Loading...
Kế toán thiên ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Công ty kế toán Thiên Ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Học làm kế toán tổng hợp
Học làm kế toán thuế
Học làm kế toán trên phần mềm
Học làm kế toán trên Excel
Hóa Đơn Giá Trị Gia Tăng
Kế Toán Thiên Ưng
Mức phạt mất hóa đơn GTGT đầu vào (liên 2) và cách xử lý mới nhất 2019

Mất Hóa Đơn GTGT NĂM 2019
Mức phạt thực hiện theo: 
Thông tư số 10/2014/TT-BTC (được sửa đổi bổ sung tại Thông tư 176/2016/TT-BTC) và Nghị định 41/2018/NĐ-CP
Cách xử lý thực hiện theo hướng dẫn tại điều 24 của thông tư 39/2014/TT-BTC

I. Mất hóa đơn chưa làm thông báo phát hành (Không phân biệt mất liên mấy)
1. Cách xử lý khi mất hóa đơn trước khi thông báo phát hành
- Doanh phải lập báo cáo về việc mất, cháy, hỏng và thông báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất không quá năm 5 ngày kể từ ngày xảy ra việc mất, cháy, hỏng hóa đơn.
2. Mức phạt mất hóa đơn trước khi thông báo phát hành:
Thực hiện theo quy định tại khoản 3 điều 7 của Thông tư số 10/2014/TT-BTC như sau:
- Không xử phạt nếu việc mất, cháy, hỏng hóa đơn trước khi thông báo phát hành được khai báo với cơ quan thuế trong vòng 5 ngày kể từ ngày xảy ra việc mất, cháy, hỏng hóa đơn.
- Phạt cảnh cáo nếu việc mất, cháy, hỏng hóa đơn trước khi thông báo phát hành khai báo với cơ quan thuế từ ngày thứ 6 đến hết ngày thứ 10 kể từ ngày xảy ra việc mất, cháy, hỏng hóa đơn và có tình tiết giảm nhẹ; Trường hợp không có tình tiết giảm nhẹ thì xử phạt ở mức tối thiểu của khung hình phạt.
- Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 18.000.000 đồng nếu việc mất, cháy, hỏng, hóa đơn trước khi thông báo phát hành khai báo với cơ quan thuế sau ngày thứ 10 kể từ ngày xảy ra việc mất, cháy, hỏng hóa đơn.

II. Mất hóa đơn đã làm thông báo phát hành (Không phân biệt đã lập (viết, sử dụng) hay chưa lập)

1. Mất hóa đơn liên 1 (liên lưu), liên 3 (nội bộ):
1.1. Cách xử lý:
Doanh nghiệp nếu phát hiện mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập hoặc chưa lập phải lập báo cáo về việc mất, cháy, hỏng và thông báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất không quá 5 ngày kể từ ngày xảy ra việc mất, cháy, hỏng hóa đơn. Trường hợp ngày cuối cùng (ngày thứ 05) trùng với ngày nghỉ theo quy định của pháp luật thì ngày cuối cùng của thời hạn được tính là ngày tiếp theo của ngày nghỉ đó.
(Theo khoản 1 điều 24 của Thông tư 39/2014/TT-BTC)
1.2. Mức phạt khi mất hóa đơn liên 1 (liên lưu), liên 3 (nội bộ):

- Trường hợp mất liên 1, liên 3 chưa lập hoặc đã lập những chưa đến thời hạn lưu trữ: 

Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng 
(Theo Khoản 4 Điều 1 Thông tư 176/2016/TT-BTC
Sửa đổi, bổ sung điểm g vào Khoản 3 Điều 11 của Thông tư số 10/2014/TT-BTC)

- Trường hợp mất liên 1, liên 3 đã lập trong thời gian lưu trữ:
Thì xử phạt Theo điểm b khoản 2 Điều 15 Nghị định 41/2018/NĐ-CP như sau: 
2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:
b) Bảo quản tài liệu kế toán không an toàn, để hư hỏng, mất mát tài liệu trong thời hạn lưu trữ;
Nhưng lưu ý: theo khoản 2 điều 6 của Nghị định 41/2018/NĐ-CP thì đây là mức phạt của cá nhân, còn đối với doanh nghiệp sẽ bị phạt gấp 2 lần thành: từ 10 triệu đến 20 triệu.
Chi tiết các bạn xem thêm tại đây: 
 Xử lý mất hóa đơn đầu ra Liên 1 + liên 3). 

