Loading...
Kế toán thiên ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Công ty kế toán Thiên Ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Học làm kế toán tổng hợp
Học làm kế toán thuế
Học làm kế toán trên phần mềm
Học làm kế toán trên Excel
Bảo Hiểm: XH - YT - TN
Kế Toán Thiên Ưng
Cách tính tiền lãi phạt chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN 2021

Việc xác định tiền lãi chậm đóng, trốn đóng, chiếm dụng tiền đóng, hưởng BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp được thực hiện theo Điều 37 của theo Quyết định 595/QĐ-BHXH

1. Đơn vị chậm đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN từ 30 ngày trở lên thì phải đóng số tiền lãi tính trên số tiền BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN chưa đóng.
- Thời hạn nộp tiền bảo biểm bắt buộc các bạn vui lòng tham khảo tại đây:
  Thời hạn nộp bảo hiểm xã hội

2. Phương thức tính lãi: ngày đầu hằng tháng.

3. Công thức tính lãi chậm đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN:
Công thức tính lãi chậm đóng bảo biểm
Trong đó:
Plki: tổng số tiền BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN phải đóng lũy kế đến hết tháng trước liền kề tháng tính lãi i (không bao gồm số tiền lãi chậm đóng, lãi truy thu các kỳ trước còn nợ nếu có).
Spsi: số tiền BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN phải đóng phát sinh chưa quá hạn phải nộp, xác định như sau:
+ Trường hợp đơn vị đóng theo phương thức hằng tháng: số tiền BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN phải đóng phát sinh bằng số tiền phát sinh của tháng trước liền kề tháng tính lãi;
+ Trường hợp đơn vị đóng theo phương thức 03 tháng, 06 tháng một lần: số tiền BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN phải đóng phát sinh bằng tổng số tiền phải đóng phát sinh của các tháng trước liền kề tháng tính lãi chưa đến hạn phải đóng.
* k: lãi suất tính lãi chậm đóng tại thời điểm tính lãi (%), xác định như sau:
- Đối với BHXH bắt buộc, BHTN, BHTNLĐ, BNN, k tính bằng 02 lần mức lãi suất đầu tư quỹ BHXH bình quân năm trước liền kề theo tháng do BHXH Việt Nam công bố.
- Đối với BHYT, k tính bằng 02 lần mức lãi suất thị trường liên ngân hàng kỳ hạn 9 tháng tính theo tháng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố trên Cổng Thông tin điện tử của Ngân hàng nhà nước Việt Nam của năm trước liền kề. Trường hợp lãi suất liên ngân hàng năm trước liền kề không có kỳ hạn 9 tháng thì áp dụng theo mức lãi suất của kỳ hạn liền trước kỳ hạn 9 tháng.
Căn cứ Thông báo số 123/TB-BHXH ngày 14/1/2021 của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, mức lãi suất từ quỹ đầu tư từ quỹ BHXH năm 2020 là 5,02%/năm, lãi suất thị trường liên ngân hàng kỳ hạn 09 tháng do Ngân hàng Nhà nước công bố vào ngày 31/12/2020 là 3,08%/năm.
Mức lãi suất áp dụng kể từ ngày 01/01/2021 như sau:
1. Lãi suất tính lãi chậm đóng, truy đóng BHXH, BHTN là 0,8366%/ tháng.
2. Lãi suất tính lãi chậm đóng BHYT là 0,5134%/ tháng.
Ví dụ 1:
Tính lãi chậm đóng đối với đơn vị đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN theo phương thức đóng hàng tháng:
Công ty Kế Toán Thiên Ưng đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN theo phương thức đóng hàng tháng. Tính đến hết tháng 02/2021 Doanh nghiệp nợ tiền đóng BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN là 200.000.000 đồng, nợ tiền đóng BHYT là 35.000.000 đồng; trong đó: số tiền phải đóng BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN phát sinh của tháng 2/2021 là 100.000.000 đồng, số tiền phải đóng BHYT phát sinh của tháng 2/2021 là 20.000.000 đồng.
Mà:

