Loading...
Kế toán thiên ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Công ty kế toán Thiên Ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Học làm kế toán tổng hợp
Học làm kế toán thuế
Học làm kế toán trên phần mềm
Học làm kế toán trên Excel
Hóa Đơn Điện Tử Theo TT 78
Kế Toán Thiên Ưng
Mẫu biên bản thay thế hóa đơn điện tử viết sai theo thông tư 78, NĐ 123

Mẫu biên bản thay thế hóa đơn điện tử viết sai mã số thuế, tên hàng hóa dịch vụ, số lượng, đơn giá, thành tiền, thuế suất, tiền thuế, tổng thanh toán... theo thông tư 78/2021/TT-BTC và nghị định 123/2020/NĐ-CP

Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử viết sai được sử dụng trong trường hợp nào?
Theo quy định tại khoản 2, điều 19 của Nghị định số 123/2020/NĐ-CP thì:
Trường hợp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế đã gửi cho người mua mà người mua hoặc người bán phát hiện có sai sót thì xử lý như sau:
...........
b) Trường hợp có sai: mã số thuế; sai sót về số tiền ghi trên hóa đơn, sai về thuế suất, tiền thuế hoặc hàng hóa ghi trên hóa đơn không đúng quy cách, chất lượng thì có thể lựa chọn một trong hai cách sử dụng hóa đơn điện tử như sau:
b1) Người bán lập hóa đơn điện tử điều chỉnh hóa đơn đã lập có sai sót.
b2) Người bán lập hóa đơn điện tử mới thay thế cho hóa đơn điện tử có sai sót trừ trường hợp người bán và người mua có thỏa thuận về việc lập văn bản thỏa thuận trước khi lập hóa đơn thay thế cho hóa đơn đã lập có sai sót thì người bán và người mua lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót, sau đó người bán lập hóa đơn điện tử thay thế hóa đơn đã lập có sai sót.
Hóa đơn điện tử mới thay thế hóa đơn điện tử đã lập có sai sót phải có dòng chữ “Thay thế cho hóa đơn Mẫu số... ký hiệu... số... ngày... tháng... năm”.
Người bán ký số trên hóa đơn điện tử mới  thay thế cho hóa đơn điện tử đã lập có sai sót sau đó người bán gửi cho người mua (đối với trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế) hoặc gửi cơ quan thuế để cơ quan thuế cấp mã cho hóa đơn điện tử mới để gửi cho người mua (đối với trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế).
1. Mẫu chung:
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------
BIÊN BẢN THAY THẾ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ CÓ SAI SÓT
(Số ……………)
Căn cứ vào hợp đồng kinh tế số ………………  ký ngày …………… (Nếu có)
Căn cứ Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 quy định về hoá đơn, chứng từ
Căn cứ Thông tư 78/2021/TT-BTC ngày 17 tháng 9 năm 2021 hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế, Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ.
Hôm nay, ngày ….. tháng ……. năm ………. hai bên chúng tôi gồm có:
Đơn vị bán hàng: ………………………………………                       
Mã số thuế : ……………………………                                                                                           
Địa chỉ : …………………………………….
Đại diện: ………………………    Chức vụ: ………………………..                                        
Đơn vị mua hàng: ………………………………………..
Mã số thuế : ………………………..                                                                                           
Địa chỉ : …………………………………………………….  
Đại diện: ………………….    Chức vụ: …………………………………
 
Hai bên thống nhất lập biên bản thỏa thuận lập hóa đơn điện tử thay thế cho hóa đơn điện tử đã lập có sai sót
Cụ thể như sau:
1. Thông tin về hóa đơn điện tử có sai sót:
Tên loại hóa đơn Mẫu Số Ký Hiệu Số hóa đơn Ngày lập hóa đơn
         
Nội dung đã ghi sai trên hóa đơn:
……………………………………………………………………………………….
2. Nội dung đúng:
……………………………………………………………………………….
3. Hai bên thống nhất như sau:
Bên bán sẽ tiến hành xuất hóa đơn Mẫu số... ký hiệu... số... ngày... tháng... năm….
Thay thế cho hóa đơn Mẫu số... ký hiệu... số... ngày... tháng... năm….
 
