Loading...
Kế toán thiên ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Công ty kế toán Thiên Ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Học làm kế toán tổng hợp
Học làm kế toán thuế
Học làm kế toán trên phần mềm
Học làm kế toán trên Excel
Hóa Đơn Điện Tử Theo TT 78
Kế Toán Thiên Ưng
Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử viết sai theo thông tư 78, NĐ 123

Mẫu biên bản thỏa thuận điều chỉnh hóa đơn điện tử viết sai mã số thuế, tên hàng hóa dịch vụ, số lượng, đơn giá, thành tiền, thuế suất, tiền thuế, tổng thanh toán... theo thông tư 78/2021/TT-BTC và nghị định 123/2020/NĐ-CP

Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử viết sai được sử dụng trong trường hợp nào?
Theo quy định tại khoản 2, điều 19 của Nghị định số 123/2020/NĐ-CP thì:
Trường hợp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế đã gửi cho người mua mà người mua hoặc người bán phát hiện có sai sót thì xử lý như sau:
...........
b) Trường hợp có sai: mã số thuế; sai sót về số tiền ghi trên hóa đơn, sai về thuế suất, tiền thuế hoặc hàng hóa ghi trên hóa đơn không đúng quy cách, chất lượng thì có thể lựa chọn một trong hai cách sử dụng hóa đơn điện tử như sau:
b1) Người bán lập hóa đơn điện tử điều chỉnh hóa đơn đã lập có sai sót. Trường hợp người bán và người mua có thỏa thuận về việc lập văn bản thỏa thuận trước khi lập hóa đơn điều chỉnh cho hóa đơn đã lập có sai sót thì người bán và người mua lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót, sau đó người bán lập hóa đơn điện tử điều chỉnh hóa đơn đã lập có sai sót.
Hóa đơn điện tử điều chỉnh hóa đơn điện tử đã lập có sai sót phải có dòng chữ “Điều chỉnh cho hóa đơn Mẫu số... ký hiệu... số... ngày... tháng... năm”.
Người bán ký số trên hóa đơn điện tử mới điều chỉnh cho hóa đơn điện tử đã lập có sai sót sau đó người bán gửi cho người mua (đối với trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế) hoặc gửi cơ quan thuế để cơ quan thuế cấp mã cho hóa đơn điện tử mới để gửi cho người mua (đối với trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế).
b2) Người bán lập hóa đơn điện tử mới thay thế cho hóa đơn điện tử có sai sót
Chi tiết các bạn xem tại đây: 
1. Mẫu chung:
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------
BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ CÓ SAI SÓT
(Số ……………)
Căn cứ vào hợp đồng kinh tế số ………………  ký ngày …………… (Nếu có)
Căn cứ Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 quy định về hoá đơn, chứng từ
Căn cứ Thông tư 78/2021/TT-BTC ngày 17 tháng 9 năm 2021 hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế, Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ.
Hôm nay, ngày ….. tháng ……. năm ………. hai bên chúng tôi gồm có:
Đơn vị bán hàng: ………………………………………                       
Mã số thuế : ……………………………                                                                                           
Địa chỉ : …………………………………….
Đại diện: ………………………    Chức vụ: ………………………..                                        
Đơn vị mua hàng: ………………………………………..
Mã số thuế : ………………………..                                                                                           
Địa chỉ : …………………………………………………….  
Đại diện: ………………….    Chức vụ: …………………………………
 
Hai bên thống nhất lập biên bản để điều chỉnh hoá đơn số ………, ký hiệu ……… ngày ………, mã cơ quan thuế ………
Lý do điều chỉnh: ………………….....………………….....
Cụ thể như sau:
1. Nội dung trước khi điều chỉnh (đã ghi sai):
……………………………………………………………………………….
2. Nội dung đúng:
……………………………………………………………………………….
3. Hai bên thống nhất điều chỉnh như sau:
……………………………………………………………………………….
Bên bán sẽ lập hóa đơn điều chỉnh số ………, ký hiệu ……… ngày ……… để giao cho bên mua
Biên bản được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản, có giá trị pháp lý như nhau..BÊN MUA
(Chữ ký số hoặc Ký, đóng dấu ghi rõ họ tên)

 
BÊN BÁN
(Chữ ký số hoặc Ký, đóng dấu ghi rõ họ tên)

