Loading...
Kế toán thiên ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Công ty kế toán Thiên Ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Học làm kế toán tổng hợp
Học làm kế toán thuế
Học làm kế toán trên phần mềm
Học làm kế toán trên Excel
Hướng Dẫn Định Khoản
Kế Toán Thiên Ưng
Hướng dẫn định khoản tiền gửi ngân hàng TK 112

Hướng dẫn định khoản hạch toán tài khoản tiền gửi ngân hàng 112: Tài khoản này dùng để phản ánh số hiện có và tình hình biến động tăng, giảm các khoản tiền gửi tại Ngân hàng của doanh nghiệp.


Bên Nợ:
            - Các khoản tiền Việt Nam, ngoại tệ, vàng bạc, kim khí quí, đá quí gửi vào Ngân hàng;
            - Chênh lệch  tăng tỷ giá hối đoái do đánh giá lại số dư tiền gửi ngoại tệ cuối kỳ.
           
Bên Có:
            - Các khoản tiền Việt Nam, ngoại tệ, vàng bạc, kim khí quí, đá quí rút ra từ Ngân hàng;
            - Chênh lệch giảm tỷ giá hối đoái do đánh giá lại số dư tiền gửi ngoại tệ cuối kỳ.
           
Số dư bên Nợ:
            Số tiền Việt Nam, ngoại tệ, vàng bạc, kim khí quí, đá quí hiện còn gửi tại Ngân hàng.
           
Tài khoản 112 – Tiền gửi Ngân hàng, có 3 tài khoản cấp 2:
            - Tài khoản 1121 – Tiền Việt Nam: Phản ánh số tiền gửi vào, rút ra và hiện đang gửi tại Ngân hàng bằng Đồng Việt Nam.
- Tài khoản 1122 – Ngoại tệ: Phản ánh số tiền gửi vào, rút ra và hiện đang gửi tại Ngân hàng bằng ngoại tệ các  loại đã quy đổi ra Đồng Việt Nam.
- Tài khoản 1123 – Vàng, bạc, kim khí quí, đá quí: Phản ánh giá trị vàng, bạc, kim khí quý, đá quý gửi vào, rút ra, và hiện đang gửi tại Ngân hàng.
 

 Hướng dẫn định khoản hạch toán một số nghiệp vụ phát sinh chủ yếu liên quan đến tài khoản tiền gửi ngân hàng 112

1. Xuất quỹ tiền mặt gửi vào tài khoản tại Ngân hàng, ghi:

            Nợ TK 112 – Tiền gửi Ngân hàng
                        Có TK 111 – Tiền mặt.
 

 2. Nhận được giấy báo Có của Ngân hàng về số tiền đang chuyển đã vào tài khoản của doanh nghiệp, ghi:

            Nợ TK 112 – Tiền gửi Ngân hàng
                        Có TK 113 – Tiền đang chuyển.
 

  3. Nhận được tiền ứng trước hoặc khi khách hàng trả nợ bằng chuyển khoản, căn cứ giấy báo Có của Ngân hàng, ghi:

            Nợ TK 112 – Tiền gửi Ngân hàng
                        Có TK 131 – Phải thu của khách hàng.
 

 4. Thu hồi các khoản tiền ký quỹ, ký cược bằng tiền gửi Ngân hàng, ghi:

            Nợ TK 112 – Tiền gửi Ngân hàng
                        Có TK 144 – Cầm cố, ký quỹ, ký cược ngắn hạn
                        Có TK 244 – Ký quỹ, ký cược dài hạn.
 

5. Nhận vốn góp liên doanh, vốn góp cổ phần do các thành viên góp vốn chuyển đến bằng chuyển khoản, ghi:

            Nợ TK 112 – Tiền gửi Ngân hàng
                        Có TK 411 – Nguồn vốn kinh doanh.

6. Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn, dài hạn bằng tiền gửi Ngân hàng, ghi:

            Nợ TK 112 – Tiền gửi Ngân hàng
                        Có TK 344 – Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn
                        Có TK 338 – Phải trả, phải nộp khác (3388).
               

7. Thu hồi các khoản đầu tư ngắn hạn bằng chuyển khoản, ghi:

            Nợ TK 112 – Tiền gửi Ngân hàng
                        Có TK 121 - Đầu tư chứng khoán ngắn hạn (Giá vốn)
                        Có TK 128 - Đầu tư ngắn hạn khác
                        Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính (lãi)
                        Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (33311).
 

 8. Thu tiền bán sản phẩm, hàng hóa, cung cấp dịch vụ hoặc thu từ hoạt động tài chính, hoạt động khác bằng chuyển khoản.

8.1. Đối với doanh nghiệp nộp thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ thuế, khi bán sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ và thu từ các hoạt động khác thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ bằng tiền gửi Ngân hàng, ghi:
            Nợ TK 112 - Tiền gửi Ngân hàng (Tổng giá thanh toán)
                        Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Giá bán
chưa có thuế GTGT)
                        Có TK 512- Doanh thu bán hàng nội bộ (Giá bán chưa có thuế GTGT)
                                Có TK 515- Doanh  thu hoạt động tài chính (Khoản thu chưa có thuế
GTGT)
                        Có TK 711 - Thu nhập khác (Thu nhập chưa có thuế GTGT)
                        Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (33311).
8.2. Thu tiền bán sản phẩm, hàng hóa, cung cấp dịch vụ và các khoản thu từ hoạt động tài chính, hoạt động khác không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT hoặc thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp trực tiếp bằng tiền gửi Ngân hàng, ghi:
            Nợ TK 112 – Tiền gửi Ngân hàng
    Có TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Tổng giá thanh toán)
                        Có TK 512 – Doanh thu bán hàng nội bộ (Tổng giá thanh toán)
                        Có TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính
                        Có TK 711 – Thu nhập khác.
 

9. Thu lãi tiền gửi Ngân hàng, ghi:

            Nợ TK 112 – Tiền gửi Ngân hàng
                        Có TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính.

10. Rút tiền gửi Ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt, ghi:

            Nợ TK 111 – Tiền mặt
                        Có TK 112 – Tiền gửi Ngân hàng.
 

11. Chuyển tiền gửi Ngân hàng đi ký quỹ, ký cược (dài hạn, ngắn hạn). ghi:

            Nợ TK 244 – Ký quỹ, ký cước dài hạn
            Nợ TK 144 – Cầm cố, ký quỹ, ký cược ngắn hạn
                        Có TK 112 – Tiền gửi Ngân hàng.
 

12. Chuyển tiền gửi ngân hàng đi đầu tư tài chính ngắn hạn, ghi:

            Nợ TK 121 - Đầu tư chứng khoán ngắn hạn
            Nợ TK 128 - Đầu tư ngắn hạn khác
                        Có TK 112 – Tiền gửi Ngân hàng.
 
13. Trả tiền mua vật tư, công cụ, hàng hóa về dùng vào hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ bằng chuyển khoản, ủy nhiệm chi hoặc séc:
            + Trường hợp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, khi phát sinh, ghi:
            Nợ TK 152 – Nguyên liệu, vật liệu
            Nợ TK 153 – Công cụ, dụng cụ
            Nợ TK 156 – Hàng hóa
            Nợ TK 157 – Hàng gửi đi bán
            Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1331)
                        Có TK 112 – Tiền gửi Ngân hàng.
            + Trường hợp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ, khi phát sinh, ghi:
            Nợ TK 611 – Mua hàng
            Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1331)
                        Có TK 112 – Tiền gửi Ngân hàng.
 
