGT, kèm theo tờ khai thuế GTGT mẫu 01/GT...
Mẫu bảng kê hoá đơn chứng từ của hàng hoá dịch vụ mua vào - Mẫu số 01-2/GTGT
Mẫu bảng kê hoá đơn chứng từ của hàng hoá dịch vụ mua vào - Mẫu số 01-2/GTGT, kèm theo tờ khai thuế GTGT mẫu s...
Mẫu tờ khai thuế giá trị gia tăng - Mẫu số 01/GTGT
Mẫu tờ khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ - Mẫu số 01/GTGT (ban hành theo thông tư 119/2014/...
Hotline : Tư Vấn Khóa Học: Mr Thật 0989.233.284
02462.917.466 Hoangtrungthat@gmail.com
Email:
Giới thiệu về Thiên Ưng

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG

Mr. Thật: 0989.233.284 - 02462.536.826
Email: hotroketoan68@gmail.com

 
HÀ NỘI: Có 5 cơ sở
CS1: Số nhà B11 (tòa nhà Richland) - số 9A, ngõ 181 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội. 
(Tòa nhà Richland, cạnh tòa HITC ngõ 181 Xuân Thủy - đối diện Đại học Sư Phạm)
CS2: Phòng H15 (tầng 15) Tòa A, Chung Cư 96 Định Công. Số 96 Đường Định Công, Phương Liệt, Thanh Xuân,
Tp. Hà Nội 
(Cách Cầu Định Công: 400m, Cách Đường giải Phóng: 200m).

CS3: Phòng 3A - Tầng 3 - Chung cư 39 - 19 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội
(Đối diện với chợ Ngã Tư Sở - Giao cắt giữa Nguyễn Trãi với Trường Chinh)
CS4Phòng 201 nhà B13, ngõ 461 Nguyễn Văn Linh - Sài Đồng - Long Biên
(Gần cầu Vượt Vĩnh Tuy, Gần Chi Cục Thuế quận Long biên, Quốc lộ 5)
CS5: Phòng 602 (tầng 6) Tòa nhà Ellipse Tower, số 110 Trần Phú - Mộ Lao - Hà Đông. HN
(Nằm ở mặt đường Trần Phú, Cạnh cây xăng công ty xe khách Hà Tây, đầu ngõ 112 Trần Phú)
         HỒ CHÍ MINH: Có 2 cơ sở
CS6: Phòng 0.03 (Tầng lửng) - Chung cư Green Building, số 540/1 - Đường CMT8, Phường 11, Quận 3, TP. HCM
(Gần công viên Lê Thị Riêng - Công viên Thỏ Trắng)
CS7: Tầng lửng, Tòa nhà World Star số 75/1 Đường Số 23, Phường Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, Hồ Chí Minh
(Gần vòng xoay Cầu Bình Lợi và ngã tư Bình Triệu)

Đỗ Văn Dũng DMCA.com Protection Status
 
KẾ TOÁN THIÊN ƯNG Thông Báo
KẾ TOÁN THIÊN ƯNG Thông Báo
Kế toán Thiên Ưng tuyển dụng
[X] Đóng lại

chương trình khuyến mại