Loading...
Kế toán thiên ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Công ty kế toán Thiên Ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Học làm kế toán tổng hợp
Học làm kế toán thuế
Học làm kế toán trên phần mềm
Học làm kế toán trên Excel
Hóa Đơn Giấy
Kế Toán Thiên Ưng
Mức phạt mất hóa đơn GTGT đầu vào (liên 2) và cách xử lý mới nhất 2021

Mất Hóa Đơn GTGT NĂM 2021
Mức phạt thực hiện theo: 
Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn (Ban hành ngày 19/10/2020, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/12/2020)
Cách xử lý thực hiện theo hướng dẫn tại điều 24 của thông tư 39/2014/TT-BTC

I. Mất hóa đơn chưa làm thông báo phát hành (Không phân biệt mất liên mấy)
1. Cách xử lý khi mất hóa đơn trước khi thông báo phát hành
- Doanh phải lập báo cáo về việc mất, cháy, hỏng và thông báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất không quá năm 5 ngày kể từ ngày xảy ra việc mất, cháy, hỏng hóa đơn.
2. Mức phạt mất hóa đơn trước khi thông báo phát hành:
Thực hiện theo quy định tại điều 25 của Nghị định 125/2020/NĐ-CP như sau:
- Phạt cảnh cáo đối với hành vi khai báo mất, cháy, hỏng hóa đơn quá thời hạn từ 01 ngày đến 05 ngày, kể từ ngày hết thời hạn khai báo theo quy định và có tình tiết giảm nhẹ.
- Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với hành vi khai báo mất, cháy, hỏng hóa đơn quá thời hạn từ 01 ngày đến 05 ngày, kể từ ngày hết thời hạn khai báo theo quy định, nếu không có tính tiết giảm nhẹ
- Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
+ Khai báo mất, cháy, hỏng hóa đơn quá thời hạn từ 06 ngày trở lên, kể từ ngày hết thời hạn khai báo theo quy định;
+ Không khai báo mất, cháy, hỏng hóa đơn.