14. Trả tiền mua TSCĐ, BĐS đầu tư, đầu tư dài hạn, chi phí đầu tư XDCB phục vụ cho  sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ bằng chuyển khoản, ghi:
            Nợ TK 211 - TSCĐ hữu hình
            Nợ TK 213 - TSCĐ vô hình
            Nợ TK 217 - Bất động sản đầu tư
            Nợ TK 221 - Đầu tư vào công ty con
            Nợ TK 222 - Vốn góp liên doanh
            Nợ TK 223 - Đầu tư vào công ty liên kết
            Nợ TK 228 - Đầu tư dài hạn khác
            Nợ TK 241 - XDCB dở dang
            Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (1332 - nếu có),...
            Có TK 112 - Tiền gửi Ngân hàng.
 

15. Thanh toán các khoản nợ phải trả bằng chuyển khoản, ghi:

  Nợ TK 311 - Vay ngắn hạn
            Nợ TK 315 - Nợ dài hạn đến hạn trả
            Nợ TK 331 -  Phải trả cho người bán
            Nợ TK 333 - Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước
            Nợ TK 336 -  Phải trả nội bộ
            Nợ TK 338 - Phải trả, phải nộp khác
            Nợ TK 341 - Vay dài hạn
            Nợ TK 342 - Nợ dài hạn,...
            Có TK 112 - Tiền gửi Ngân hàng.
 
16. Trả vốn góp hoặc trả cổ tức, lợi nhuận cho các bên góp vốn, chi các quỹ doanh nghiệp,… bằng tiền gửi Ngân hàng, ghi:
  Nợ TK 411 - Nguồn vốn kinh doanh
            Nợ TK 421 -  Lợi nhuận chưa phân phối
            Nợ các TK 414, 415, 418,...
            Có TK 112 – Tiền gửi Ngân hàng.
 
17. Thanh toán các khoản chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ và doanh nghiệp nộp thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ cho người mua bằng chuyển khoản, ghi:
  Nợ TK 521 - Chiết khấu thương mại
  Nợ TK 531 - Hàng bán bị trả lại
            Nợ TK 532 - Giảm giá hàng bán
            Nợ TK 3331-  Thuế GTGT phải nộp (33311)
            Có TK 112 – Tiền gửi Ngân hàng.
 
18. Chi bằng tiền gửi Ngân hàng liên quan đến các khoản chi phí sử dụng máy thi công, chi phí sản xuất chung, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí hoạt động tài chính, chi phí khác thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ, ghi:
  Nợ TK 623 - Chi phí sử dụng máy thi công
            Nợ TK 627 - Chi phí sản xuất chung
            Nợ TK 641 - Chi phí bán hàng
            Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp
            Nợ TK 635 - Chi phí tài chính
            Nợ TK 811 - Chi phí khác
            Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (1331)
            Có TK 112 - Tiền gửi Ngân hàng.
 

19. Các nghiệp vụ kinh tế liên quan đến ngoại tệ

19.1. Kế toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ liên quan đến ngoại tệ của hoạt động kinh doanh, kể cả hoạt động đầu tư XDCB của doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh.
a) Khi mua vật tư, hàng hóa, TSCĐ, dịch vụ thanh toán bằng tiền gửi ngoại tệ.
 - Nếu phát sinh lỗ tỷ giá hối đoái trong giao dịch mua ngoài vật tư, hàng hóa, TSCĐ, dịch vụ, ghi:
 Nợ các TK 151, 152, 153, 156, 211, 213, 241, 623, 627, 641, 642,133,…
   (Theo tỷ giá hối đoái tại ngày giao dịch).
           Nợ TK 635 – Chi phí tài chính (Lỗ tỷ giá hối đoái)
                    Có TK 112 (1122) (Theo tỷ giá ghi sổ kế toán).
            Đồng thời ghi đơn bên Có TK 007 - Ngoại tệ các loại (TK ngoài Bảng CĐKT).
               
