Loading...
Kế toán thiên ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Công ty kế toán Thiên Ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Học làm kế toán tổng hợp
Học làm kế toán thuế
Học làm kế toán trên phần mềm
Học làm kế toán trên Excel
Nguyên Lý Kế Toán
Kế Toán Thiên Ưng
Bảng hệ thống tài khoản kế toán mới nhất theo quyết định 48

DANH MỤC HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN

 (Áp dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ)
(Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006, đã sửa chữa bổ sung theo
Thông tư số 138/2011/TT-BTC ngày 04/10/2011 của Bộ Tài Chính- hiệu lực 01/01/2012)


 
TT Số hiệu TK  

TÊN TÀI KHOẢN

 
GHI CHÚ
Cấp 1 Cấp 2 Cấp  3
1 2 3 4 5 6
                
LOẠI TÀI KHOẢN 1
TÀI SẢN NGẮN HẠN
 
1 111     Tiền mặt  
    1111   Tiền Việt Nam  
    1112   Ngoại tệ  
    1113   Vàng, bạc, kim khí quý, đá quý  
2 112     Tiền gửi Ngân hàng Chi tiết theo
    1121   Tiền Việt Nam từng ngân hàng
    1122   Ngoại tệ  
    1123   Vàng, bạc, kim khí quý, đá quý  
3 121     Đầu tư tài chính ngắn hạn  
4 131     Phải thu của khách hàng Chi tiết theo từng khách hàng
5 133     Thuế GTGT được khấu trừ  
    1331   Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hoá, dịch vụ  
    1332   Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ  
6 138     Phải thu khác  
    1381   Tài sản thiếu chờ xử lý  
    1388   Phải thu khác  
7 141     Tạm ứng Chi tiết theo đối tượng
8 142     Chi phí trả trước ngắn hạn  
9 152     Nguyên liệu, vật liệu Chi tiết theo yêu cầu quản lý
10 153     Công cụ, dụng cụ Chi tiết theo yêu cầu quản lý
11 154     Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang Chi tiết theo yêu cầu quản lý
12 155     Thành phẩm Chi tiết theo yêu cầu quản lý
13 156     Hàng hoá Chi tiết theo yêu cầu quản lý
14 157     Hàng gửi đi bán Chi tiết theo yêu cầu quản lý
15 159     Các khoản dự phòng  
    1591   Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính ngắn hạn  
    1592   Dự phòng phải thu khó đòi  
    1593   Dự phòng giảm giá hàng tồn kho  
16 171     Giao dịch mua bán lại trái phiếu của Chính phủ  
         
 
LOẠI TÀI KHOẢN 2
 
 TÀI SẢN DÀI HẠN
 
17 211     Tài sản cố định  
    2111   TSCĐ hữu hình  
    2112   TSCĐ thuê tài chính  
    2113   TSCĐ vô hình  
18 214     Hao mòn TSCĐ  
    2141   Hao mòn TSCĐ hữu hình  
    2142   Hao mòn TSCĐ thuê tài chính  
    2143   Hao mòn TSCĐ vô hình  
    2147   Hao mòn bất động sản đầu tư  
19 217     Bất động sản đầu tư  
20 221     Đầu tư tài chính dài hạn  
    2212   Vốn góp liên doanh  
    2213   Đầu tư vào công ty liên kết  
    2218   Đầu tư tài chính dài hạn khác  
21 229     Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn  
22 241     Xây dựng cơ bản dở dang  
    2411   Mua sắm TSCĐ  
    2412   Xây dựng cơ bản dở dang  
    2413   Sửa chữa lớn TSCĐ  
23 242     Chi phí trả trước dài hạn  
24 244     Ký quỹ, ký cược dài hạn  
         
LOẠI TÀI KHOẢN 3
NỢ PHẢI TRẢ
 
25 311     Vay ngắn hạn  
26 315     Nợ dài hạn đến hạn trả  
27 331     Phải trả cho người bán Chi tiết theo đối tượng
28 333     Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước  
    3331   Thuế giá trị gia tăng phải nộp  
      33311 Thuế GTGT đầu ra  
      33312 Thuế GTGT hàng nhập khẩu  
    3332   Thuế tiêu thụ đặc biệt  
    3333   Thuế xuất, nhập khẩu  
    3334   Thuế thu nhập doanh nghiệp  
    3335   Thuế thu nhập cá nhân  
    3336   Thuế tài nguyên  
    3337   Thuế nhà đất, tiền thuê đất  
    3338   Các loại thuế khác  
    3339   Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác
 
 
29 334     Phải trả người lao động  
30 335     Chi phí phải trả  
31 338     Phải trả, phải nộp khác  
    3381   Tài sản thừa chờ giải quyết  
    3382   Kinh phí công đoàn  
    3383   Bảo hiểm xã hội  
    3384   Bảo hiểm y tế  
    3386   Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn  
    3387   Doanh thu chưa thực hiện  
    3388   Phải trả, phải nộp khác  
    3389   Bảo hiểm thất nghiệp  
32 341     Vay, nợ dài hạn  
    3411   Vay dài hạn  
    3412   Nợ dài hạn  
    3413   Trái phiếu phát hành  
      34131 Mệnh giá trái phiếu  
      34132 Chiết khấu trái phiếu  
      34133 Phụ trội trái phiếu  
    3414   Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn  
33 351     Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm  
34 352     Dự phòng phải trả  
35 353     Quỹ khen thưởng, phúc lợi  
    3531   Quỹ khen thưởng  
    3532   Quỹ phúc lợi  
    3533   Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ  
    3534   Quỹ thưởng ban quản lý điều hành Công ty  
36 356     Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ  
    3561   Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ  
    3562   Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ đã hình thành TSCĐ  
       