Biên bản được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản, có giá trị pháp lý như nhau..BÊN MUA
(Chữ ký số hoặc Ký, đóng dấu ghi rõ họ tên)
 
BÊN BÁN
(Chữ ký số hoặc Ký, đóng dấu ghi rõ họ tên)
 

2. Mẫu biên bản thay thế hóa đơn điện tử không liên quan đến số tiền: Sai mã số thuế, sai tên hàng hóa dịch vụ, sai đơn vị tính, sai nội dung số tiền viết bằng chữ

2.1. Hóa đơn điện tử sai mã số thuế người mua
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------
BIÊN BẢN THAY THẾ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ CÓ SAI SÓT
(Số 003/2022/BBTT-HĐĐT)
Căn cứ vào hợp đồng kinh tế số 025/2022/HDDKT-KTTU-HP  ký ngày 10/01/2022
Căn cứ Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 quy định về hoá đơn, chứng từ
Căn cứ Thông tư 78/2021/TT-BTC ngày 17 tháng 9 năm 2021 hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế, Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ.
Hôm nay, ngày 15 tháng 01 năm 2022 hai bên chúng tôi gồm có:
Đơn vị bán hàng: CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG                       
Mã số thuế : 0106208569                                                                                           
Địa chỉ : Số 19 Đường Nguyễn Trãi, P. Khương Trung, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội
Đại diện: Ông Hoàng Trung Thật    Chức vụ: Giám đốc                                        
Đơn vị mua hàng: CÔNG TY CP HOÀNG PHÚC
Mã số thuế : 0106125565                                                                                           
Địa chỉ : Số 165 đường Xuân Thủy, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội  
Đại diện:  Ông Đinh Hoàng Phúc    Chức vụ: Giám đốc
 
Hai bên thống nhất lập biên bản thỏa thuận lập hóa đơn điện tử thay thế cho hóa đơn điện tử đã lập có sai sót
Cụ thể như sau:
1. Thông tin về hóa đơn điện tử có sai sót:
Tên loại hóa đơn Mẫu Số Ký Hiệu Số hóa đơn Ngày lập hóa đơn
Hóa đơn giá trị gia tăng 1 C22TTU 00000056 10/01/2022
Nội dung đã ghi sai trên hóa đơn:
Ghi sai mã số thuế của người mua là 0106125655
2. Nội dung đúng:
Mã số thuế đúng của người mua theo đăng ký kinh doanh là: 0106125565
3. Hai bên thống nhất như sau:
Bên bán sẽ tiến hành xuất hóa đơn Mẫu số: 1, ký hiệu: C22TTU, số: 00000089, ngày 15/01/2022
Để thay thế cho hóa đơn Mẫu số: 1, ký hiệu: C22TTU, số: 00000056, ngày 10/01/2022
 
Biên bản được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản, có giá trị pháp lý như nhau..BÊN MUA
(Chữ ký số hoặc Ký, đóng dấu ghi rõ họ tên)
 
BÊN BÁN
(Chữ ký số hoặc Ký, đóng dấu ghi rõ họ tên)
 

2. Hóa đơn điện tử sai tên hàng hóa dịch vụ
Mẫu biên bản thay thế hóa đơn điện tử viết sai
1. Thông tin về hóa đơn điện tử có sai sót:
Tên loại hóa đơn Mẫu Số Ký Hiệu Số hóa đơn Ngày lập hóa đơn
Hóa đơn giá trị gia tăng 1 C22TTU 00000116 20/01/2022
Nội dung đã ghi sai trên hóa đơn:
Ghi sai tên hàng hóa là: Quạt Trần LUXAIRE CURVE 52 WH
2. Nội dung đúng:
Tên hàng hóa đúng theo thỏa thuận tại hợp đồng là: Quạt Trần LUXAIRE CURVE 56 WH
3. Hai bên thống nhất như sau:
Bên bán sẽ tiến hành xuất hóa đơn Mẫu số: 1, ký hiệu: C22TTU, số: 00000135, ngày 30/01/2022
Để thay thế cho hóa đơn Mẫu số: 1, ký hiệu: C22TTU, số: 00000116, ngày 20/01/2022
 
Biên bản được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản, có giá trị pháp lý như nhau..BÊN MUA
(Chữ ký số hoặc Ký, đóng dấu ghi rõ họ tên)
 
BÊN BÁN
(Chữ ký số hoặc Ký, đóng dấu ghi rõ họ tên)
 
 

3. Mẫu biên bản thay thế hóa đơn điện tử liên quan đến giá trị: sai số lượng, sai đơn giá, sai thành tiền, sai thuế suất, sai tiền thuế, sai tổng cộng thanh toán

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------
BIÊN BẢN THAY THẾ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ CÓ SAI SÓT
(Số 008/2022/BBTT-HĐĐT)
Căn cứ vào hợp đồng kinh tế số 19/2022/HDDKT-KTTU-TA  ký ngày 16/01/2022
Căn cứ Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 quy định về hoá đơn, chứng từ
Căn cứ Thông tư 78/2021/TT-BTC ngày 17 tháng 9 năm 2021 hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế, Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ.
Hôm nay, ngày 22 tháng 01 năm 2022 hai bên chúng tôi gồm có:
Đơn vị bán hàng: CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG                       
Mã số thuế : 0106208569                                                                                           
Địa chỉ : Số 19 Đường Nguyễn Trãi, P. Khương Trung, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội
Đại diện: Ông Hoàng Trung Thật    Chức vụ: Giám đốc                                        
Đơn vị mua hàng: CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN AN
Mã số thuế : 0106352486                                                                                           
Địa chỉ : Số 256 đường Xuân Thủy, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội  
Đại diện:  Bà Nguyễn Thiên An    Chức vụ: Giám đốc
 