Căn cứ:  Thông báo 123/TB-BHXH, ngày 14/01/2021:
Thì mức lãi suất chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN bắt đầu áp dụng từ 01/01/2021 như sau:
+ Lãi suất chậm đóng BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN: kbhxh = 2 x 5,02%/12= 0,8366%
+ Lãi suất tính lãi chậm đóng BHYT: kbhyt = 2 x 3,08%/12 = 0,5134%
Áp dụng công thức trên để tính lãi chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN đối với Doanh nghiệp B tại thời điểm ngày 01/3/2021 như sau:
+ Tiền lãi chậm đóng BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN là 836.600đồng = [(200.000.000 đồng - 100.000.000 đồng) x 0,8366%].
+ Tiền lãi chậm đóng BHYT là 77.010 đồng = [(35.000.000 đồng - 20.000.000 đồng) x 0,5134%].
Tổng số tiền lãi chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN phải thu đối với doanh nghiệp tại thời điểm tháng 3/2021 là 9132.610 đồng = (836.600 đồng + 77.010 đồng).

Ví dụ 2:
Tính lãi chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN đối với đơn vị đóng theo phương thức đóng 03 tháng, hoặc 06 tháng một lần một lần (để đơn giản, dưới đây nêu ví dụ tính lãi chậm đóng BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN. Việc tính lãi chậm đóng BHYT thực hiện tương tự).
Doanh nghiệp C đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN theo phương thức đóng 03 tháng một lần (tháng đầu tiên theo phương thức đóng từ tháng 01/2021). Tính đến hết tháng 5/2021 Doanh nghiệp C còn nợ tiền đóng BHXH, BHTN là 350.000.000 đồng, trong đó, số tiền phải đóng BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN phát sinh của tháng 4/2021 là 100.000.000 đồng, số tiền phải đóng BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN phát sinh của tháng 5/2021 là 110.000.000 đồng.
Tại thời điểm tháng 5/2021 và tháng 6/2021 tính lãi chậm đóng BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN đối với Doanh nghiệp C như sau:
Theo công thức (2), số tiền chậm đóng BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN phải tính lãi (Pcđ6) mỗi tháng (tháng 5/2021 và tháng 6/2021) là: 140.000.000 đồng (=350.000.000 đồng - 100.000.000 đồng - 110.000.000 đồng);
Lãi suất tính lãi BHXH tính theo Ví dụ 1 là 0,8366%, theo công thức (1) tiền lãi chậm đóng BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN tại tháng 5/2021 và tháng 6/2021 (Lcđ6) mỗi tháng là 1.171.240 đồng (=140.000.000 đồng x 0,8366%).

4. Số tiền lãi chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN phải thu trong tháng, gồm: số tiền lãi chậm đóng lũy kế đến cuối tháng trước liền kề chuyển sang và số tiền lãi chậm đóng tính trên số tiền chậm đóng phát sinh trong tháng được xác định theo quy định tại Khoản 3 Điều này.

