Loading...
Kế toán thiên ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Công ty kế toán Thiên Ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Học làm kế toán tổng hợp
Học làm kế toán thuế
Học làm kế toán trên phần mềm
Học làm kế toán trên Excel
Kế Toán Giá Thành
Kế Toán Thiên Ưng
Cách tính giá thành sản phẩm theo phương pháp phân bước

Cách tính giá thành sản phẩm phân bước

   Điều kiện áp dụng: Phương pháp này được áp dụng ở những doanh nghiệp có quy trình công nghệ sản xuất phức tạp kiểu liên tục, sản phẩm qua nhiều giai đoạn chế biến liên tục kế tiếp nhau, bán thành  phẩm của giai đoạn trước là đối tượng chế biến của giai đoạn sau
* Phương pháp tính giá thành sản phẩm phân bước có tính giá thành nửa thành phẩm bước trước (phương pháp kết chuyển tuần tự).

Cách tính giá:

  Để tính GTSP ở giai đoạn cuối cùng phải xác định giá thành của bán thành phẩm ở giai đoạn công nghệ trước đó và chi phí của bán thành phẩm trước chuyển sang cùng các chi phí của giai đoạn sau, cứ tính tuần tự như vậy cho đến giai đoạn công nghệ cuối cùng thì tính giá thành của sản phẩm hoàn thành.
phương pháp tính giá thành sản phẩm phân bước
Hình 1: Tính giá thành sản phẩm phân bước có tính nửa thành phẩm bước trước.
 
      Theo hình 1, trình tự tính giá nửa thành phẩm và giá thành thành phẩm được thực hiện như sau:
+ Trước hết căn cứ vào chi phí sản xuất đã tập hợp ở giai đoạn 1 để tính được giá thành và giá thành đơn vị của nửa thành phẩm ở GDD1 đã hoàn thành theo công thức sau:
ZNTP(1) = DDK(1) + C(1) – DCK(1)
                                        ZNTP(1)
Z đơn vị NTP (1) = -----------------------
                                        QTP(1)
+ Nửa thành phẩm của GDD1 nếu nhập kho:
            Nợ TK 155
                 Có TK 154 (GĐ1)
+ Xuất kho cho GĐ 2 để tiếp tục sản xuất:
            Nợ TK 154 ( GĐ2)
                 Có TK 155
+ Trường hợp chuyển bán thẳng không qua kho:
            Nợ TK 157
            Nợ TK 632
                 Có TK 154 ( GĐ1)
+ Nếu chuyển từ GĐ 1 sang GĐ 2 không qua kho:
            Nợ TK 154 (GĐ2)
                 Có TK 154 ( GĐ1)
+ Cứ tiếp tục cho đến giai đoạn cuối cùng:
 ZTP(n) = ZNTP(n-1) + DDK(n) + C(n) – DCK(n)
 
                                        ZNTP(n)
Z đơn vị NTP (n) = -----------------------
                                         QTP(n)
 
Ví dụ 5: Một doanh nghiệp sản xuất sản phẩm A qua 2 giai đoạn chế biến liên tục, trong tháng 6/N có tài liệu sau ( ĐVT : nghìn đồng ):
- Chi phí NVLTT : 15.000
- Chi phí NCTT: 8.000
- Chi phí SXC: 6.800
Chi phí sản xuất trong 6 tháng được tập hợp như sau:

Khoản mục chi phí Giai đoạn 1 Giai đoạn 2
Chi phí NVLTT 185.000 -
Chi phí NCTT 24.400 37.800
Chi phí SXC 47.200 39.760
Tổng cộng 256.600 77.560
 
Kết quả sản xuất trong tháng:
Giai đoạn 1: hoàn thành 150 nửa thành phẩm, còn lại 50 SP làm dở với mức độ hoàn thành 60%.
Giai đoạn 2: nhận 150 nửa thành phẩm GĐ 1 chuyển sang tiếp tục chế biến, cuối tháng hoàn thành 130 thành phẩm A, còn lại 20 sản phẩm mới có mức độ hoàn thành 50%.
Yêu cầu: Tính giá thành của sản phẩm.
Lời giải:
GĐ 1: Chi phí dở dang cuối kỳ:

Chi phí NVLTT = 15.000 + 185.000
150 + 50
x 50 = 50.000
 
Chi phí NCTT = 8.000 + 24.400
150 + 50x60%
x  50  x  60% = 5.400
 
Chi phí SXC = 6.800 + 47.200
150 + 50 x 60%
x  50   x   60% = 9.000
Bảng tính giá thành nửa thành phẩm ( G Đ 1) số lượng : 150 NTP(A)
Tháng 6/N

