Loading...
Kế toán thiên ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Công ty kế toán Thiên Ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Học làm kế toán tổng hợp
Học làm kế toán thuế
Học làm kế toán trên phần mềm
Học làm kế toán trên Excel
Thuế Môn Bài
Kế Toán Thiên Ưng
Thuế Môn bài với văn phòng đại diện, VP giao dịch

Thuế - Lệ phí môn bài đối với văn phòng đại diện

1. Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo uỷ quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó. Tổ chức và hoạt động của văn phòng đại diện theo quy định của pháp luật.
2. Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo uỷ quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải phù hợp với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.
3. Địa điểm kinh doanh là nơi hoạt động kinh doanh cụ thể của doanh nghiệp được tổ chức thực hiện. Địa điểm kinh doanh có thể ở ngoài địa chỉ đăng ký trụ sở chính.”

Ngày 24/01/2017, Bộ Tài chính ban hành Công văn 1200/BTC-TCT, hướng dẫn về chính sách thuế của văn phòng đại diện như sau:

BỘ TÀI CHÍNH
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 1200/BTC-TCT
V/v chính sách thuế
Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2017
 
Kính gửi: Văn phòng đại diện Tập đoàn Livzon Pharmaceutical Group Inc (Trung Quốc)
(Đ/c: Số 22, Ngõ 5, Đường Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội)
Trả lời vướng mắc của Văn phòng đại diện Tập đoàn Livzon Pharmaceutical Group Inc (Trung Quốc) về nghĩa vụ thuế đối với văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam nêu trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ, theo các dữ liệu mà đơn vị cung cấp, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:
Tại Điều 4 Luật thuế Giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03/06/2008 quy định:
“Điều 4. Người nộp thuế
Người nộp thuế giá trị gia tăng là tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng (sau đây gọi là cơ sở kinh doanh) và tổ chức, cá nhân nhập khẩu hàng hóa chịu thuế giá trị gia tăng (sau đây gọi là người nhập khẩu).”
Tại khoản 1 Điều 2 Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03/06/2008 quy định:
“Điều 2. Người nộp thuế
1. Người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế theo quy định của Luật này”
Tại khoản 6 Điều 2 Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài quy định:
“Người nộp lệ phí môn bài là tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, trừ trường hợp quy định tại Điều 3 Nghị định này, bao gồm:

6. Chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của các tổ chức quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều này (nếu có).”
Tại khoản 1a, 6 Điều 24 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân (TNCN) quy định:
“Điều 24. Đăng ký thuế
1. Đối tượng phải đăng ký thuế
Theo quy định tại Điều 27 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP thì đối tượng phải đăng ký thuế thu nhập cá nhân bao gồm:
a) Tổ chức, cá nhân trả thu nhập bao gồm:

a.6) Các Ban quản lý dự án, Văn phòng đại diện của các tổ chức nước ngoài.”
Tại Điều 25 Thông tư số 111/2013/TT-BTC quy định về trách nhiệm khấu trừ thuế TNCN của tổ chức trả các khoản thu nhập chịu thuế trước khi trả thu nhập.
Tại khoản 2c Điều 5 Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/06/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế quy định về cấp mã số thuế trong một số trường hợp cụ thể:
“c) Cấp mã số thuế cho doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, cá nhân có trách nhiệm khấu trừ, nộp thuế thay cho nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài; tổ chức, cá nhân được cơ quan thuế ủy nhiệm thu; tổ chức nộp thay cho cá nhân hợp đồng, hợp tác kinh doanh (sau đây gọi tắt là mã số thuế nộp thay)”.


Căn cứ các quy định trên, trường hợp nếu Tập đoàn Livzon Pharmaceutical Inc (Trung Quốc) thành lập Văn phòng đại diện tại Hà Nội, Văn phòng đại diện (VPĐD) có chức năng liên lạc, tìm hiểu thị trường, xúc tiến thúc đẩy cơ hội đầu tư kinh doanh tại Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh dược phẩm, thực phẩm, không tiến hành hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam thì VPĐD không phải nộp thuế GTGT, thuế TNDN, lệ phí môn bài tại Việt Nam. Tuy nhiên, VPĐD phải thực hiện đăng ký thuế để được cấp Mã số thuế nộp thay theo quy định. VPĐD sử dụng mã số thuế nộp thay để khấu trừ, nộp thay thuế TNCN cho cá nhân làm việc tại VPĐD hoặc khấu trừ, nộp thuế thay cho nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài (nếu có).
Bộ Tài chính trả lời để Văn phòng đại diện Tập đoàn Livzon Pharmaceutical Group Inc (Trung Quốc) biết./.
 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Vụ PC, TNCN, KK&KTT (TCT);
- Cục Thuế TP Hà Nội;
- Lưu: VT, TCT (VT:CS (2b)).
TL. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn
 

Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm công văn sau:

Thuế môn bài cho văn phòng đại diện

Thuế môn bài cho văn phòng đại diện


Các văn phòng đại diện, VP giao dịch chỉ thực hiện giao dịch không có hoạt động thu - chi tiền thì không phải nộp thuế Môn bài. Các công văn hướng dẫn:

1. Công văn Số: 1344 /CT-TTHT V/v thuế môn bài đối với văn phòng giao dịch của cục thuế tỉnh Tây Ninh, ngày 24 tháng 4 năm 2014:

Trích công văn: "Căn cứ quy định nêu trên,Chi nhánh Tây Ninh Công ty Cổ phần Viễn Thông FPT có địa điểm kinh doanh trực thuộc, tên địa điểm kinh doanh: Văn phòng giao dịch Trảng Bàng - Gò Dầu. Địa chỉ địa điểm kinh doanh: Số 89 Quốc lộ 22, khu phố Lộc Thành, thị trấn Trảng Bàng, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.