II. Mất hóa đơn liên 2 đã làm thông báo phát hành:

Đối với bên bán thì liên 2 là liên giao cho khách hàng
Đối với với mua thì liên 2 là hóa đơn đầu vào
1. Cách xử lý: 
Trường hợp khi bán hàng hóa, dịch vụ người bán đã lập hóa đơn theo đúng quy định nhưng sau đó người bán hoặc người mua làm mất, cháy, hỏng liên 2 hóa đơn bản gốc đã lập thì:
- Bước 1: Người bán và người mua lập biên bản ghi nhận sự việc, trong biên bản ghi rõ liên 1 của hóa đơn người bán hàng khai, nộp thuế trong tháng nào, ký và ghi rõ họ tên của người đại diện theo pháp luật (hoặc người được ủy quyền), đóng dấu (nếu có) trên biên bản.
- Bước 2: Người bán sao chụp liên 1 của hóa đơn, ký xác nhận của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu trên bản sao hóa đơn để giao cho người mua. Người mua được sử dụng hóa đơn bản sao có ký xác nhận, đóng dấu (nếu có) của người bán kèm theo biên bản về việc mất, cháy, hỏng liên 2 hóa đơn để làm chứng từ kế toán và kê khai thuế.
(Theo khoản 2 điều 24 của Thông tư 39/2014/TT-BTC)
Bước 3: Làm báo cáo mất cháy hỏng hóa đơn liên 2: 
+ Trách nhiệm phải báo cáo: Bên nào làm mất thì bên đó phải làm báo cáo
Trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn liên 2 đã sử dụng có liên quan đến bên thứ ba (ví dụ: bên thứ ba là bên vận chuyển hàng hoặc bên chuyển hóa đơn) thì căn cứ vào việc bên thứ ba do người bán hoặc người mua thuê để xác định bên nào phải có trách nhiệm làm báo cáo mất hóa đơn
+ Mẫu báo cáo: Báo cáo theo mẫu BC21/AC:
Mẫu báo cáo mất hóa đơn liên 2 đầu vào
+ Mẫu báo cáo BC21/AC này trên phần mềm Hỗ trợ kê khai có ở mục "Hóa Đơn"
Nếu bị mất hóa đơn các bạn có thể làm trực tiếp trên phần mềm HTKK và gửi qua mạng.
+ Nếu nộp báo cáo mất hóa đơn chậm hơn 5 ngày sẽ bị xử phạt theo điều 29 của Nghị định số 125/2020/NĐ-CP như sau:
+/ Nộp chậm từ 01 ngày đến 05 ngày, kể từ ngày hết thời hạn theo quy định mà có tình tiết giảm nhẹ: Phạt cảnh cáo
+/ Nộp chậm từ 01 ngày đến 10 ngày, kể từ ngày hết thời hạn theo quy định mà không có tình tiết giảm nhẹ: Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng
+/ Nộp chậm từ 11 ngày đến 20 ngày, kể từ ngày hết thời hạn theo quy định: Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng
+/ Nộp chậm từ 21 ngày đến 90 ngày, kể từ ngày hết thời hạn theo quy định: Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng
+/ Nộp chậm từ 91 ngày trở lên, kể từ ngày hết thời hạn theo quy định: Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng
2. Mức phạt mất hóa đơn liên 2:
2.1 Nếu do BÊN BÁN làm mất:
* Nếu làm mất hóa đơn chưa lập: Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng
Theo điểm a, Khoản 3, điều 26 của Nghị Định 125/2020/NĐ-CP
* Nếu làm mất hóa đơn đã lập:
- Nếu làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập trong quá trình sử dụng, người bán đã kê khai, nộp thuế, có hồ sơ, tài liệu, chứng từ chứng minh việc mua bán hàng hóa, dịch vụ và có tình tiết giảm nhẹ thì bị phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng
Theo Khoản 2, điều 26 của Nghị Định 125/2020/NĐ-CP
- Làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập trong quá trình sử dụng, người bán đã kê khai, nộp thuế, có hồ sơ, tài liệu, chứng từ chứng minh việc mua bán hàng hóa, dịch vụ (Không có tình tiết giảm nhẹ) thì bị phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng
Theo Khoản 3, điều 26 của Nghị Định 125/2020/NĐ-CP
2.2. Nếu do BÊN MUA làm mất:
* Nếu mất trong quá trình sử dụng (chưa đến thời gian lưu trữ):
- Nếu có tình tiết giảm nhẹ: phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng
Theo Khoản 2, điều 26 của Nghị Định 125/2020/NĐ-CP
- Nếu không có tình tiết giảm nhẹ: phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng
Theo Khoản 3, điều 26 của Nghị Định 125/2020/NĐ-CP
* Nếu mất trong thời gian lưu trữ: Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng
Theo Khoản 4, điều 26 của Nghị Định 125/2020/NĐ-CP
2.3. Trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn liên 2 do lỗi của bên thứ ba, nếu bên thứ ba thực hiện giao dịch với người bán thì người bán là đối tượng bị xử phạt, nếu bên thứ ba thực hiện giao dịch với người mua thì người mua là đối tượng bị xử phạt.
Người bán hoặc người mua và bên thứ ba lập biên bản ghi nhận sự việc mất, cháy, hỏng hóa đơn

III. Một vài lưu ý đối với việc mất cháy hỏng hóa đơn:
1. Thời hiệu xử phạt:
Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa đơn là 01 năm.
Theo điều 8 Nghị định 125/2020/NĐ-CP
 
2. Làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập sai, đã xóa bỏ và người bán đã lập hóa đơn khác thay thế cho hóa đơn lập sai, xóa bỏ này thì chỉ bị phạt cảnh cáo
Theo điểm b, khoản 1, điều 26 của  Nghị định 125/2020/NĐ-CP
3. Thời hạn lưu trữ của hóa đơn:
Theo: Luật Kế Toán số 88/2015/QH13
Và Nghị định 174/2016/NĐ-CP (hướng dẫn Luật kế toán)
STT Nội Dung Quy Định Tại
 