2. Mất hóa đơn liên 2 (liên giao cho khách hàng):

2.1. Cách xử lý: 
Trường hợp khi bán hàng hóa, dịch vụ người bán đã lập hóa đơn theo đúng quy định nhưng sau đó người bán hoặc người mua làm mất, cháy, hỏng liên 2 hóa đơn bản gốc đã lập thì:
- Bước 1: Người bán và người mua lập biên bản ghi nhận sự việc, trong biên bản ghi rõ liên 1 của hóa đơn người bán hàng khai, nộp thuế trong tháng nào, ký và ghi rõ họ tên của người đại diện theo pháp luật (hoặc người được ủy quyền), đóng dấu (nếu có) trên biên bản.
- Bước 2: Người bán sao chụp liên 1 của hóa đơn, ký xác nhận của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu trên bản sao hóa đơn để giao cho người mua. Người mua được sử dụng hóa đơn bản sao có ký xác nhận, đóng dấu (nếu có) của người bán kèm theo biên bản về việc mất, cháy, hỏng liên 2 hóa đơn để làm chứng từ kế toán và kê khai thuế.
- Người bán và người mua phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của việc mất, cháy, hỏng hóa đơn.
- Trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn liên 2 đã sử dụng có liên quan đến bên thứ ba (ví dụ: bên thứ ba là bên vận chuyển hàng hoặc bên chuyển hóa đơn) thì căn cứ vào việc bên thứ ba do người bán hoặc người mua thuê để xác định trách nhiệm và xử phạt người bán hoặc người mua theo quy định.
(Theo khoản 2 điều 24 của Thông tư 39/2014/TT-BTC)
2.2. Mức phạt mất hóa đơn liên 2:
- Nếu do bên bán làm mất: 
Phạt theo quy định tại khoản 4, điều 1 của Thông tư 176/2016/TT-BTC ( Bổ sung điểm g vào Khoản 3 Điều 11 của Thông tư số 10/2014/TT-BTC) như sau:
Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng
Đối với hành vi làm mất, cháy, hỏng hoá đơn đã phát hành nhưng chưa lập hoặc hoá đơn đã lập (liên giao cho khách hàng) nhưng khách hàng chưa nhận được hoá đơn khi hoá đơn chưa đến thời gian lưu trữ hoặc hóa đơn đã lập theo bảng kê bán lẻ hàng hóa, dịch vụ; trừ trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn do thiên tai, hỏa hoạn hoặc do sự kiện bất ngờ, sự kiện bất khả kháng khác thì không bị xử phạt tiền.
+ Trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập (liên giao cho khách hàng), người bán và người mua lập biên bản ghi nhận sự việc, người bán đã kê khai, nộp thuế, có hợp đồng, chứng từ chứng minh việc mua bán hàng hóa, dịch vụ và có một tình tiết giảm nhẹ thì xử phạt ở mức tối thiểu của khung tiền phạt; nếu có từ hai tình tiết giảm nhẹ thì xử phạt cảnh cáo.
+ Trường hợp mất, cháy, hỏng hoá đơn, trừ liên giao cho khách hàng, trong thời gian lưu trữ thì xử phạt theo pháp luật về kế toán.
+ Trường hợp người bán tìm lại được hoá đơn đã mất (liên giao cho khách hàng) khi cơ quan thuế chưa ban hành quyết định xử phạt thì người bán không bị phạt tiền.
+ Trường hợp người bán làm mất, cháy, hỏng các liên hoá đơn đã lập sai và đã xoá bỏ (người bán đã lập hoá đơn khác thay thế cho các hoá đơn đã lập sai và đã xoá bỏ) thì người bán bị phạt cảnh cáo.
+ Trường hợp trong cùng một thời điểm, tổ chức, cá nhân thông báo mất nhiều số hoá đơn cho cơ quan thuế nhưng cơ quan thuế đủ căn cứ xác định tổ chức, cá nhân gộp nhiều lần mất hoá đơn để báo cáo cơ quan thuế thì xử phạt theo từng lần mất hoá đơn.
+ Trường hợp mất, cháy, hỏng hoá đơn đã lập (liên giao cho khách hàng) có liên quan đến bên thứ ba, bên thứ ba do người bán thuê thì xử phạt người bán theo quy định tại điểm này.
- Nếu do bên mua làm mất hóa đơn đầu vào liên 2:
Phạt theo quy định tại khoản 6, điều 1 của Thông tư 176/2016/TT-BTC ( Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 12 của Thông tư số 10/2014/TT-BTC) như sau:
Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng
đối với hành vi làm mất, cháy, hỏng hoá đơn đã lập (liên giao cho khách hàng) để hạch toán kế toán, kê khai thuế và thanh toán vốn ngân sách; trừ trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn do thiên tai, hỏa hoạn hoặc do sự kiện bất ngờ, sự kiện bất khả kháng khác thì không bị xử phạt tiền.
+ Trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập (liên giao cho khách hàng), người bán và người mua lập biên bản ghi nhận sự việc, người bán đã kê khai, nộp thuế, có hợp đồng, chứng từ chứng minh việc mua bán hàng hóa, dịch vụ và có một tình tiết giảm nhẹ thì xử phạt ở mức tối thiểu của khung tiền phạt; nếu có từ hai tình tiết giảm nhẹ thì xử phạt cảnh cáo.
+ Trường hợp người mua tìm lại được hoá đơn đã mất và báo cáo lại với cơ quan thuế trước khi cơ quan thuế ban hành quyết định xử phạt thì người mua không bị phạt tiền.
+ Trường hợp trong cùng một thời điểm, tổ chức, cá nhân thông báo mất nhiều số hoá đơn cho cơ quan thuế nhưng cơ quan thuế đủ căn cứ xác định tổ chức, cá nhân gộp nhiều lần mất hoá đơn để báo cáo cơ quan thuế thì xử phạt theo từng lần mất hoá đơn.
+ Trường hợp mất, cháy, hỏng hoá đơn đã lập (liên giao cho khách hàng) có liên quan đến bên thứ ba, bên thứ ba do người mua thuê thì xử phạt người mua theo quy định tại khoản này.
+ Trường hợp mất, cháy, hỏng hoá đơn đã lập (liên giao cho khách hàng) trong thời gian lưu trữ thì xử phạt theo pháp luật về kế toán.
III. Mất hóa đơn đã mua của cơ quan thuế:
1. Thủ tục hành chính:
- Doanh phải lập báo cáo về việc mất, cháy, hỏng và thông báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất không quá năm 5 ngày kể từ ngày xảy ra việc mất, cháy, hỏng hóa đơn.
2. Mức phạt mất hóa đơn đã mua:
Thực hiện theo khoản 2 điều 9 Thông tư 10/2014/TT-BTC:
- Không xử phạt nếu việc mất, cháy, hỏng hóa đơn đã mua nhưng chưa lập được khai báo với cơ quan thuế trong vòng 5 ngày kể từ ngày xảy ra việc mất, cháy, hỏng hóa đơn.
- Phạt cảnh cáo nếu việc mất, cháy, hỏng hóa đơn đã mua nhưng chưa lập khai báo với cơ quan thuế từ ngày thứ 6 đến hết ngày thứ 10 kể từ ngày xảy ra việc mất, cháy, hỏng hóa đơn và có tình tiết giảm nhẹ;
- Trường hợp không có tình tiết giảm nhẹ thì xử phạt ở mức tối thiểu của khung hình phạt là 6.000.000 đồng.
- Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng nếu việc mất, cháy, hỏng, hóa đơn đã mua nhưng chưa lập khai báo với cơ quan thuế sau ngày thứ 10 kể từ ngày xảy ra việc mất, cháy, hỏng hóa đơn.
IV. Một vài lưu ý đối với việc mất cháy hỏng hóa đơn:
1. Thời hiệu xử phạt:
Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa đơn là 01 năm.
Theo khoản 1 điều 5 Thông tư 10/2014/TT-BTC
2. Mẫu báo cáo mất cháy hỏng hóa đơn:
Báo cáo theo mẫu BC21/AC
Mẫu báo cáo mất hóa đơn
+ Mẫu báo cáo BC21/AC này trên phần mềm Hỗ trợ kê khai có ở mục "Hóa Đơn"
Nếu bị mất hóa đơn các bạn có thể làm trực tiếp trên phần mềm HTKK và gửi qua mạng.
+ Nếu nộp báo cáo mất hóa đơn chậm hơn 5 ngày sẽ bị xử phạt theo khoản 2 điều 13 của thông tư 10/2014/TT-BTC và được sửa đổi tại Khoản 7 Điều 1 Thông tư 176/2016/TT-BTC như sau:
- Phạt cảnh cáo đối với hành vi nộp thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế, trừ thông báo phát hành hoá đơn từ ngày thứ 1 đến hết ngày thứ 10 kể từ ngày hết thời hạn theo quy định. 
- Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng, trừ thông báo phát hành hóa đơn, chậm sau 10 ngày kể từ ngày hết thời hạn theo quy định
- Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng với hành vi không nộp thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế. Hành vi không nộp thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế, trừ thông báo phát hành hóa đơn, được tính sau 20 ngày kể từ ngày hết thời hạn theo quy định.
 
