Loading...
Kế toán thiên ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Công ty kế toán Thiên Ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Học làm kế toán tổng hợp
Học làm kế toán thuế
Học làm kế toán trên phần mềm
Học làm kế toán trên Excel
Kế Toán Bán Hàng
Kế Toán Thiên Ưng
Báo cáo kết quả thực hiện chương trình khuyến mại

Hồ sơ và thủ tục báo cáo kết quả thực hiện chương trình khuyến mại khi kết thúc chương trình khuyến mại theo thời hạn quy định tại Nghị định 81/2018/NĐ-CP

1. Các chương trình khuyến mại phải báo cáo kết quả thực hiện chương trình khuyến mại:
Theo khoản 2 điều 21 của Nghị định 81/2018/NĐ-CP thì:

Các chương trình khuyến mại theo hình thức quy định tại Điều 13 Nghị định 81/2018/NĐ-CP và các hình thức khác theo quy định tại Khoản 9 Điều 92 Luật thương mại, thương nhân thực hiện chương trình khuyến mại phải có văn bản báo cáo cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về kết quả thực hiện chương trình khuyến mại
Vậy là hình thức khuyến mại:
- Bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm theo việc tham dự các chương trình mang tính may rủi mà việc tham gia chương trình gắn liền với việc mua hàng hóa, dịch vụ và việc trúng thưởng dựa trên sự may mắn của người tham gia theo thể lệ và giải thưởng đã công bố (chương trình khuyến mại mang tính may rủi) (tại Điều 13 Nghị định 81/2018/NĐ-CP)
- Các hình thức khuyến mại khác nếu được cơ quan quản lý nhà nước về thương mại chấp thuận (tại Khoản 9 Điều 92 Luật thương mại)Báo cáo kết quả thực hiện chương trình khuyến mại
Sẽ phải báo cáo kết quả thực hiện chương trình khuyến mại.
2. Thời hạn báo cáo:
Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày hết thời hạn trao giải thưởng của chương trình khuyến mại 
3. Hồ sơ báo cáo:
Mẫu số 07 Báo cáo thực hiện khuyến mại theo Phụ lục của Nghị định 81/2018/NĐ-CP
Lưu ý:
- Trong trường hợp phải trích nộp 50% giá trị giải thưởng không có người trúng thưởng vào ngân sách nhà nước, trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ khi nhận được báo cáo của thương nhân, cơ quan quản lý nhà nước ra quyết định thu nộp 50% giá trị đã công bố của giải thưởng không có người trúng thưởng của chương trình khuyến mại theo Mẫu số 08 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 81/2018/NĐ-CP. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được quyết định thu nộp của cơ quan quản lý nhà nước, thương nhân có trách nhiệm nộp Khoản tiền 50% giá trị đã công bố của giải thưởng không có người trúng thưởng của chương trình khuyến mại theo quyết định.
 
- Trong vòng 10 ngày kể từ ngày nộp ngân sách nhà nước, thương nhân có trách nhiệm gửi văn bản báo cáo theo Mẫu số 09 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 81/2018/NĐ-CP cho cơ quan quản lý nhà nước ra quyết định thu nộp. Các chứng từ, tài liệu liên quan đến báo cáo kết quả thực hiện khuyến mại phải được thương nhân lưu trữ và chịu trách nhiệm theo đúng quy định của pháp luật để phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát.
4. Các mẫu biểu hồ sơ báo cáo như sau:
4. 1. Mẫu số 07 Báo cáo thực hiện khuyến mại theo Phụ lục của Nghị định 81/2018/NĐ-CP


TÊN THƯƠNG NHÂN
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: ………. …………, ngày …… tháng ……. năm 20……
 
BÁO CÁO THỰC HIỆN KHUYẾN MẠI
Kính gửi: ………………………………………………
Tên thương nhân: ..................................................................................................................
Địa chỉ trụ sở chính: ............................................................................................................
Điện thoại: ……………………..Fax:…………………….. Email: ..........................................
Mã số thuế: ..........................................................................................................................
Người liên hệ:……………………………….. Điện thoại: ......................................................
(Trường hợp thông báo thực hiện khuyến mại) Căn cứ công văn số …………..ngày... tháng... năm... của (tên thương nhân) đã thông báo thực hiện chương trình khuyến mại (tên chương trình, thời gian, địa bàn, khuyến mại);
(Trường hợp đăng ký thực hiện khuyến mại) Căn cứ công văn số …… ngày... tháng... năm... của Cục Xúc tiến thương mại (Sở Công Thương) xác nhận đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại (tên chương trình, thời gian, địa bàn khuyến mại);
Sau khi kết thúc chương trình khuyến mại, (tên thương nhân) báo cáo chi tiết về kết quả chương trình khuyến mại (tên chương trình) như sau:

