Loading...
Kế toán thiên ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Công ty kế toán Thiên Ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Học làm kế toán tổng hợp
Học làm kế toán thuế
Học làm kế toán trên phần mềm
Học làm kế toán trên Excel
Thuế Thu Nhập Cá Nhân
Kế Toán Thiên Ưng
Mẫu tờ khai đăng ký mã số thuế cá nhân mới nhất năm 2021

Mẫu tờ khai đăng ký mã số thuế TNCN mới nhất năm 2021 đang được ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 hướng dẫn về đăng ký thuế,  có hiệu lực thi hành từ 17/01/2021, thay thế Thông tư 95/2016/TT-BTC và Điều 9 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013.

Trong thông tư 105/2020/TT-BTC có 2 mẫu tờ khai để đăng ký mã số thuế TNCN
đó là: Mẫu tờ khai đăng ký MST TNCN
+ Mẫu 05-ĐK-TCT: dùng cho cá nhân
+ Mẫu 05-ĐK-TH-TCT: dùng cho doanh nghiệp
Dưới đây, Công ty đào tạo Kế Toán Thiên Ưng xin được chia sẻ từng mẫu cụ thể:

1. Mẫu 05-ĐK-TCT tờ khai đăng ký thuế (MST) 

- Dùng cho: cá nhân không kinh doanh, tự nộp trực tiếp với cơ quan thuế
- Dùng để:
+ Đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân
+ Thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế khi có thay đổi về các thông tin đã khai tại tờ khai đăng ký trước đó.
- Mẫu 05-ĐK-TCT Ban hành kèm theo Thông tư số 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 của Bộ Tài chính
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ
(Dùng cho cá nhân không kinh doanh)
1. Họ và tên người đăng ký thuế: …………………………………………………….
2. Thông tin đại lý thuế (nếu có):
2a. Tên
2b. Mã số thuế 
2c. Hợp đồng đại lý thuế: Số                                                     Ngày:
3. Ngày, tháng, năm sinh của cá nhân: ………………………………………………………
4. Giới tính:                  Nam □                          Nữ □
5. Quốc tịch: ……………………………………….
6. Giấy tờ của cá nhân:
6a. Số chứng minh nhân dân ………….. Ngày cấp…………………. Nơi cấp ……………………
6b. Số căn cước công dân ………….. Ngày cấp…………………. Nơi cấp ……………………
6c. Số hộ chiếu ………….. Ngày cấp…………………. Nơi cấp ……………………
7. Địa chỉ nơi thường trú:
7a. Số nhà/đường phố, thôn, xóm: …………………………………………………………….
7b. Xã, phường: ………………………………………………………………………………….
7c. Quận, huyện: ………………………………………………………………………………..
7d. Tỉnh, thành phố: ……………………………………………………………………………..
7đ. Quốc gia: …………………………………………………………………………………….
8. Địa chỉ hiện tại:
8a. Số nhà/đường phố, thôn, xóm: …………………………………………………………………
8b. Xã, phường: …………………………………………………………………
8c. Quận, huyện: …………………………………………………………………
8d. Tỉnh, thành phố: …………………………………………………………………
9. Điện thoại liên hệ: ………………………………..Email: ……………………………..
10. Cơ quan chi trả thu nhập tại thời điểm đăng ký thuế: ………………………………..
Tôi cam kết những nội dung kê khai là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã khai./.
 

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ
Họ và tên: ………
Chứng chỉ hành nghề số:………
…, ngày…tháng….năm…..
NGƯỜI ĐĂNG KÝ THUẾ
Ký và ghi rõ họ tên
- Cách lập mẫu tờ khai đăng ký thuế 05-ĐK-TCT:
1. Họ và tên người đăng ký thuế: Ghi rõ ràng, đầy đủ bằng chữ in hoa tên cá nhân đăng ký thuế.
2. Thông tin đại lý thuế: Ghi đầy đủ các thông tin của đại lý thuế trong trường hợp Đại lý thuế ký hợp đồng với người nộp thuế để thực hiện thủ tục đăng ký thuế thay cho người nộp thuế theo quy định tại Luật Quản lý thuế.
3. Ngày, tháng, năm sinh của cá nhân: Ghi rõ ngày, tháng, năm sinh của cá nhân đăng ký thuế.
4. Gii tính: Tích vào 1 trong 2 ô Nam hoặc Nữ.
5. Quốc tịch: Ghi rõ Quốc tịch của cá nhân đăng ký thuế.
6. Giấy tờ của cá nhân: Ghi đầy đủ thông tin giấy tờ của cá nhân đăng ký thuế theo quy định tại Thông tư này.
7. Địa chỉ nơi thường trú: Ghi đầy đủ các thông tin về địa chỉ nơi thường trú của cá nhân đã được ghi trên sổ hộ khẩu hoặc trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
8. Địa chỉ hiện tại: Ghi đầy đủ các thông tin về địa chỉ về nơi ở hiện tại của cá nhân (chỉ ghi khi địa chỉ này khác với địa chỉ nơi thường trú).
9. Điện thoại liên hệ, email: Ghi số điện thoại, địa chỉ email (nếu có).
10. Cơ quan chi trả thu nhập tại thời điểm đăng ký thuế: Ghi cơ quan chi trả thu nhập đang công tác tại thời điểm đăng ký thuế (nếu có).
11. Nhân viên đại lý thuế: Trường hợp đại lý thuế kê khai thay cho người nộp thuế thì kê khai vào thông tin này.