- Nếu phát sinh lãi tỷ giá hối đoái trong giao dịch mua ngoài vật tư, hàng hóa, dịch vụ, TSCĐ, ghi:
            Nợ các TK 151, 152, 153, 156, 211, 213, 241, 623, 627, 641, 642,133,…
  (Theo tỷ giá hối đoái tại ngày giao dịch).
                        Có TK 112 (1122) (Theo tỷ giá ghi sổ kế toán)
                        Có TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính (Lãi tỷ giá hối đoái)
            Đồng thời ghi đơn bên Có TK 007 - Ngoại tệ các loại (TK ngoài Bảng CĐKT).
 
- Khi thanh toán nợ phải trả (nợ phải trả người bán, nợ vay ngắn hạn, vay dài hạn, nợ dài hạn, nợ nội bộ…)
            + Nếu phát sinh lỗ tỷ giá hối đoái trong giao dịch thanh toán nợ phải trả bằng ngoại tệ, ghi:
            Nợ các TK 311, 315, 331, 336, 341, 342,… (Tỷ giá ghi sổ kế toán).
            Nợ TK 635 – Chi phí tài chính (Lỗ tỷ giá hối đoái)
                        Có TK 112 (1122) (Tỷ giá ghi sổ kế toán).
            Đồng thời ghi đơn bên Có TK 007 - Ngoại tệ các loại (TK ngoài Bảng CĐKT).
 
            + Nếu phát sinh lãi tỷ giá hối đoái trong giao dịch thanh toán nợ phải trả bằng ngoại tệ, ghi:
            Nợ các TK 311, 315, 331, 336, 341, 342… (Tỷ giá ghi sổ kế toán).
            Nợ TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính (Lãi tỷ giá hối đoái)
                        Có TK 112 (1122) (Tỷ giá ghi sổ kế toán).
            Đồng thời ghi đơn bên Có TK 007 - Ngoại tệ các loại (TK ngoài Bảng CĐKT).
 b) Khi phát sinh doanh thu, thu nhập khác bằng ngoại tệ, ghi:
            Nợ TK 112 (1122) (Tỷ giá giao dịch thực tế hoặc tỷ giá giao dịch
BQLNH)
                        Có các TK 511, 515, 711,... (Tỷ giá giao dịch thực tế hoặc tỷ giá
giao dịch BQLNH)
            Đồng thời ghi đơn bên Nợ TK 007 - Ngoại tệ các loại (TK ngoài Bảng CĐKT).
 
 c) Khi thu được tiền nợ phải thu bằng ngoại tệ (Phải thu của khách hàng, phải thu nội bộ…)
 - Nếu phát sinh lỗ tỷ giá hối đoái trong giao dịch thanh toán nợ phải thu bằng ngoại tệ, ghi:
            Nợ TK 112 (1122) (Tỷ giá hối đoái ngày giao dịch)
            Nợ TK 635 – Chi phí tài chính (Lỗ tỷ giá hối đoái)
                        Có các TK 131, 136, 138,... (Tỷ giá ghi sổ kế toán)
            Đồng thời ghi đơn bên Nợ TK 007 - Ngoại tệ các loại (TK ngoài Bảng CĐKT).
            - Nếu phát sinh lãi tỷ giá hối đoái trong giao dịch thanh toán nợ phải thu bằng ngoại tệ, ghi:
            Nợ TK 112 (1122) – (Tỷ giá hối đoái tại ngày giao dịch)
                        Có TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính (Lãi tỷ giá hối đoái)
                        Có các TK 131, 136, 138,… (Tỷ giá hối đoái ghi sổ kế toán)
            Đồng thời ghi đơn bên Nợ TK 007 - Ngoại tệ các loại (TK ngoài Bảng CĐKT).
 