2. Mẫu biên bản thỏa thuận điều chỉnh hóa đơn trong từng trường hợp cụ thể:

2.1. Mẫu số 1: Biên Bản Điều Chỉnh GIẢM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------
BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ CÓ SAI SÓT
(Số: 02/2022/BBĐCHĐ-KTTU-BM)
Căn cứ vào hợp đồng kinh tế số 06/2022/HĐKT-KTTU-BM ký ngày 05/01/2022
Căn cứ Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 quy định về hoá đơn, chứng từ
Căn cứ Thông tư 78/2021/TT-BTC ngày 17 tháng 9 năm 2021 hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế, Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ.
Hôm nay, ngày 9 tháng 01 năm 2022 hai bên chúng tôi gồm có:
Đơn vị bán hàng: CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG                       
Mã số thuế : 0106208569                                                                                           
Địa chỉ : Số 19 Đường Nguyễn Trãi, P. Khương Trung, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội
Đại diện: Ông Hoàng Trung Thật    Chức vụ: Giám đốc                                        
Đơn vị mua hàng: CÔNG TY CP BÌNH MINH
Mã số thuế : 0106334335                                                                                           
Địa chỉ : Số 9A, ngõ 181, đường Xuân Thủy, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội  
Đại diện: Bà Nguyễn Thị Minh    Chức vụ: Giám đốc
Hai bên thống nhất lập biên bản để điều chỉnh hoá đơn số 00000124, ký hiệu 1C22TTU, ngày 05/01/2022, mã cơ quan thuế 00C184253642KJH1232658589G3HTD2316
Lý do điều chỉnh: Hóa đơn điện tử viết sai đơn giá
Cụ thể như sau:
1. Nội dung đã ghi sai: tại hóa đơn số 00000124, ký hiệu 1C22TTU, ngày 05/01/2022

Tên hàng hoá dịch vụ  ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền Tiền thuế Tổng thanh toán
Laptop Acer Aspire 5 A515-55-35SE Chiếc 01 11.000.000 11.000.000 1.100.000 12.100.000
 
2. Nội dung đúng theo thỏa thuận:

Tên hàng hoá dịch vụ  ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền Tiền thuế Tổng thanh toán
Laptop Acer Aspire 5 A515-55-35SE Chiếc 01 10.000.000 10.000.000 1.000.000 11.000.000
 
3. Hai bên thống nhất điều chỉnh như sau:
Do hóa đơn viết đơn giá sai cao hơn thỏa thuận trên hợp đồng kinh tế số 06/2022/HĐKT-KTTU-BM nên bên bán sẽ xuất hóa đơn điều chỉnh số 00000135, ký hiệu 1C22TTU vào ngày 09/01/2022 để điều chỉnh giảm đơn giá của Laptop Acer Aspire 5 A515-55-35SE, cụ thể:

Tên hàng hoá dịch vụ  Đơn giá Thành tiền Tiền thuế Tổng thanh toán
Điều chỉnh cho hóa đơn Mẫu số 1 ký hiệu C22TTU số 00000124 ngày 05 tháng 01 năm 2022 -1.000.000 -1.000.000 -100.000 -1.100.000
 
- Số tiền điều chỉnh sẽ được hai bên thực hiện kê khai hạch toán theo quy định.
- Tổng tiền thanh toán (1.100.000) sẽ được bù trừ vào công nợ phải trả của bên mua.
- Biên bản được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản, có giá trị pháp lý như nhau..


BÊN MUA
(Chữ ký số hoặc Ký, đóng dấu ghi rõ họ tên)
 
BÊN BÁN
(Chữ ký số hoặc Ký, đóng dấu ghi rõ họ tên)

2.2. Mẫu số 3: Biên Bản Điều Chỉnh TĂNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------
BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ CÓ SAI SÓT
(Số: 06/2022/BBĐCHĐ-KTTU-BA)
Căn cứ vào hợp đồng kinh tế số 09/2022/HĐKT-KTTU-BA ký ngày 03/01/2022
Căn cứ Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 quy định về hoá đơn, chứng từ
Căn cứ Thông tư 78/2021/TT-BTC ngày 17 tháng 9 năm 2021 hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế, Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ.
Hôm nay, ngày 06 tháng 01 năm 2022 hai bên chúng tôi gồm có:
Đơn vị bán hàng: CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG                       
Mã số thuế : 0106208569                                                                                           
Địa chỉ : Số 19 Đường Nguyễn Trãi, P. Khương Trung, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội
Đại diện: Ông Hoàng Trung Thật    Chức vụ: Giám đốc                                        
Đơn vị mua hàng: CÔNG TY CP BẢO AN
Mã số thuế : 0106845236                                                                                           
Địa chỉ : Số 171 đường Xuân Thủy, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội  
Đại diện: Bà Nguyễn Thị An    Chức vụ: Giám đốc
Hai bên thống nhất lập biên bản để điều chỉnh hoá đơn số 00000122, ký hiệu 1C22TTU, ngày 03/01/2022, mã cơ quan thuế 00C184253642KJH1232658589G3KTG2316
Lý do điều chỉnh: Hóa đơn điện tử viết sai đơn giá
Cụ thể như sau:
1. Nội dung đã ghi sai: tại hóa đơn số 00000122, ký hiệu 1C22TTU, ngày 03/01/2022