Hai bên thống nhất lập biên bản thỏa thuận lập hóa đơn điện tử thay thế cho hóa đơn điện tử đã lập có sai sót
Cụ thể như sau:
1. Thông tin về hóa đơn điện tử có sai sót:
Tên loại hóa đơn Mẫu Số Ký Hiệu Số hóa đơn Ngày lập hóa đơn
Hóa đơn giá trị gia tăng 1 C22TTU 00000095 16/01/2022
Nội dung đã ghi sai trên hóa đơn:
Ghi sai đơn giá của Tivi Sony 32 inch KDL-32W600D là: 8.900.000
2. Nội dung đúng:
Đơn giá đúng của Tivi Sony 32 inch KDL-32W600D là: 9.800.000
3. Hai bên thống nhất như sau:
Bên bán sẽ tiến hành xuất hóa đơn Mẫu số: 1, ký hiệu: C22TTU, số: 00000105, ngày 22/01/2022
Để thay thế cho hóa đơn Mẫu số: 1, ký hiệu: C22TTU, số: 00000095, ngày 16/01/2022
 
Biên bản được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản, có giá trị pháp lý như nhau..BÊN MUA
(Chữ ký số hoặc Ký, đóng dấu ghi rõ họ tên)
 
BÊN BÁN
(Chữ ký số hoặc Ký, đóng dấu ghi rõ họ tên)
 
 
Các bạn muốn lấy Mẫu biên bản thay thế hóa đơn điện tử viết sai trên đây về tham khảo thì có thể để lại mail bằng comment phía cuối bài viết hoặc gửi mail về địa chỉ hoangtrungthat@gmail.com
Kế Toán Thiên Ưng sẽ gửi lại cho các bạn ngay
Bình chọn bài viết
Xem kết quả: / 22 số bình chọn
Bình thường Tuyệt vời
Chia sẻ bạn bè
Giảm 25% học phí khóa học kế toán online
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Quy trình lập, ký phát hành, cấp mã hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế
Hướng dẫn thực hiện quy trình lập, ký phát hành, cấp mã hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo Thông tư 7...
Ký hiệu mẫu số hóa đơn điện tử theo thông tư 78
Quy định về Ký hiệu mẫu số hóa đơn điện tử theo Thông tư 78/2021/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Lu...
Mẫu thông báo hủy hóa đơn điện tử thông tư 78, nghị định 123 có sai sót
Mẫu 04/SS-HĐĐT là mẫu thông báo hóa đơn điện tử có sai sót gửi cơ quan thuế để Cơ quan thuế thực hiện hủy ...
Cách xử lý hóa đơn điện tử viết sai tên công ty, địa chỉ
Hướng dẫn cách xử lý hóa đơn điện tử viết sai tên công ty, địa chỉ người mua theo Thông tư 78/2021/TT-BTC hướn...
Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử viết sai theo thông tư 78, NĐ 123
Mẫu biên bản thỏa thuận điều chỉnh hóa đơn điện tử viết sai mã số thuế, tên hàng hóa dịch vụ, số lượng, đơn gi...
Điều chuyển hàng hóa nội bộ bằng hóa đơn hoặc phiếu xuất kho
Quy định về cách sử dụng hóa đơn, chứng từ khi điều chuyển hàng hóa nội bộ cho các cơ sở hạch toán phụ thuộc n...
Hotline : Tư Vấn Khóa Học: 0987 026 515
.
Email: ketoanthienung@gmail.com
Giới thiệu về Thiên Ưng

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG

Hotline: 0987 026 515
Email: ketoanthienung@gmail.com

 
HÀ NỘI: Có 5 cơ sở
CS1:  Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội. 
CS2:  Định Công - Phương Liệt - Thanh Xuân - Hà Nội
CS3: Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội
CS4: Nguyễn Văn Linh - Sài Đồng - Long Biên
CS5: Trần Phú - Mộ Lao - Hà Đông - Hà Nội. 
 
HỒ CHÍ MINH: Có 2 cơ sở
CS6:  Đường CMT8, Phường 11, Quận 3, TP. HCM
CS7:  Phường Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, TP. HCM
 DMCA.com Protection Status
 
Giảm giá 25% học phí khóa học thực hành kế toán
Giảm giá 25% học phí khóa học thực hành kế toán
Công ty kế toán Thiên Ưng - tiêu chuẩn chất lượng iso
[X] Đóng lại

chương trình khuyến mại