1
 
Thời hạn lưu trữ
 
Ít nhất là 10 năm
Điểm b, khoản 5, điều 41 Luật Kế Toán
Được hướng dẫn chi tiết tại: điều 13 Nghị định 174/2016/NĐ-CP
2 Thời điểm tính thời hạn lưu trữ tài liệu kế toán Được tính từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm. Khoản 1 điều 15 Nghị định 174/2016/NĐ-CP
3 Thời hạn phải đưa vào lưu trữ  Trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm hoặc kết thúc công việc kế toán. Khoản 3, điều 41 Luật Kế Toán sô 88/2015/QH13
  Nếu đưa vào lưu trữ chậm thì bị phạt cảnh cáo Quá 12 tháng Theo khoản 1, điều 15 của Nghị định 41/2018/NĐ-CP
 

Chi tiết các bạn xem thêm tại đây:  Xử lý mất hóa đơn đầu ra Liên 1 + liên 3). 


Bình chọn bài viết
Xem kết quả: / 69 số bình chọn
Bình thường Tuyệt vời
Chia sẻ bạn bè
Giảm giá 25% học phí khóa học thực hành kế toán
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Mẫu biên bản hủy hóa đơn mới nhất
Mẫu biên bản hủy hóa đơn dùng để ghi nhận việc sai sót hóa đơn dẫn đến phải hủy và cam kết hai bên không kê kh...
Lập hoá đơn khi danh mục hàng hoá, dịch vụ nhiều hơn số dòng của một số hoá đơn
Trường hợp khi bán hàng hóa, dịch vụ nếu danh mục hàng hóa, dịch vụ nhiều hơn số dòng của một số hóa đơn, ngườ...
Tính hợp lý - hợp lệ của Hóa đơn chứng từ
Chia sẻ cho kế toán biết và phân biệt được thế nào là hóa đơn hợp lý hợp lệ, hợp pháp đúng theo quy định của L...
Mẫu giấy ủy quyền của giám đốc để ký thay trên hóa đơn - chứng từ
Mẫu giấy ủy quyền này được sử dụng trong trường hợp giám đốc đi vắng sẽ ủy quyền ủy nhiệm cho một người cấp dư...
Cách viết hóa đơn hàng xuất khẩu theo mẫu và kê khai thuế
Hướng dẫn cách viết hóa đơn hàng xuất khẩu theo mẫu và kê khai thuế hàng xuất khẩu
Bảng kê bán lẻ hóa đơn dưới 200 nghìn khi không lập hóa đơn từng lần:
Bảng kê bán lẻ hóa đơn dưới 200 nghìn khi không lập hóa đơn từng lần:
Hotline : Tư Vấn Khóa Học: 0987 026 515
.
Email: ketoanthienung@gmail.com
Giới thiệu về Thiên Ưng

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG

Hotline: 0987 026 515
Email: ketoanthienung@gmail.com

 
HÀ NỘI: Có 5 cơ sở
CS1:  Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội. 
CS2:  Định Công - Phương Liệt - Thanh Xuân - Hà Nội
CS3: Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội
CS4: Nguyễn Văn Linh - Sài Đồng - Long Biên
CS5: Trần Phú - Mộ Lao - Hà Đông - Hà Nội. 
 
HỒ CHÍ MINH: Có 2 cơ sở
CS6:  Đường CMT8, Phường 11, Quận 3, TP. HCM
CS7:  Phường Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, TP. HCM
 DMCA.com Protection Status
 
Giảm giá 25% học phí khóa học thực hành kế toán
Giảm giá 25% học phí khóa học thực hành kế toán
Công ty kế toán Thiên Ưng - tiêu chuẩn chất lượng iso
[X] Đóng lại

chương trình khuyến mại