2. Mẫu 05-ĐK-TH-TCT tờ khai đăng ký thuế tổng hợp của cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công

- Dùng cho: cơ quan chi trả thu nhập (Doanh nghiệp) đăng ký cho cá nhân có ủy quyền
- Dùng khi: 
+ Đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân
+ Thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế cho cá nhân khi cá nhân có thay đổi về các thông tin đã khai tại tờ khai đăng ký trước đó.
- Mẫu số: 05-ĐK-TH-TCT Ban hành kèm theo Thông tư số 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 của Bộ Tài chính
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ TỔNG HỢP CỦA CÁ NHÂN CÓ THU NHẬP TỪ TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG
(Dùng cho cơ quan chi trả thu nhập đăng ký cho cá nhân có ủy quyền)
□ Đăng ký thuế                          □ Thay đổi thông tin đăng ký thuế
1. Tên cơ quan chi trả thu nhập:
2. Mã số thuế:  
3. Cơ quan thuế quản lý:
4. Thông tin đăng ký thuế/thông tin thay đổi của cá nhân có ủy quyền như sau:

STT Họ

tên người nộp thuế

số thuế (ghi trong trường hợp thay đổi thông tin
Ngày sinh Giới tính Quốc tịch Giấy tờ chứng
thực cá nhân
Địa chỉ nơi thường trú Địa chỉ hiện tại Điện thoại liên hệ Email
Loại
giấy
tờ tùy
thân của
cá nhân (CMND/
CCCD /Hộ chiếu)
Số giấy tờ Ngày cấp Nơi cấp Số nhà/đường phố Xã, phường Quận, huyện Tỉnh, thành phố Quốc gia Số nhà/ đường phố Xã, phường Quận, huyện Tỉnh, thành phố
1                                        
2                                        
3                                        
...                                        
Tôi xin cam đoan những nội dung trong bản kê khai này là đúng theo thông tin đăng ký thuế/thông tin thay đổi của cá nhân đã ủy quyền và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã kê khai./.
 

  ...., ngày.../…/…..
CƠ QUAN CHI TRẢ THU NHẬP hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CƠ QUAN CHI TRẢ THU NHẬP
Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có)
 
 
Ghi chú: Cơ quan chi trả thu nhập chỉ tích vào 1 trong 2 chỉ tiêu “Đăng ký thuế” hoặc “Thay đổi thông tin đăng ký thuế” tương ứng với hồ sơ ủy quyền của cá nhân là hồ sơ đăng ký thuế lần đầu hoặc hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế.

Các bạn muốn lấy Mẫu tờ khai đăng ký thuế theo Thông tư số 105/2020/TT-BTC (Mẫu 05-ĐK-TCT hoặc Mẫu 05-ĐK-TH-TCT) thì có thể để lại mail bằng comment cuối bài viết hoặc gửi mail về địa chỉ hoangtrungthat@gmail.com
Kế Toán Thiên Ưng sẽ gửi lại ngay cho các bạn tham khảo
 
Kế Toán Thiên Ưng mời các bạn xem thêm:

Cách đăng ký MST thu nhập cá nhân qua mạng 2021

 

 

Bình chọn bài viết
Xem kết quả: / 1 số bình chọn
Bình thường Tuyệt vời
Chia sẻ bạn bè
Giảm 25% học phí khóa học kế toán online
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Cách tính thuế TNCN từ thu nhập đầu tư vốn
Hướng dẫn cách tính thuế TNCN đối với thu nhập từ đầu tư vốn theo thông tư mới nhất
Cách tính thuế TNCN đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn
Hướng dẫn cách tính thuế TNCN đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn theo thông tư 111/2013/TT-BTC
Mẫu tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân - mẫu 02/KK-GTGT
Mẫu tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân - mẫu 02/KK-GTGT, dành cho các tổ chức, cá nhân trả các khoản thu n...
Cách tính thuế TNCN từ thu nhập chuyển nhượng bất động sản
Hướng dẫn cách tính thuế TNCN đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản trong các trường hợp cụ thể theo ...
Mức giảm trừ gia cảnh 2021 mới nhất hiện nay
Mức Giảm trừ gia cảnh 2021 mới nhất hiện nay đang được quy định tại Theo Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14
Thủ tục hoàn thuế TNCN năm 2021 nộp thừa
Hướng dẫn làm thủ tục đề nghị hoàn thuế thu nhập cá nhân đã nộp thừa năm 2021
Hotline : Tư Vấn Khóa Học: 0987 026 515
.
Email: ketoanthienung@gmail.com
Giới thiệu về Thiên Ưng

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG

Hotline: 0987 026 515
Email: ketoanthienung@gmail.com

 
HÀ NỘI: Có 5 cơ sở
CS1:  Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội. 
CS2:  Định Công - Phương Liệt - Thanh Xuân - Hà Nội
CS3: Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội
CS4: Nguyễn Văn Linh - Sài Đồng - Long Biên
CS5: Trần Phú - Mộ Lao - Hà Đông - Hà Nội. 
 
HỒ CHÍ MINH: Có 2 cơ sở
CS6:  Đường CMT8, Phường 11, Quận 3, TP. HCM
CS7:  Phường Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, TP. HCM
 DMCA.com Protection Status
 
Giảm giá 25% học phí khóa học thực hành kế toán
Giảm giá 25% học phí khóa học thực hành kế toán
Công ty kế toán Thiên Ưng - tiêu chuẩn chất lượng iso
[X] Đóng lại

chương trình khuyến mại