19.2. Kế toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ liên quan đến ngoại tệ của hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản (giai đoạn trước hoạt động)
a) Khi mua ngoài hàng hóa, dịch vụ, TSCĐ, thiết bị,  khối lượng xây dựng, lắp đặt do người bán hoặc bên nhận thầu bàn giao:
- Nếu phát sinh lỗ tỷ giá hối đoái trong giao dịch bằng ngoại tệ thanh toán mua vật tư, dịch vụ, TSCĐ, thiết bị, khối lượng xây dựng, lắp đặt do bên nhận thầu bàn giao, ghi:
            Nợ các TK 151, 152, 211, 213, 241… (Tỷ giá hối đoái tại ngày giao dịch)
            Nợ TK 413 – Chênh lệch tỷ giá hối đoái (4132) (Lỗ tỷ giá hối đoái)
            Có TK 112 (1122) (Tỷ giá ghi sổ kế toán).
            Đồng thời ghi đơn bên Có TK 007 - Ngoại tệ các loại (TK ngoài Bảng CĐKT).
- Nếu phát sinh lãi tỷ giá hối đoái trong giao dịch bằng ngoại tệ thanh toán mua hàng hóa, dịch vụ, TSCĐ, thiết bị khối lượng xây dựng, lắp đặt do bên nhận thầu bàn giao, ghi:
Nợ các TK 151, 152, 211, 213, 241… (Tỷ giá hối đoái tại ngày giao dịch)
Có TK 112 (1122)    (Tỷ giá ghi sổ kế toán)
                        Có TK 413 – Chênh lệch tỷ giá hối đoái (4132) (Lãi tỷ giá)
            Đồng thời ghi đơn bên Có TK 007 - Ngoại tệ các loại (TK ngoài Bảng CĐKT).
           
b) Khi thanh toán nợ phải trả bằng ngoại tệ (Nợ phải trả người bán, nợ vay dài hạn, ngắn hạn, nợ nội bộ (nếu có)….
- Nếu phát sinh lỗ tỷ giá hối đoái trong giao dịch thanh toán nợ phải trả bằng ngoại tệ, ghi:
  Nợ các TK 311, 315, 331, 336, 341, 342,… (Tỷ giá hối đoái ghi sổ kế toán).
            Nợ TK 413 – Chênh lệch tỷ giá hối đoái (4132) (Lỗ tỷ giá)
                        Có TK 112 (1122) (Tỷ giá ghi sổ kế toán).
            Đồng thời ghi đơn bên Có TK 007 - Ngoại tệ các loại (TK ngoài Bảng CĐKT).
- Nếu phát sinh lãi tỷ giá hối đoái trong giao dịch thanh toán nợ phải trả bằng ngoại tệ, ghi:
  Nợ các TK 311, 315, 331, 336, 341, 342,… (Tỷ giá ghi sổ kế toán)
                        Có TK 112 (1122) (Tỷ giá ghi sổ kế toán).
            Có TK 413 – Chênh lệch tỷ giá hối đoái (4132) (Lãi tỷ giá).
            Đồng thời ghi đơn bên Có TK 007 - Ngoại tệ các loại (TK ngoài Bảng CĐKT).
 
 c) Hàng năm chênh lệch tỷ giá đã thực hiện phát sinh trong giai đoạn đầu tư xây dựng (giai đoạn trước hoạt động) được phản ánh lũy kế trên TK 413 – Chênh lệch tỷ giá hối đoái (4132) cho đến khi hoàn thành đầu tư xây dựng cơ bản và được xử lý theo quy định (Xem nội dung TK 413 – Chênh lệch tỷ giá hối đoái).
 
19.3. Kế toán đánh giá lại cuối năm các khoản tiền gửi ngoại tệ
           
Ở thời điểm cuối năm tài chính, doanh nghiệp phải đánh giá lại các khoản tiền gửi ngoại tệ theo tỷ giá hối đoái ở thời điểm cuối năm tài chính là tỷ giá giao dịch bình quân liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm cuối năm tài chính. Doanh nghiệp phải hạch toán chi tiết khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ này của hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản (giai đoạn trước hoạt động) vào TK 4132 và của hoạt động sản xuất, kinh doanh vào TK 4131.
           