Ví dụ 3.
Cũng Công ty Kế Toán Thiên Ưng nêu tại Ví dụ 1 trên, giả sử đến hết tháng 3/2021 vẫn không nộp BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN (số tiền chuyển đóng là 0 đồng) thì sang tháng 4/2021, ngoài việc phải nộp tổng số tiền phải đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN đến hết tháng 02/2021 nêu trên là 235.000.000 đồng, tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN phát sinh của tháng 3/2021 và tháng 4/2021 là 240.000.000 đồng, tiền lãi chậm đóng tính tại tháng 3/2021 là 1.239.920 đồng, 
Công ty Kế Toán Thiên Ưng còn phải nộp tiền lãi chậm đóng tính trên số tiền nợ lũy kế đến hết tháng 02/2021 là:
Tiền lãi chậm đóng BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN là 1.673.200 đồng (=200.000.000 đồng x 0,8366%);
Tiền lãi chậm đóng BHYT là 179.690 đồng (=35.000.000 đồng x 0,5134%);
Tổng tiền lãi chậm đóng là 1.852.890 đồng (=1.673.200 đồng + 179.690 đồng);
Tổng số tiền phải nộp trong tháng 04/2021 (tiền nợ và tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN phát sinh, tiền lãi chậm đóng còn nợ và tiền lãi phát sinh) là 478.024.130 đồng (=475.000.000 đồng + 1.171.240 đồng + 1.852.890 đồng).
Trường hợp đơn vị không còn tại địa điểm đăng ký kinh doanh (đơn vị mất tích) đã được cơ quan BHXH chốt số tiền phải đóng và tiền lãi chậm đóng đến thời điểm đơn vị không còn tại địa điểm đăng ký kinh doanh, khi đơn vị đề nghị giao dịch lại, ngoài số tiền nợ phải đóng và tiền lãi, còn phải đóng tiền lãi phát sinh của số tiền nợ phải đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN từ thời điểm đơn vị ngừng giao dịch theo mức lãi suất từng thời kỳ.
 

Trên là công thức và cách tính lãi chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN

Công ty đào tạo kế toán Thiên Ưng mời các bạn tham khảo thêm các trường hợp bị truy thu bảo hiểm và cách tính tiền lãi truy thu theo quy định mới nhất năm 2021 của QĐ 595:

Truy thu thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và BHTNLĐ - BNN


Bình chọn bài viết
Xem kết quả: / 18 số bình chọn
Bình thường Tuyệt vời
Chia sẻ bạn bè
Giảm 30%Hp dịp tuần lễ vàng
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Những điểm mới về bảo hiểm thất nghiệp được áp dụng từ 2015
Từ ngày 01/01/2015, chế độ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) sẽ thực hiện theo quy định của Luật Việc làm 2013, thay...
Những điểm mới về BẢO HIỂM Y TẾ năm 2015
Tổng hợp những điểm mới đáng chú ý trong Luật bảo hiểm y tế năm 2015
Mẫu Đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp
Theo Mẫu số 03 Đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động thực hiện, ban hành Thông tư 28/2015/TT-BL...
Quy định về bảo hiểm y tế năm 2016
Các quy định hướng dẫn mới nhất về bảo hiểm y tế năm 2016: đối tượng tham gia bắt buộc, mức tiền lương, mức hư...
Mức đóng đoàn phí công đoàn 2016
Quy định về mức đóng đoàn phí công đoàn của đoàn viên năm 2016 theo hướng dẫn số 258/HD-TLĐ để hướng dẫn một s...
Điều kiện hưởng chế độ hưu trí mới nhất
Điều kiện được hưởng chế độ hưu trí mới nhất theo luật BHXH mới 2016 theo Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫ...
Hotline : Tư Vấn Khóa Học: Mr Thật 0989.233.284
02462.917.466 Hoangtrungthat@gmail.com
Email:
Giới thiệu về Thiên Ưng

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG

Mr. Thật: 0989.233.284 - 02462.536.826
Email: hotroketoan68@gmail.com





 
HÀ NỘI: Có 5 cơ sở
CS1:  Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội. 
CS2:  Định Công - Phương Liệt - Thanh Xuân - Hà Nội
CS3: Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội
CS4: Nguyễn Văn Linh - Sài Đồng - Long Biên
CS5: Trần Phú - Mộ Lao - Hà Đông - Hà Nội. 
 
HỒ CHÍ MINH: Có 2 cơ sở
CS6:  Đường CMT8, Phường 11, Quận 3, TP. HCM
CS7:  Phường Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, TP. HCM
Đỗ Văn Dũng DMCA.com Protection Status
 
Giảm 30%Hp dịp tuần lễ vàng
Giảm 30%Hp dịp tuần lễ vàng
Kế toán Thiên Ưng tuyển dụng
[X] Đóng lại













chương trình khuyến mại