ĐVT : nghìn đồng
Khoản mục
Chi phí
Giá trị dở dang đầu kỳ Chi phí phát sinh trong kỳ Giá trị dở dang cuối kỳ Tổng giá thành
NTP
Giá thành đơn vị NTP
Chi phí NVLTT 15.000 185.000 50.000 150.000 1000
Chi phí NCTT 8.000 24.400 5.400 27.000 180
Chi phí SXC 6.800 47.200 9.000 45.000 300
Tổng cộng 29.800 256.600 64.400 222.000 1.480
 
GĐ 2: chi phí dở dang cuối kỳ:
 

Chi phí NVLTT = 150.000 x 20 + 0 + 0 x 20 = 20.000
130 + 20 130 + 20
 
Chi phí NCTT = 27.000 x 20 + 0 + 37.800 x 10 = 6.300
130 + 20 130 + 20 x 50%
 
Chi phí SXC = 45.000 x 20 + 0 + 39.760 x 10 = 8.840
 
130 + 20 130 + 20 x 50%
 
Bảng tính giá thành thành phẩm A (G Đ2) số lượng : 130 NTP(A)
Tháng 6/N
ĐVT : nghìn đồng

Khoản mục
Chi phí
Gía thành NTP (GĐ1) Giá trị dở dang đầu kỳ Chi phí phát sinh trong kỳ Giá trị dở dang cuối kỳ Tổng giá thành
NTP
Giá thành đơn vị NTP
Chi phí NVLTT 150.000 - 0 20.000 130.000 1000
Chi phí NCTT 27.000 - 37.800 6.300 58.500 450
Chi phí SXC 45.000 - 39.760 8.840 75.920 584
Tổng cộng 222.000 - 77.560 35.140 264.420 2.034
 
Bảng tính giá thành nửa thành phẩm( GĐ1) số lượng : 150 NTP (A)
                                                                                                                                          Tháng 6/N
ĐVT : nghìn đồng

Khoản mục
Chi phí
Giá trị dở dang đầu kỳ Chi phí phát sinh trong kỳ Giá trị dở dang cuối kỳ Tổng giá thành
NTP
Giá thành đơn vị NTP
Chi phí NVLTT 15.000 185.000 50.000 150.000 1000
Chi phí NCTT 8.000 24.400 5.400 27.000 180
Chi phí SXC 6.800 47.200 9.000 45.000 300
Tổng cộng 29.800 256.600 64.400 222.000 1.480
 
GĐ 2: chi phí dở dang cuối kỳ:
 

Chi phí NVLTT = 150.000 x 20 + 0 + 0 x 20 = 20.000
130 + 20 130 + 20
 
Chi phí NCTT = 27.000 x 20 + 0 + 37.800 x 10 = 6.300
130 + 20 130 + 20 x 50%
 
Chi phí SXC = 45.000 x 20 + 0 + 39.760 x 10 = 8.840
 
130 + 20 130 + 20 x 50%
 
 
Bảng tính giá thành thành phẩm A (G Đ2) số lượng : 130 NTP(A)
Tháng 6/N
ĐVT : nghìn đồng

Khoản mục
Chi phí
Gía thành NTP (GĐ1) Giá trị dở dang đầu kỳ Chi phí phát sinh trong kỳ Giá trị dở dang cuối kỳ Tổng giá thành
NTP
Giá thành đơn vị NTP
Chi phí NVLTT 150.000 - 0 20.000 130.000 1000
Chi phí NCTT 27.000 - 37.800 6.300 58.500 450
Chi phí SXC 45.000 - 39.760 8.840 75.920 584
Tổng cộng 222.000 - 77.560 35.140 264.420 2.034
 
* Phương pháp tính GTSP phân bước không tính nửa thành phẩm bước trước ( phương pháp kết chuyển song song)
    Nội dung: trong phương pháp này, đối tượng tính giá thành là thành phẩm ở giai đoạn công nghệ cuối cùng, do đó người ta chỉ cần tính toán xác định phần chi phí sản xuất ở giai đoạn nằm trong thành phẩm, sau đó tổng cộng chi phí các giai đoạn trong thành phẩm sẽ tính giá thành thành phẩm.
Công thức:
                                                        DDk(i) + C(i)
Chi phí sản xuất giai đoạn i = -----------------------   x  QTP(n)
                                                      QTP (i)  + QD(i)
Trong đó:
DDk(i) : giá trị sản phẩm dở dang đầu kỳ giai đoạn i
C(i) : chi phí sản xuất phát sinh trong kỳ giai đoạn i
QTP (i): số lượng sản phẩm hoàn thành giai đoạn i
QD(i) : số lượng sản phẩm dở dang cuối kỳ giai đoạn i
QTP(n) : số lượng sản phẩm hoàn thành giai đoạn n
 cách tính giá thành theo phương pháp phân bước
Ví dụ 6: Theo số liệu ví dụ 5:
Chi phí sản xuất giai đoạn 1 trong thành phẩm:
 