Tên hàng hoá dịch vụ  ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền Tiền thuế Tổng thanh toán
Laptop HP 14-CF2033WM 3V7G4UA Chiếc 02 10.000.000 20.000.000 2.000.000 22.000.000
 
2. Nội dung đúng theo thỏa thuận:

Tên hàng hoá dịch vụ  ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền Tiền thuế Tổng thanh toán
Laptop HP 14-CF2033WM 3V7G4UA Chiếc 02 11.000.000 22.000.000 2.200.000 24.200.000
 
3. Hai bên thống nhất điều chỉnh như sau:
Do hóa đơn viết đơn giá sai thấp hơn thỏa thuận trên hợp đồng kinh tế số 09/2022/HĐKT-KTTU-BA nên bên bán sẽ xuất hóa đơn điều chỉnh số 00000135, ký hiệu 1C22TTU vào ngày 06/01/2022 để điều chỉnh tăng đơn giá của Laptop HP 14-CF2033WM 3V7G4UA, cụ thể:

Tên hàng hoá dịch vụ  Đơn giá Thành tiền Tiền thuế Tổng thanh toán
Điều chỉnh cho hóa đơn Mẫu số 1 ký hiệu C22TTU số 00000122 ngày 03 tháng 01 năm 2022 +1.000.000 +2.000.000 +200.000 +2.200.000
 
- Số tiền điều chỉnh sẽ được hai bên thực hiện kê khai hạch toán theo quy định.
- Bên mua sẽ thanh toán nốt số tiền tăng thêm 2.200.00đ cho bên bán
- Biên bản được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản, có giá trị pháp lý như nhau..


BÊN MUA
(Chữ ký số hoặc Ký, đóng dấu ghi rõ họ tên)
 
BÊN BÁN
(Chữ ký số hoặc Ký, đóng dấu ghi rõ họ tên)
 
2.3. Mẫu số 4: Biên Bản Điều Chỉnh "MÃ SỐ THUẾ"
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------
BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ CÓ SAI SÓT
(Số: 08/2022/BBĐCHĐ-KTTU-TP)
Căn cứ vào hợp đồng kinh tế số 10/2022/HĐKT-KTTU-TP ký ngày 08/01/2022
Căn cứ Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 quy định về hoá đơn, chứng từ
Căn cứ Thông tư 78/2021/TT-BTC ngày 17 tháng 9 năm 2021 hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế, Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ.
Hôm nay, ngày 11 tháng 01 năm 2022 hai bên chúng tôi gồm có:
Đơn vị bán hàng: CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG                       
Mã số thuế : 0106208569                                                                                           
Địa chỉ : Số 19 Đường Nguyễn Trãi, P. Khương Trung, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội
Đại diện: Ông Hoàng Trung Thật    Chức vụ: Giám đốc                                        
Đơn vị mua hàng: CÔNG TY TNHH TOÀN PHÁT
Mã số thuế : 0106325246                                                                                           
Địa chỉ : Số 9A, ngõ 181, đường Xuân Thủy, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội  
Đại diện: Bà Nguyễn Thị Minh    Chức vụ: Giám đốc
Hai bên thống nhất lập biên bản để điều chỉnh hoá đơn số 00000138, ký hiệu 1C22TTU, ngày 08/01/2022, mã cơ quan thuế 00C184253642KJH1232658589G3BLT2316
Lý do điều chỉnh: Hóa đơn điện tử viết mã số thuế người mua
Cụ thể như sau:
1. Nội dung đã ghi sai: tại hóa đơn số 00000138, ký hiệu 1C22TTU, ngày 08/01/2022
Mã số thuế: 0106325264
2. Nội dung đúng theo đăng ký doanh nghiệp:
Mã số thuế: 0106325246
3. Hai bên thống nhất điều chỉnh như sau:
Điều chỉnh Mã số thuế người mua cho hóa đơn Mẫu số 1 ký hiệu C22TTU số 00000138 ngày 08 tháng 01 năm 2022 từ “0106325264” thành mã số thuế “0106325246”
Bên bán sẽ xuất hóa đơn điều chỉnh số 00000146, ký hiệu 1C22TTU vào ngày 11/01/2022 để điều chỉnh mã số thuế người mua, rồi giao hóa đơn điều chỉnh cho bên mua

Biên bản được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản, có giá trị pháp lý như nhau..