LOẠI TÀI KHOẢN 4
 VỐN CHỦ SỞ HỮU

 
37 411     Nguồn vốn  kinh doanh  
    4111   Vốn đầu tư của chủ sở hữu  
    4112   Thặng dư vốn cổ phần (Công ty cổ phần)
    4118   Vốn khác  
38 413     Chênh lệch tỷ giá hối đoái  
39 418     Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu  
40 419     Cổ phiếu quỹ (Công ty cổ phần)
41 421     Lợi nhuận chưa phân phối  
    4211   Lợi nhuận chưa phân phối năm trước  
    4212   Lợi nhuận chưa phân phối năm nay  
         
LOẠI TÀI KHOẢN 5
DOANH THU
 
42 511     Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ  
    5111   Doanh thu bán hàng hoá  
    5112   Doanh thu bán các thành phẩm Chi tiết theo yêu cầu quản lý
    5113   Doanh thu cung cấp dịch vụ  
    5118   Doanh thu khác  
43 515     Doanh thu hoạt động tài chính  
44 521     Các khoản giảm trừ doanh thu  
    5211   Chiết khấu thương mại  
    5212   Hàng bán bị trả lại  
    5213   Giảm giá hàng bán  
         LOẠI TÀI KHOẢN 6  
        CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH  
45 611     Mua hàng Áp dụng cho PP  kiểm kê định kỳ
46 631     Giá thành sản xuất Áp dụng cho PP  kiểm kê định kỳ
47 632     Giá vốn hàng bán  
48 635     Chi phí tài chính  
49 642     Chi phí quản lý kinh doanh  
    6421   Chi phí bán hàng  
    6422   Chi phí quản lý doanh nghiệp  
        LOẠI TÀI KHOẢN 7
 THU NHẬP KHÁC
 
50 711     Thu nhập khác Chi tiết theo hoạt động
         
LOẠI TÀI KHOẢN 8
CHI  PHÍ  KHÁC
 
51 811     Chi phí khác Chi tiết theo hoạt động
52 821     Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp  
 
 
       
LOẠI TÀI KHOẢN 9
XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
 
53 911     Xác định kết quả kinh doanh  
         
LOẠI  TÀI KHOẢN 0
 
        TÀI KHOẢN NGOÀI BẢNG  
1 001     Tài sản thuê ngoài  
2 002     Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công Chi tiết theo yêu
3 003     Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược cầu quản lý
4 004     Nợ khó đòi đã xử lý  
5 007     Ngoại tệ các loại  
 

Trên đây hệ thống tài khoản kế toán theo quyết định 48, để biết cách sử dụng chính xác các tài khoản kế toán trên, các bạn có thể tham khảo thêm: Hướng dẫn định khoản các nghiệp vụ kế toán


Bình chọn bài viết
Xem kết quả: / 122 số bình chọn
Bình thường Tuyệt vời
Chia sẻ bạn bè
GIẢM 30% KHÓA HỌC THỰC HÀNH KẾ TOÁN THỰC TẾ
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Mẫu câu hỏi trắc nghiệm nguyên lý kế toán
Mẫu câu hỏi trắc nghiệm nguyên lý kế toán có đáp án
Kế toán là gì - Cách xác định đối tượng kế toán
Muốn làm được kế toán trước tiên bạn cần phải biết được Kế toán là gì - Cách xác định đối tượng kế toán
Tài khoản kế toán là gì - hệ thống Tài khoản kế toán
Tài khoản kế toán - hệ thống TKKT: TKKT là phương tiện để phản ánh các Nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo từng đ...
Cách hạch toán khi xuất hàng sử dụng tiêu dùng nội bộ
Hướng dẫn cách hạch toán khi xuất hàng hoá sử dụng tiêu dùng nội bộ
Cách hạch toán chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán
Hướng dẫn cách hạch toán định khoản trong trường hợp chiết khấu thanh toán, chiết khấu thương mại và giảm giá ...
Các nguyên tắc kế toán cơ bản trong luật kế toán
Có 7 nguyên tắc cơ bản mà kế toán cần phải tuân thủ khi làm kế toán.
Hotline : Tư Vấn Khóa Học: 0987 026 515
.
Email: ketoanthienung@gmail.com
Giới thiệu về Thiên Ưng

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG

Hotline: 0987 026 515
Email: ketoanthienung@gmail.com

 
HÀ NỘI: Có 5 cơ sở
CS1:  Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội. 
CS2:  Định Công - Phương Liệt - Thanh Xuân - Hà Nội
CS3: Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội
CS4: Nguyễn Văn Linh - Sài Đồng - Long Biên
CS5: Trần Phú - Mộ Lao - Hà Đông - Hà Nội. 
 
HỒ CHÍ MINH: Có 2 cơ sở
CS6:  Đường CMT8, Phường 11, Quận 3, TP. HCM
CS7:  Phường Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, TP. HCM
 DMCA.com Protection Status
 
Giảm 30% Khóa Học Thực Hành Kế Toán
Giảm 30% Khóa Học Thực Hành Kế Toán
Công ty kế toán Thiên Ưng - tiêu chuẩn chất lượng iso
[X] Đóng lại

chương trình khuyến mại