Chi phí NVLTT = 150.000 + 185.000 x 130 = 130.000
150 + 50
 
  Chi phí NCTT = 8.000 + 24.400 x 130 = 23.400
150 + 50 + 60%
 
  Chi phí SXC = 6.800 + 47.200 x 130 = 39.000
150 + 50 + 60%
 
Chi phí sản xuất giai đoạn 2 trong thành phẩm:

Chi phí NVLTT =                                                          =   0  
 
 
  Chi phí NCTT = 0 + 37.800 x 130 = 31.500
130 + 20 + 50%
 
  Chi phí SXC = 0 + 39.760 x 130 = 36.920
130 + 20 + 50%
 
Bảng tính giá thành thành phẩm A số lượng : 130 TP (A)
Tháng 6/N
ĐVT : nghìn đồng

Khoản mục
Chi phí
Chi phí sản xuất GĐ 1 Chi phí sản xuất GĐ 2 Tổng giá thành
 
Giá thành đơn vị
Chi phí NVLTT 130.000 - 130.000 1000
Chi phí NCTT 23.400 35.100 58.500 450
Chi phí SXC 39.000 36.920 75.920 584
Tổng cộng 192.400 72.020 264.420 2.034

Bình chọn bài viết
Xem kết quả: / 42 số bình chọn
Bình thường Tuyệt vời
Chia sẻ bạn bè
Giảm 20% học phí khóa học kế toán
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Cách tính giá thành theo phương pháp loại trừ chi phí sản phẩm phụ
Hướng dẫn Cách tính giá thành theo phương pháp loại trừ chi phí sản phẩm phụ
Phương pháp tính giá thành sản phẩm theo định mức
Hướng dẫn cách tính giá thành theo phương pháp định mức.
Cách tính giá thành theo phương pháp đơn đặt hàng
Hướng dẫn cách tính giá thành sản phẩm theo phương pháp đơn đặt hàng.
Cách tính giá thành sản phẩm theo phương pháp hệ số
Hướng dẫn cách tính giá thành sản phẩm sản xuất theo phương pháp hệ số.
Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm
Hướng dẫn cách tập hợp chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm
Kế toán sản xuất và tính giá thành sản phẩm
Nhiệm vụ của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.
Hotline : Tư Vấn Khóa Học: Mr Thật 0989.233.284
02462.917.466 Hoangtrungthat@gmail.com
Email:
Giới thiệu về Thiên Ưng

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG

Mr. Thật: 0989.233.284 - 02462.536.826
Email: hotroketoan68@gmail.com

 
HÀ NỘI:
CS1: Số nhà B11 (tòa nhà Richland) - số 9A, ngõ 181 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội. 
(Tòa nhà Richland, cạnh tòa HITC ngõ 181 Xuân Thủy - đối diện Đại học Sư Phạm)
CS2: Phòng H15 (tầng 15) Tòa A, Chung Cư 96 Định Công. Số 96 Đường Định Công, Phương Liệt, Thanh Xuân,
Tp. Hà Nội 
(Cách Cầu Định Công: 400m, Cách Đường giải Phóng: 200m).

CS3: Phòng 3A - Tầng 3 - Chung cư 39 - 19 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội
(Đối diện với chợ Ngã Tư Sở - Giao cắt giữa Nguyễn Trãi với Trường Chinh)
CS4Phòng 501 nhà B13, ngõ 461 Nguyễn Văn Linh - Sài Đồng - Long Biên
(Gần cầu Vượt Vĩnh Tuy, Gần Chi Cục Thuế quận Long biên, Quốc lộ 5)
CS5: Phòng 602 (tầng 6) Tòa nhà Ellipse Tower, số 110 Trần Phú - Mộ Lao - Hà Đông. HN
(Nằm ở mặt đường Trần Phú, Cạnh cây xăng công ty xe khách Hà Tây, đầu ngõ 112 Trần Phú)
         HỒ CHÍ MINH:
CS6: Phòng 0.03 (Tầng lửng) - Chung cư Green Building, số 540/1 - Đường CMT8, Phường 11, Quận 3, TP. HCM
(Gần công viên Lê Thị Riêng - Công viên Thỏ Trắng)
CS7: Tầng lửng, Tòa nhà World Star số 75/1 Đường Số 23, Phường Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, Hồ Chí Minh
(Gần vòng xoay Cầu Bình Lợi và ngã tư Bình Triệu)

Đỗ Văn Dũng DMCA.com Protection Status
 
Giảm 20% học phí khóa học kế toán
Giảm 20% học phí khóa học kế toán
Công ty kế toán Thiên Ưng - tiêu chuẩn chất lượng iso
[X] Đóng lại

chương trình khuyến mại