3. Thời hạn lưu trữ của hóa đơn:
Theo: Luật Kế Toán số 88/2015/QH13
Và Nghị định 174/2016/NĐ-CP (hướng dẫn Luật kế toán)
STT Nội Dung Quy Định Tại
 
1
 
Thời hạn lưu trữ
 
Ít nhất là 10 năm
Điểm b, khoản 5, điều 41 Luật Kế Toán
Được hướng dẫn chi tiết tại: điều 13 Nghị định 174/2016/NĐ-CP
2 Thời điểm tính thời hạn lưu trữ tài liệu kế toán Được tính từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm. Khoản 1 điều 15 Nghị định 174/2016/NĐ-CP
3 Thời hạn phải đưa vào lưu trữ  Trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm hoặc kết thúc công việc kế toán. Khoản 3, điều 41 Luật Kế Toán sô 88/2015/QH13
  Nếu đưa vào lưu trữ chậm thì bị phạt cảnh cáo Quá 12 tháng Theo khoản 1, điều 15 của Nghị định 41/2018/NĐ-CP

Xem thêm : cách xử lý viết sai hoá đơn GTGT


Bình chọn bài viết
Xem kết quả: / 69 số bình chọn
Bình thường Tuyệt vời
Chia sẻ bạn bè
GIẢM 35% KHÓA HỌC THỰC HÀNH KẾ TOÁN
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Mẫu biên bản hủy hóa đơn mới nhất
Mẫu biên bản hủy hóa đơn dùng để ghi nhận việc sai sót hóa đơn dẫn đến phải hủy và cam kết hai bên không kê kh...
Lập hoá đơn khi danh mục hàng hoá, dịch vụ nhiều hơn số dòng của một số hoá đơn
Trường hợp khi bán hàng hóa, dịch vụ nếu danh mục hàng hóa, dịch vụ nhiều hơn số dòng của một số hóa đơn, ngườ...
Tính hợp lý - hợp lệ của Hóa đơn chứng từ
Chia sẻ cho kế toán biết và phân biệt được thế nào là hóa đơn hợp lý hợp lệ, hợp pháp đúng theo quy định của L...
Mẫu giấy ủy quyền của giám đốc để ký thay trên hóa đơn - chứng từ
Mẫu giấy ủy quyền này được sử dụng trong trường hợp giám đốc đi vắng sẽ ủy quyền ủy nhiệm cho một người cấp dư...
Cách viết hóa đơn hàng xuất khẩu theo mẫu và kê khai thuế
Hướng dẫn cách viết hóa đơn hàng xuất khẩu theo mẫu và kê khai thuế hàng xuất khẩu
Bảng kê bán lẻ hóa đơn dưới 200 nghìn khi không lập hóa đơn từng lần:
Bảng kê bán lẻ hóa đơn dưới 200 nghìn khi không lập hóa đơn từng lần:
Hotline : Tư Vấn Khóa Học: Mr Thật 0989.233.284
02462.917.466 Hoangtrungthat@gmail.com
Email:
Giới thiệu về Thiên Ưng

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG

Mr. Thật: 0989.233.284 - 02462.536.826
Email: hotroketoan68@gmail.com

 
HÀ NỘI:
CS1: Số nhà B11 (tòa nhà Richland) - số 9A, ngõ 181 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội. 
(Tòa nhà Richland, cạnh tòa HITC ngõ 181 Xuân Thủy - đối diện Đại học Sư Phạm)
CS2: Phòng H15 (tầng 15) Tòa A, Chung Cư 96 Định Công. Số 96 Đường Định Công, Phương Liệt, Thanh Xuân,
Tp. Hà Nội 
(Cách Cầu Định Công: 400m, Cách Đường giải Phóng: 200m).

CS3: Phòng 3A - Tầng 3 - Chung cư 39 - 19 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội
(Đối diện với chợ Ngã Tư Sở - Giao cắt giữa Nguyễn Trãi với Trường Chinh)
CS4Phòng 501 nhà B13, ngõ 461 Nguyễn Văn Linh - Sài Đồng - Long Biên
(Gần cầu Vượt Vĩnh Tuy, Gần Chi Cục Thuế quận Long biên, Quốc lộ 5)
CS5: Phòng 602 (tầng 6) Tòa nhà Ellipse Tower, số 110 Trần Phú - Mộ Lao - Hà Đông. HN
(Nằm ở mặt đường Trần Phú, Cạnh cây xăng công ty xe khách Hà Tây, đầu ngõ 112 Trần Phú)
         HỒ CHÍ MINH:
CS6: Phòng 0.03 (Tầng lửng) - Chung cư Green Building, số 540/1 - Đường CMT8, Phường 11, Quận 3, TP. HCM
(Gần công viên Lê Thị Riêng - Công viên Thỏ Trắng)
CS7: Tầng lửng, Tòa nhà World Star số 75/1 Đường Số 23, Phường Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, Hồ Chí Minh
(Gần vòng xoay Cầu Bình Lợi và ngã tư Bình Triệu)

Đỗ Văn Dũng DMCA.com Protection Status
 
GIẢM 35% KHÓA HỌC KẾ TOÁN THỰC TẾ
GIẢM 35% KHÓA HỌC KẾ TOÁN THỰC TẾ
Kế toán Thiên Ưng tuyển dụng
[X] Đóng lại

chương trình khuyến mại