Nếu Văn phòng giao dịch Trảng Bàng - Gò Dầu thực hiện việc giao dịch và xúc tiến thương mại, không hoạt động kinh doanh, không tiến hành thu chi tiền thì không phải nộp thuế môn bài. Trường hợp Văn phòng giao dịch Trảng Bàng - Gò Dầu có hoạt động kinh doanh thì phải nộp thuế môn bài theo quy định của pháp luật."
2. Công văn Số: 1263/TCT-CS V/v thuế môn bài đối với văn phòng đại diện của Tổng Cục Thuế, ngày 13 tháng 04 năm 2011:
Trích công văn: 
Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp văn phòng đại diện của Công ty cổ phần đầu tư phát triển kinh tế - rừng bền vững Toàn Cầu tại các tỉnh nếu chỉ thực hiện việc giao dịch và xúc tiến thương mại, không hoạt động kinh doanh, không tiến hành thu - chi tiền thì không phải nộp thuế môn bài. Trường hợp các văn phòng đại diện của Công ty có hoạt động kinh doanh thì phải nộp thuế môn bài theo quy định của pháp luật.
 
Bình chọn bài viết
Xem kết quả: / 16 số bình chọn
Bình thường Tuyệt vời
Chia sẻ bạn bè
GIẢM 30% KHÓA HỌC THỰC HÀNH KẾ TOÁN THỰC TẾ
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Hướng dẫn cách lập tờ khai Thuế - lệ phí Môn Bài mới nhất 2019
Hướng dẫn cách lập tờ khai lệ phí Môn Bài trên phần mềm HTKK theo NĐ 139 - thông tư của bộ tài chính mới nhất ...
Mẫu tờ khai thuế Lệ phí môn bài 2019
Mẫu tờ khai lệ phí môn bài 2019 theo Nghị định số 139/2016/NĐ-CP Áp dụng khi kê khai nộp thuế môn bài năm 2019
Mẫu giấy nộp tiền vào Ngân sách nhà nước mới nhất 2019
Mẫu giấy nộp tiền vào Ngân sách nhà nước mới nhất 2019 là Mẫu số: C1-02/NS - Ban hành kèm theo Thông tư 84/20...
Địa điểm - Nơi nộp thuế lệ phí Môn Bài 2019
Địa điểm nộp tờ khai và nơi nộp tiền thuế lệ phí Môn Bài năm 2019
Hướng dẫn kê khai nộp thuế Môn Bài trong năm 2020
Hướng dẫn cách kê khai, cách xác định căn cứ để tính thuế và nộp thuế lệ phí Môn Bài 2020 theo Nghị định 22/20...
Hotline : Tư Vấn Khóa Học: Mr Thật 0989.233.284
02462.917.466 Hoangtrungthat@gmail.com
Email:
Giới thiệu về Thiên Ưng

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG

Mr. Thật: 0989.233.284 - 02462.536.826
Email: hotroketoan68@gmail.com

 
HÀ NỘI:
CS1: Số nhà B11 (tòa nhà Richland) - số 9A, ngõ 181 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội. 
(Tòa nhà Richland, cạnh tòa HITC ngõ 181 Xuân Thủy - đối diện Đại học Sư Phạm)
CS2: Phòng H15 (tầng 15) Tòa A, Chung Cư 96 Định Công. Số 96 Đường Định Công, Phương Liệt, Thanh Xuân,
Tp. Hà Nội 
(Cách Cầu Định Công: 400m, Cách Đường giải Phóng: 200m).

CS3: Phòng 3A - Tầng 3 - Chung cư 39 - 19 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội
(Đối diện với chợ Ngã Tư Sở - Giao cắt giữa Nguyễn Trãi với Trường Chinh)
CS4Phòng 501 nhà B13, ngõ 461 Nguyễn Văn Linh - Sài Đồng - Long Biên
(Gần cầu Vượt Vĩnh Tuy, Gần Chi Cục Thuế quận Long biên, Quốc lộ 5)
CS5: Phòng 10 - A2 (tầng 10) Tòa nhà Westa 104 Trần Phú. P. Mộ Lao, Q. Hà Đông, Tp. Hà Nội.
(Cạnh Tòa nhà Hồ Gươm Plaza - Siêu thị Big C)

         HỒ CHÍ MINH:
CS6: Phòng 0.03 (Tầng lửng) - Chung cư Green Building, số 540/1 - Đường CMT8, Phường 11, Quận 3, TP. HCM
(Gần công viên Lê Thị Riêng - Công viên Thỏ Trắng)
CS7: Phòng 1604 Chung cư Mỹ Long, đường số 18 Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh (Gần sát vòng xoay Cầu Bình Lợi và ngã tư Bình Triệu)

Đỗ Văn Dũng DMCA.com Protection Status
 
Giảm 30% Khóa Học Thực Hành Kế Toán
Giảm 30% Khóa Học Thực Hành Kế Toán
Công ty kế toán Thiên Ưng - tiêu chuẩn chất lượng iso
[X] Đóng lại

chương trình khuyến mại