BÊN MUA
(Chữ ký số hoặc Ký, đóng dấu ghi rõ họ tên)
BÊN BÁN
(Chữ ký số hoặc Ký, đóng dấu ghi rõ họ tên)

2.4. Mẫu số 5: Biên Bản Điều Chỉnh "TÊN HÀNG HÓA DỊCH VỤ"
Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử viết sai
1. Nội dung đã ghi sai: tại hóa đơn số 00000159, ký hiệu 1C22TTU, ngày 15/01/2022
Tên hàng hóa dịch vụ: Điện thoại Samsung Galaxy A32
2. Nội dung đúng theo đăng ký doanh nghiệp:
Tên hàng hóa dịch vụ: Điện thoại Samsung Galaxy A22
3. Hai bên thống nhất điều chỉnh như sau:
Điều chỉnh tên hàng hóa cho hóa đơn Mẫu số 1 ký hiệu C22TTU số 00000159 ngày 15 tháng 01 năm 2022 từ “Điện thoại Samsung Galaxy A32” thành mã số thuế “Điện thoại Samsung Galaxy A22”
Bên bán sẽ xuất hóa đơn điều chỉnh số 00000168, ký hiệu 1C22TTU vào ngày 20/01/2022 để điều chỉnh tên hàng hóa, rồi giao hóa đơn điều chỉnh cho bên mua

Biên bản được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản, có giá trị pháp lý như nhau..

BÊN MUA
(Chữ ký số hoặc Ký, đóng dấu ghi rõ họ tên)
 
BÊN MUA
(Chữ ký số hoặc Ký, đóng dấu ghi rõ họ tên)
 
Các bạn muốn lấy Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử viết sai trên đây về tham khảo thì có thể để lại mail bằng comment phía cuối bài viết hoặc gửi mail về địa chỉ hoangtrungthat@gmail.com
Kế Toán Thiên Ưng sẽ gửi lại cho các bạn ngay

Bình chọn bài viết
Xem kết quả: / 7 số bình chọn
Bình thường Tuyệt vời
Chia sẻ bạn bè
Giảm 25% học phí khóa học kế toán online
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Quy trình lập, ký phát hành, cấp mã hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế
Hướng dẫn thực hiện quy trình lập, ký phát hành, cấp mã hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo Thông tư 7...
Ký hiệu mẫu số hóa đơn điện tử theo thông tư 78
Quy định về Ký hiệu mẫu số hóa đơn điện tử theo Thông tư 78/2021/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Lu...
Mẫu thông báo hủy hóa đơn điện tử thông tư 78, nghị định 123 có sai sót
Mẫu 04/SS-HĐĐT là mẫu thông báo hóa đơn điện tử có sai sót gửi cơ quan thuế để Cơ quan thuế thực hiện hủy ...
Cách xử lý hóa đơn điện tử viết sai tên công ty, địa chỉ
Hướng dẫn cách xử lý hóa đơn điện tử viết sai tên công ty, địa chỉ người mua theo Thông tư 78/2021/TT-BTC hướn...
Mẫu biên bản thay thế hóa đơn điện tử viết sai theo thông tư 78, NĐ 123
Mẫu biên bản thay thế hóa đơn điện tử viết sai mã số thuế, tên hàng hóa dịch vụ, số lượng, đơn giá, thành tiền...
Điều chuyển hàng hóa nội bộ bằng hóa đơn hoặc phiếu xuất kho
Quy định về cách sử dụng hóa đơn, chứng từ khi điều chuyển hàng hóa nội bộ cho các cơ sở hạch toán phụ thuộc n...
Hotline : Tư Vấn Khóa Học: 0987 026 515
.
Email: ketoanthienung@gmail.com
Giới thiệu về Thiên Ưng

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG

Hotline: 0987 026 515
Email: ketoanthienung@gmail.com

 
HÀ NỘI: Có 5 cơ sở
CS1:  Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội. 
CS2:  Định Công - Phương Liệt - Thanh Xuân - Hà Nội
CS3: Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội
CS4: Nguyễn Văn Linh - Sài Đồng - Long Biên
CS5: Trần Phú - Mộ Lao - Hà Đông - Hà Nội. 
 
HỒ CHÍ MINH: Có 2 cơ sở
CS6:  Đường CMT8, Phường 11, Quận 3, TP. HCM
CS7:  Phường Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, TP. HCM
 DMCA.com Protection Status
 
Giảm giá 25% học phí khóa học thực hành kế toán
Giảm giá 25% học phí khóa học thực hành kế toán
Công ty kế toán Thiên Ưng - tiêu chuẩn chất lượng iso
[X] Đóng lại

chương trình khuyến mại