Cơ cấu giải thưởng đã công bố Nội dung giải thưởng Trị giá giải thưởng đã công bố (VNĐ) Số lượng giải thưởng đã công bố Số lượng giải thưởng không có người trúng thưởng Giá trị giải thưởng không có người trúng thưởng (VNĐ)
Giải...          
…..          
Tổng cộng        
1. Tổng giá trị giải thưởng theo thể lệ đã công bố: .............................................................
2. Tổng giá trị giải thưởng đã trao: .....................................................................................
3. Tổng giá trị giải thưởng không có người trúng thưởng (giải thưởng tồn đọng): ............
(Trường hợp khuyến mại mang tính may rủi)
4. (Tên thương nhân) gửi kèm theo:
(Trường hợp khuyến mại mang tính may rủi)
- Biên bản tổ chức xác định kết quả trúng thưởng.
- Biên bản thực hiện việc phát hành kèm bằng chứng xác định trúng thưởng vào hàng hóa khuyến mại (Trong trường hợp bằng chứng xác định trúng thưởng được phát hành kèm theo hàng hóa; Gắn kèm, đính kèm, đặt bên trong hàng hóa hoặc các cách thức khác tương tự).
5. Đề xuất, kiến nghị của thương nhân: ..............................................................................
6. (Tên thương nhân) cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác của những thông tin nêu trên./.
 

  ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA THƯƠNG NHÂN
(Ký tên và đóng dấu)
 
 
4.2. Mẫu số 08 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 81/2018/NĐ-CP (Quyết định về việc thu nộp ngân sách nhà nước 50% giá trị giải thưởng không có người trúng thưởng của chương trình khuyến mại)
BỘ CÔNG THƯƠNG
CỤC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
(SỞ CÔNG THƯƠNG)
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: ……../QĐ-…… ………, ngày …. tháng …. năm …….
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc thu nộp ngân sách nhà nước 50% giá trị giải thưởng không có người trúng thưởng của chương trình khuyến mại
CỤC TRƯỞNG CỤC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
(GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG)
Căn cứ Luật thương mại, Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại;
Căn cứ công văn số.... ngày.... tháng.... năm.... của Cục Xúc tiến thương mại (Sở Công Thương) xác nhận (tên thương nhân) thực hiện chương trình khuyến mại (tên chương trình);
Căn cứ báo cáo số.... ngày.... tháng.... năm.... của (tên thương nhân) về kết quả thực hiện chương trình khuyến mại (tên chương trình, thời gian khuyến mại),
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thu nộp ngân sách nhà nước 50% giá trị đã công bố của giải thưởng không có người trúng thưởng của chương trình khuyến mại (tên chương trình) do (tên thương nhân) thực hiện từ ngày... tháng... năm... đến ngày... tháng... năm...
Điều 2. (tên thương nhân) có trách nhiệm nộp ngân sách nhà nước
- Số tiền: ............................................................................................... đồng (viết bằng chữ)
- Vào Kho bạc nhà nước (tỉnh, thành phố... của cơ quan ra Quyết định thu)
- Nội dung: Nộp ngân sách nhà nước 50% giá trị đã công bố của giải thưởng không có người trúng thưởng của chương trình khuyến mại (tên chương trình).
Điều 3. (tên thương nhân) có trách nhiệm thực hiện quyết định này trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Quyết định./.
 

 
Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Kho bạc nhà nước tỉnh, thành phố...
(nơi cơ quan ra quyết định thu);
- Cục thuế tỉnh, thành phố...
(nơi thương nhân đóng trụ sở chính);
- Lưu: VT,....
CỤC TRƯỞNG
(GIÁM ĐỐC SỞ)

(Ký tên và đóng dấu)
 
 
4.3. Mẫu số 09 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 81/2018/NĐ-CP (Báo cáo kết quả thực hiện nộp ngân sách nhà nước)
TÊN THƯƠNG NHÂN
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: ………. …………, ngày …… tháng ……. năm 20……
 
BÁO CÁO
KẾT QUẢ THỰC HIỆN NỘP NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Kính gửi: …………………………………..
- Căn cứ công văn số ……. ngày... tháng... năm... của Cục Xúc tiến thương mại (Sở Công Thương) xác nhận đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại: (tên chương trình, thời gian thực hiện khuyến mại);
- Căn cứ Quyết định số... ngày... tháng... năm... của.... về việc thu nộp ngân sách nhà nước 50% giá trị giải thưởng không có người trúng thưởng của chương trình khuyến mại.
(Tên thương nhân) báo cáo kết quả thực hiện như sau:
- Số tiền nộp: ………………………………..(đồng) (gửi kèm bản sao giấy nộp tiền vào Kho bạc nhà nước).
- Ngày nộp: ........................................................................................................................
- Đề xuất, kiến nghị của doanh nghiệp: .............................................................................
 

  ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA THƯƠNG NHÂN
(Ký tên và đóng dấu)
 
Người liên hệ: ………………………….Điện thoại: ..............................................................

 

Các bạn muốn lấy mẫu biểu hồ sơ Báo cáo kết quả thực hiện chương trình khuyến mại trên đây
thì có thể để lại gmail bằng comment phía dưới bài viết
Hoặc gửi mail về địa chỉ hoangtrungthat@gmail.com
Kế Toán Thiên Ưng sẽ gửi lại cho các bạn ngay

Bình chọn bài viết
Xem kết quả: / số bình chọn
Bình thường Tuyệt vời
Chia sẻ bạn bè
Giảm giá 25% học phí khóa học thực hành kế toán
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Các lập phiếu chi theo TT 200 và TT 133 trên Excel
Cách lập phiếu chi theo hướng dẫn tại thông tư 200 và thông tư 133 theo mẫu phiếu chi trên Excel
Cách lập phiếu thu theo mẫu TT 200 và TT 133
Cách viết phiếu thu tiền mặt theo hướng dẫn của thông tư 200 và thông tư 133 theo mẫu trên Excel
Mẫu phiếu thu tiền theo TT 200 và TT 133 mới nhất
Mẫu phiếu thu tiền mặt - Mẫu 01-TT theo thông tư 200 và thông tư 133 bằng file Worl và trên Excel mới nhất
Mẫu phiếu chi theo thông tư 200 và TT 133 trên Excel mới nhất
Tải mẫu phiếu chi theo thông tư 200 và TT 133 bản word và Excel mới nhất
Mức giảm giá, khuyến mại tối đa về giá trị hàng hóa dùng để khuyến mại
Quy định về hạn mức khuyến mại tối đa về giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại theo nghị định 81/2018/N...
Chiết khấu thanh toán: chứng từ và cách hạch toán
Cách hạch toán chiết khấu thanh toán theo chứng từ chiết khấu khi được hưởng chiết khấu thanh toán hoặc phải t...
Hotline : Tư Vấn Khóa Học: Mr Thật 0989.233.284
02462.917.466 Hoangtrungthat@gmail.com
Email:
Giới thiệu về Thiên Ưng

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG

Mr. Thật: 0989.233.284 - 02462.536.826
Email: hotroketoan68@gmail.com

 
HÀ NỘI:
CS1: Số nhà B11 (tòa nhà Richland) - số 9A, ngõ 181 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội. 
(Tòa nhà Richland, cạnh tòa HITC ngõ 181 Xuân Thủy - đối diện Đại học Sư Phạm)
CS2: Phòng H15 (tầng 15) Tòa A, Chung Cư 96 Định Công. Số 96 Đường Định Công, Phương Liệt, Thanh Xuân,
Tp. Hà Nội 
(Cách Cầu Định Công: 400m, Cách Đường giải Phóng: 200m).

CS3: Phòng 3A - Tầng 3 - Chung cư 39 - 19 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội
(Đối diện với chợ Ngã Tư Sở - Giao cắt giữa Nguyễn Trãi với Trường Chinh)
CS4Phòng 201 nhà B13, ngõ 461 Nguyễn Văn Linh - Sài Đồng - Long Biên
(Gần cầu Vượt Vĩnh Tuy, Gần Chi Cục Thuế quận Long biên, Quốc lộ 5)
CS5: Phòng 602 (tầng 6) Tòa nhà Ellipse Tower, số 110 Trần Phú - Mộ Lao - Hà Đông. HN
(Nằm ở mặt đường Trần Phú, Cạnh cây xăng công ty xe khách Hà Tây, đầu ngõ 112 Trần Phú)
         HỒ CHÍ MINH:
CS6: Phòng 0.03 (Tầng lửng) - Chung cư Green Building, số 540/1 - Đường CMT8, Phường 11, Quận 3, TP. HCM
(Gần công viên Lê Thị Riêng - Công viên Thỏ Trắng)
CS7: Tầng lửng, Tòa nhà World Star số 75/1 Đường Số 23, Phường Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, Hồ Chí Minh
(Gần vòng xoay Cầu Bình Lợi và ngã tư Bình Triệu)

Đỗ Văn Dũng DMCA.com Protection Status
 
Giảm giá 25% học phí khóa học thực hành kế toán
Giảm giá 25% học phí khóa học thực hành kế toán
Kế toán Thiên Ưng tuyển dụng
[X] Đóng lại

chương trình khuyến mại