- Nếu phát sinh lãi tỷ giá hối đoái, ghi:
            Nợ TK 112 (1122)
                        Có TK 413 – Chênh lệch tỷ giá hối đoái (4131, 4132).
  - Nếu phát sinh lỗ tỷ giá hối đoái ghi:
            Nợ TK 413 – Chênh lệch tỷ giá hối đoái (4131, 4132)
                        Có TK 112 (1122).
 

Bình chọn bài viết
Xem kết quả: / 26 số bình chọn
Bình thường Tuyệt vời
Chia sẻ bạn bè
GIẢM 35% KHÓA HỌC THỰC HÀNH KẾ TOÁN
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Hướng dẫn cách định khoản tiền mặt TK 111
Hướng dẫn cách định khoản hạch toán tài khoản tiền mặt 111
Hướng dẫn cách định khoản tiền đang chuyển TK 113
Hướng dẫn cách định khoản hạch toán tài khoản tiền đang chuyển 113
Hướng dẫn cách định khoản phải thu của khách hàng TK 131
Hướng dẫn cách định khoản hạch toán tài khoản phải thu của khách hàng 131
Hướng dẫn cách định khoản phải thu nội bộ TK 136
Hướng dẫn cách định khoản hạch toán tài khoản phải thu nội bộ 136
Hướng dẫn cách định khoản phải thu khác TK 138
Hướng dẫn cách định khoản hạch toán tài khoản phải thu khác 138
Hướng dẫn cách định khoản dự phòng phải thu khó đòi TK 139
Hướng dẫn cách định khoản tài khoản dự phòng phải thu khó đòi 139
Hotline : Tư Vấn Khóa Học: Mr Thật 0989.233.284
02462.917.466 Hoangtrungthat@gmail.com
Email:
Giới thiệu về Thiên Ưng

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG

Mr. Thật: 0989.233.284 - 02462.536.826
Email: hotroketoan68@gmail.com 
HÀ NỘI:
CS1: Số nhà B11 (tòa nhà Richland) - số 9A, ngõ 181 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội. 
( tòa nhà Richland, cạnh tòa HITC ngõ 181 Xuân Thủy - đối diện Đại học Sư Phạm)

CS2: Phòng 207 tòa nhà A5, Khu đô thị Đại Kim - Định Công - Hoàng Mai - Hà Nội
( Nằm trên đường Nguyễn Cảnh Dị - Cách cầu Định Công 300m )

CS 3: Phòng 3A - Tầng 3 - Chung cư 39 - 19 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội
(Đối diện với chợ Ngã Tư Sở - Giao cắt giữa Nguyễn Trãi với Trường Chinh)
 
CS4Phòng 501 nhà B13, ngõ 461 Nguyễn Văn Linh - Sài Đồng - Long Biên
(Gần cầu Vượt Vĩnh Tuy, Gần Chi Cục Thuế quận Long biên, Quốc lộ 5)

CS6: Phòng 805 - Tòa nhà CT2 - Chung cư Skylight - Ngõ Hòa Bình 6 - 125D Minh Khai, Hai Bà Trưng,
Hà Nội
HỒ CHÍ MINH:
CS5: Phòng 904 - Chung cư Green Building, số 540/1 - Đường CMT8, Phường 11, Quận 3, TP. HCM
(Gần công viên Lê Thị Riêng - Công viên Thỏ Trắng)

CS7: Phòng 1604 Chung cư Mỹ Long, đường số 18 Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh (Gần sát vòng xoay Cầu Bình Lợi và ngã tư Bình Triệu)

Đỗ Văn Dũng DMCA.com Protection Status
 
GIẢM 35% KHÓA HỌC KẾ TOÁN THỰC TẾ
GIẢM 35% KHÓA HỌC KẾ TOÁN THỰC TẾ
Công ty kế toán Thiên Ưng - tiêu chuẩn chất lượng iso
[X] Đóng lại

chương trình khuyến mại